An­na Gustafs­son & Li­sa Röst­lund Hyllad gransk­ning – out­här­lig läs­ning

Att lä­sa An­na Gustafs­sons och Li­sa Röst­lunds gransk­ning av Nya Ka­ro­lins­ka i bok­form är näs­tan mer än man kla­rar av.

PfB Passion for Business - - Innehåll -

Jour­na­lis­ter­na

An­na Gustafs­sons och gransk­ning av

Li­sa Röst­lunds om­da­ning­en av Sve­ri­ges störs­ta uni­ver­si­tets­sjuk­hus no­mi­ne­ra­des till bå­de Sto­ra jour­na­list­pri­set och Guldspa­den. Gransk­ning­en blev till boken Kon­sul­ter­na – kam­pen om Ka­ro­lins­ka som kom i hös­tas.

Att lä­sa he­la gransk­ning­en i bok­form är näs­tan mer än man kla­rar av. Skan­da­ler­na stap­las på varand­ra till en ofatt­bar vägg av van­sin­ne.

Den mest upp­märk­sam­ma­de skan­da­len – bland många – är in­kö­pen av kon­sult­tjäns­ter för näs­tan en mil­jard. Fak­tu­ror­na at­te­ste­ra­des av che­fer på Ka­ro­lins­ka som själ­va kom från ett av des­sa kon­sult­fö­re­tag, Boston Con­sul­ting Group, BCG. Det hand­lar ock­så om hur pa­ti­ent­da­ta sål­des ut­om­lands. Om hur Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tets, KI:s, ti­di­ga­re vice rek­tor

Mar­tin Ing­var som pri­vat­per­son sål­de vi­da­re en di­gi­tal platt­form som ut­veck­lats in­om lands­ting­et och star­ta­de bo­lag ihop med BCG – en verk­sam­het som fi­nan­si­e­rats med skat­te­peng­ar och ut­veck­lats in­om KI.

Bud­ge­ten ha­ve­re­ra­de och 1100 i per­so­na­len varsla­des, men många lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor sa­de ock­så upp sig själ­va då de an­såg att ar­bets­si­tu­a­tio­nen bli­vit ohåll­bar.

I grun­den fanns en idé om att av­skaf­fa de klas­sis­ka kli­ni­ker­na och in­fö­ra ”flö­den” och ”vär­de­ba­se­rad vård”.

– Men ock­så nå­got som på­går i he­la den of­fent­li­ga sek­torn, att man de­pro­fes­sio­na­li­se­rar yr­ken och tar in folk som är ma­na­ge­men­t­ex­per­ter som man sät­ter stör­re tillit till än de som kan verk­sam­he­ten, sa Li­sa Röst­lund i DN när boken kom ut.

No­tan för byg­get är hit­tills 18.5 mil­jar­der vil­ket gör NKS till värl­dens 14:e dy­ras­te bygg­nad – fram till 2040 be­räk­nas den ha kostat 61 mil­jar­der.

2018 var An­na Gustafs­son och Li­sa Röst­lund no­mi­ne­ra­de till Sto­ra Jour­na­list­pri­set i ka­te­go­rin Årets av­slö­jan­de. Ju­ryns mo­ti­ve­ring: ”Ge­nom en­vist grä­van­de blot­ta­de de ödes­dig­ra be­slut, bris­tan­de fak­tu­ra­han­te­ring och jäv på ett av värl­dens dy­ras­te sjuk­hus.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.