An­ni­ka R Malm­berg

Färg­stark bok med öd­mjuk­het och hu­mor

PfB Passion for Business - - Innehåll -

An­ni­ka R Malm­berg är kanske Sver­ges främs­ta kvinn­li­ga ta­la­re och fö­re­lä­ser bland an­nat om le­dar­skap, teamwork, för­sälj­ning och mo­ti­va­tion. Hon är en av ett få­tal svens­ka ta­la­re som lyc­kats upp­nå ni­vån pla­ti­num på spea­ker­ra­ting.com och har ut­setts till en av nä­rings­li­vets Su­per­kom­mu­ni­ka­tö­rer av tid­ning­en Re­sumé.

I hös­tas ha­de hon pre­miär för sin hu­mor­fö­re­ställ­ning Re­la­tions­sho­wen som hon har ut­veck­lat i sam­ar­be­te med och hon be­sök­te ock­så Pas­sion

Rachel Moh­lin for Bu­si­ness nät­verk på en myc­ket upp­skat­tad in­spi­ra­tions­fru­kost.

I sin bok Ma­ke it work: En gui­de till fun­ge­ran­de re­la­tio­ner an­vän­der An­ni­ka de på se­na­re tid så dis­sa­de ”fär­ger­na” för att åskåd­lig­gö­ra hur oli­ka per­son­lig­hets­ty­per kan fun­ge­ra bätt­re till­sam­mans. Det­ta ut­an att ta­la om ”idi­o­ter” el­ler med på­stådd tvär­sä­ker­het. Boken är skri­ven med myc­ket vär­me och hu­mor och en stor öd­mjuk­het för vå­ra olik­he­ter. Myc­ket hand­lar om att ac­cep­te­ra varand­ra, und­vi­ka kroc­kar och mö­ta varand­ra.

An­ni­ka för­sö­ker ge råd om hur vi kan ut­nytt­ja kraf­ten i vå­ra olik­he­ter och få vå­ra re­la­tio­ner att fun­ge­ra bätt­re, bå­de i yr­kes­li­vet och pri­vat, med sin part­ner, barn och vän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.