Makt över peng­ar­na

tre kvin­nor sit­ter idag på mak­ten över många mil­jar­der eu­ro, som che­fer för eu­ro­pe­is­ka central­ban­ken och imf och som ord­fö­ran­de för eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen.

PfB Passion for Business - - Innehåll -

hhös­ten 2019 mar­ke­ra­de ett stort kliv fram­åt för kvin­nor på någ­ra av värl­dens tyngs­ta makt­po­si­tio­ner.

blev i de­cem­ber Eu­ro­pe­is­ka Ur­su­la von der Ley­en kom­mis­sio­nens förs­ta kvinn­li­ga ord­fö­ran­de.

blev i no­vem­ber 2019 chef för Christi­ne La­gar­de

Eu­ro­pe­is­ka Central­ban­ken och den förs­ta kvin­nan på den pos­ten. Hon kom då di­rekt från job­bet som chef för IMF, In­ter­na­tio­nel­la va­lu­ta­fon­den, som hon lett se­dan ju­li 2011 – även där var hon den förs­ta kvin­nan. På den pos­ten ef­ter­träd­des hon nu av en an­nan kvin­na, bul­ga­ris­ka Ge­or­gi­e­va.

Kri­stali­na

christi­ne la­gar­de är ad­vo­kat och fransk po­li­ti­ker. Från 2005 och fram­åt var hon bland an­nat fi­nans­mi­nis­ter – den förs­ta kvin­nan på den pos­ten, jord­bruks­mi­nis­ter och han­dels­mi­nis­ter i den frans­ka re­ge­ring­en. Som fi­nans­mi­nis­ter ran­ka­des hon av Fi­nan­ci­al Ti­mes som den bäs­ta i den mi­nister­rol­len i he­la Eu­ro­zo­nen.

När Christi­ne La­gar­de ef­ter­träd­de den sex­skan­da­li­se­ra­de som chef för

Do­mi­ni­que Strauss-Kahn

IMF kanske ge­me­ne man trod­de att det var för att man nu be­höv­de ha en kvin­na på den pos­ten. Men hon var ut­an tve­kan den mest me­ri­te­ra­de kan­di­da­ten och ef­ter sin förs­ta femårs­pe­ri­od på pos­ten om­val­des hon en­häl­ligt för än­nu en femårs­pe­ri­od.

I sin nya roll som chef för Eu­ro­pe­is­ka Central­ban­ken för­val­tar hon ett ka­pi­tal mot­sva­ran­de om­kring 11 mil­jar­der eu­ro. ECB ägs av med­lems­sta­ter­nas central­ban­ker, men är au­to­nom och dess funk­tio­ner och be­fo­gen­he­ter re­gle­ras di­rekt av uni­ons­rät­ten. ECB an­sva­rar för uni­o­nens mo­ne­tä­ra po­li­tik med

hu­vud­må­let att upp­rätt­hål­la pris­sta­bi­li­tet. Det sker i sam­ar­be­te med med­lems­län­der­nas central­ban­ker. En­dast ECB har rätt att tillå­ta ut­giv­ning av eu­ro. ECB är en egen ju­ri­disk per­son, oav­häng­ig av uni­o­nens öv­ri­ga in­sti­tu­tio­ner.

Christi­ne La­gar­de sit­ter nu på en man­dat­pe­ri­od som sträc­ker sig fram till 31 ok­to­ber 2027.

kri­stali­na ge­or­gi­e­va har va­rit chef för Världs­ban­ken se­dan ja­nu­a­ri 2017 och ef­ter­träd­de nu Christi­ne La­gar­de på pos­ten som verk­stäl­lan­de di­rek­tör för IMF i no­vem­ber 2019. Fon­den har un­ge­fär 600 mil­jar­der eu­ro att för­val­ta. Va­let av Ge­or­gi­e­va var in­te okon­tro­ver­si­ellt. Sve­ri­ge och Ne­der­län­der­na mot­sat­te sig att of­fi­ci­ellt no­mi­ne­ra hen­ne, ef­tersom stö­det för hen­ne ba­ra re­pre­sen­te­ra­de 57 pro­cent av EU:s be­folk­ning. Trös­keln är egent­li­gen satt till 65 pro­cent när EU rös­tar. Därav följde en två tim­mar lång de­batt in­nan hen­nes mot­stån­da­re

Je­ro­en Dijs­sel­blo­em, er­kän­de sig be­seg­rad.

Som EU-kom­mis­sio­när 2010–2016 an­sva­ra­de Ge­or­gi­e­va först för in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te, hu­ma­ni­tärt bi­stånd och krishan­te­ring och se­na­re var hon vice ord­fö­ran­de och an­sva­rig för bud­get och per­so­nal.

ur­su­la von der ley­en är nå­got av ett fe­no­men – lä­ka­re, sju­barns­mam­ma och den som tjänst­gjort längst i ka­bi­nett. Un­der sin tid

Ang­e­la Mer­kels i po­li­ti­ken har hon fått ota­li­ga ök­namn, of­ta med an­spel­ning på bos­sig­het och att hon skul­le va­ra kon­troll­fre­ak.

Hon är dot­ter till en fram­stå­en­de po­li­ti­ker, upp­vux­en i Brys­sel och två­språ­kig – frans­ka och tys­ka. När hon skul­le bör­ja lä­sa vid uni­ver­si­tet ha­de fa­mil­jen fått ve­ta att de kun­de va­ra ett möj­ligt mål för den tys­ka ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­nen Ro­te Ar­mee Frak­tion och Ur­su­la åk­te till Stor­bri­tan­ni­en för att lä­sa på Lon­don School of Eco­no­mics un­der ta­get namn.

Se­na­re byt­te hon till att stu­de­ra medicin och blev fär­dig lä­ka­re 1991.

Som po­li­ti­ker har hon dri­vit ige­nom ga­ran­te­rad barnom­sorg, två må­na­ders be­tald för­äld­ra­le­dig­het för pap­por och tving­at Mer­kel att slu­ta mot­sät­ta sig kvo­te­ring – som dock in­te kun­de rös­tas ige­nom i Bun­de­stag.

Va­let av Ur­su­la von der Ley­en som ord­fö­ran­de för Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nen sked­de med klar ma­jo­ri­tet, 383 med­lem­mar rös­ta­de för, 327 emot och 22 av­stod. Kom­mis­sio­nen von der Ley­en har den hit­tills jäm­nas­te köns­för­del­ning­en bland le­da­mö­ter­na. Kom­mis­sio­nens och von der Ley­ens till­trä­de för­se­na­des av att de un­gers­ka, ru­mänska och frans­ka kan­di­da­ter­na in­te god­kän­des och fick er­sät­tas med nya.

Som Eu­ro­pe­is­ka kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de le­der hon nu en or­ga­ni­sa­tion med 160 mil­jar­der eu­ro i bud­get per år.

Kri­stali­na Ge­or­gi­e­va, Ur­su­la von der Ley­en, Christi­ne La­gar­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.