Ul­ri­ka Se­dell

För en mer håll­bar man­lig­het

PfB Passion for Business - - Innehåll -

Ul­ri­ka Se­dell är be­te­en­de­ve­ta­re och för­fat­ta­re och har ti­di­ga­re bland an­nat gett ut boken Bort­om glas­ta­ket. Nu vil­le hon ska­pa en platt­form för mäns be­rät­tel­ser och lyf­ta man­li­ga fö­re­bil­der bland le­da­re i nä­rings­li­vet. Män som stod för nya vär­de­ring­ar och ide­al för ett in­klu­de­ran­de och jäm­ställt ar­bets­liv.

– över 99 pro­cent av risk­ka­pi­ta­let in­ve­ste­ras i bo­lag som drivs av män. Det har eta­ble­rat ett le­dar­skap med arv av star­ka macho­i­de­al där för­le­ga­de man­si­de­al står i cent­rum, sä­ger Ul­ri­ka.

Till­sam­mans med med­för­fat­ta­ren

Jo­nas Ny­man in­ter­vju­a­de hon 15 män och en kvin­na som ti­di­ga­re levt som man. Re­sul­ta­tet blev boken Man­lig­hetsko­den

Där finns någ­ra av sva­ren på hur man kan för­änd­ra för­le­ga­de nor­mer och struk­tu­rer på vå­ra ar­bets­plat­ser och gö­ra upp med macho­kul­tu­ren. Den ger en in­blick i ett mer håll­bart mans- och le­dar­skaps­i­de­al.

Till­sam­mans med Ul­ri­ka ar­ran­ge­ra­de Pas­sion for Bu­si­ness ock­så ett fru­koste­vent där frå­gor­na dis­ku­te­ra­des och för­dju­pa­des.

Tre av män­nen som med­ver­ka­de i boken del­tog ock­så i Pas­sion for Bu­si­ness fru­koste­vent med Ul­ri­ka Se­dell – Per Jo­sefson, ad­vo­kat och part­ner Mann­hei­mer Swart­ling, Art­hur Eng­el, sty­rel­se­proffs och råd­gi­va­re och fd vd Gant och Björn Borg samt Reu­ben Sall­man­der, skå­de­spe­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.