Gu­nil­la von Pla­ten

Osan­no­lik as­kung­e­sa­ga

PfB Passion for Business - - Innehåll -

bok­för­la­get kal­lar det ”en osan­no­lik as­kung­e­sa­ga”, men när man vet hur hårt har job­bat kan Askung­en

Gu­nil­la von Pla­ten slänga sig i väg­gen. När hon star­ta­de sitt bo­lag sål­de hon allt hon äg­de och job­ba­de 80 tim­mar i vec­kan.

I den nya boken Dra­ken i rum­met be­rät­tar Gu­nil­la per­son­ligt om sitt liv. Det är på många sätt en osan­no­lik sa­ga, om Anip,

Gü­nel flyk­ting­flic­kan i för­or­ten som blev Gu­nil­la von Pla­ten, su­pe­rent­re­pre­nör i nä­rings­li­vets topp med klac­kar­na i de kung­li­ga sa­long­er­na.

I boken får vi föl­ja hen­nes liv ge­nom kar­riä­ren men ock­så i de mör­ka hän­del­ser som präg­lat hen­nes liv: Mam­man som sköts fram­för hen­nes ögon, äk­ten­ska­pet där hon lev­de un­der psy­kisk ter­ror och mor­det på Veronica, hen­nes bäs­ta vän.

Boken hand­lar ock­så om mak­ten, män­nen, mil­jo­ner­na och mot­gång­ar­na, hur hon som kvin­na fått slåss för re­spekt och en po­si­tion i en man­lig bas­ti­on, bå­de som flic­ka med åt­ta sys­kon i ett strängt re­li­giöst hem och i top­pen av nä­rings­li­vet. Hon sål­de livs­ver­ket Xzakt Kund­re­la­tion 2017, 17 år ef­ter att hon star­tat det. Idag är hon en­ga­ge­rad i en rad ide­el­la pro­jekt och som af­fär­säng­el och in­ve­ste­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.