Elin An­na Lab­ba

”Histo­ri­en är full av över­grepp”

PfB Passion for Business - - Innehåll -

– Den sa­mis­ka histo­ri­en är full av över­grepp, som tvångs­för­flytt­ning­ar­na var, sä­ger bok­de­bu­tan­ten Lab­ba.

Elin An­na

– Man ut­sat­tes för ras­bi­o­lo­gis­ka un­der­sök­ning­ar, man har för­bju­dits att ta­la sitt språk.

För sa­mer­na är det en le­van­de histo­ria, men den är in­te en del av den svens­ka histo­ri­an, trots att det var svens­kar­na som ut­sat­te sa­mer­na för det­ta.

– Ser man till Sve­ri­ge finns det inga sår över­hu­vud­ta­get, där pra­tar man in­te alls om det, sä­ger hon.

Elin-An­na Lab­ba har länge va­rit en pro­fil in­om den sa­mis­ka värl­den, blan an­nat som chefre­dak­tör för de sa­mis­ka ung­do­mar­nas ma­ga­sin Nuo­rat och som skri­bent i bland an­nat sa­mer­nas riks­or­gan Sa­me­fol­ket.

Hon de­bu­te­rar nu som för­fat­ta­re med sin skild­ring av tvångs­för­flytt­ning­en av Ka­re­su­an­do­sa­mer, som på­bör­ja­des 1919–1920. En bok som hon skrev för att för­stå sin egen fa­mil­je­histo­ria, Her­rar­na sat­te oss hit : om tvångs­för­flytt­ning­ar­na i Sve­ri­ge.

För hund­ra år se­dan in­led­des tvångs­för­flytt­ning­ar­na av renskö­tan­de sa­mer i Sve­ri­ge. Myn­dig­he­ter­na kal­lar lös­ning­en för en dislo­ka­tion, men på sa­mis­ka föds ett eget ord; Bàg­go­joh­tin, tvångs­för­flytt­ning. De förs­ta som tving­as iväg läm­nar si­na hem i tron att de ska få kom­ma till­ba­ka.

Bak­grun­den är att Nor­ge har bli­vit en egen na­tion. Att män­ni­skor flyt­tar över grän­sen med re­nar är ett rött skyn­ke för den nors­ka sta­ten som vill ha mar­ker­na för si­na lands­män. 1919 kom­mer Sve­ri­ge och Nor­ge över­ens om att be­grän­sa hur myc­ket ren som får flyt­ta över grän­sen och i och med det in­leds tvångs­för­flytt­ning­ar­na av ett stort an­tal renskö­tan­de fa­mil­jer. Det blir ock­så in­led­ning­en på ett mörkt ka­pi­tel i Sve­ri­ges histo­ria.

Her­rar­na sat­te oss hit be­rät­tar nu histo­ri­en ge­nom de tvångs­för­flyt­ta­des ögon. Elin An­na Lab­ba har sam­lat be­rät­tel­ser, fo­ton, brev och jojktex­ter, och fram trä­der en kör av rös­ter från de som in­te läng­re kan be­rät­ta.

Boken skild­rar ett hårt liv, re­nar som går för­lo­ra­de när de vän­der norrut mot ti­di­ga­re mar­ker, barn som läm­nas till släk­ting­ar och se­dan blir kvar. Sorg som tys­tas men än­då förs vi­da­re.

cArl-jo­hAn ut­Si

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.