Ny stjär­na på spa­him­len

Höst be­ty­der för många spa! Det gäl­ler att lad­da och hål­la kvar den ener­gi­boost som som­ma­ren gav. En helg med vat­ten, ba­stu, mas­sage och be­hand­ling­ar kan vac­ci­ne­ra oss in­för ky­la och mör­ker.

PfB Passion for Business - - Innehåll - Av lot­ta hell­man För mer in­fo: www.ho­tell­havs­ba­den.se

vvall­fär­dar­vi är många som

till lan­dets oli­ka spa för en stunds vi­la, en kli­mats­mart verk­lig­hets­flykt ut­an flyg­skam. När nytt spa öpp­nar är det en hög­tids­stund.

Nu har Ho­tell Havs­ba­den i Griss­le­hamn, två tim­mar från Stock­holm, sla­git upp por­tar­na för ett nytt him­mel­ri­ke.

Ti­di­ga­re fanns här ett mind­re spa med ma­ri­tim ka­rak­tär som ge­nom­gått en to­tal ma­ke­o­ver. Re­sul­ta­tet är in­te ba­ra ett spa, ut­an en hel des­ti­na­tion. Det är myc­ket av allt. Ägar­na från Norr­land

har up­pen­bar­li­gen gjort sin läxa och ploc­kat in­spi­ra­tion från fle­ra lyc­ka­de an­lägg­ning­ar run­tom i Sve­ri­ge.

Här finns Vel­vet Ex­pe­ri­ence, som tar mind­re grup­per ge­nom en tro­pisk regn­skog till oli­ka sta­tio­ner och fy­sis­ka upp­le­vel­ser. Den­na jor­den runtre­sa med värl­dens al­la spa- och ba­stu­ri­ta­ler, är in­te helt olik den som ys­tad Salt­sjö­bad gjort suc­cé med. Vel­vet in­går in­te i en­trépri­set ut­an kos­tar ex­tra. Där­e­mot är den ge­ne­rö­sa ba­stu och poolav­del­ning­en öp­pen för al­la gäs­ter. De­ras sau­naworld på­min­ner om Sankt Jör­gen i Gö­te­borg. Här finns många spän­nan­de ba­stu­va­ri­an­ter att ut­fors­ka mel­lan dopp i an­ting­en ut­om- el­ler in­om­huspoo­ler.

Spa­ba­rens drin­kar loc­kar många. Fin ljus­sätt­ning skän­ker vi­la, även om Ho­tell Havs­ba­den mer drar mot nö­jes­spa, än det still­sam­ma. Det är mer Ty­lö­sand än ya­su­ra­gi. Än så länge har de inga grup­pak­ti­vi­te­ter som yo­ga el­ler gym­pass. Men den havsnä­ra om­giv­ning­en in­bju­der till skö­na pro­me­na­der.

In­red­ning­en har bou­ti­que­ho­tell­käns­la á la Mi­omöb­ler. Det är ing­et unikt el­ler nytt, men om­bo­nat och trev­ligt. Säng­ar­na är skö­na och en del rum har bad­kar in­ne i rum­met. Näs­tan allt kän­ner jag igen från and­ra spa­ho­tell, även re­stau­rang­en med up­pen­bar in­spi­ra­tion från ESS Groups al­la ho­tell – Steam, Fal­ken­berg Strand­bad med fle­ra. Ma­ten är bra och stäm­ning­en god.

Jag skul­le be­skri­va Ho­tell Havs­ba­den som folk­ligt mer än ex­klu­sivt. Det är en stor an­lägg­ning med nå­got för al­la. Mer stor­drift än per­son­ligt. Mer ko­pia än ori­gi­na­li­tet. Här kan man ab­so­lut må bra en helg med sin kä­ra el­ler på kon­fe­rens med job­bet.

Det bäs­ta kanske trots allt är pri­set. Lo­gi, spa, tre rät­ters mid­dag, fru­kost, mor­gon­rock & toff­lor från 995 kr till­hör lan­dets lägs­ta. Och då får man myc­ket för peng­ar­na.

Till väns­ter. Ho­tell Havs­ba­den i Griss­le­hamn de­lar kaj­plats med fär­jan mot Åland. Här finns rik­ligt med poo­ler och stäm­nings­lyk­tor. Ovan. Stort ut­om­hus­däck bin­der sam­man de var­ma käl­lor­na. Bar­häng vid in­om­huspoo­len. In­gång till spa­ri­tu­a­len Vel­vet. Till hö­ger. Utom­huspool med ut­sikt över hamn­om­rå­det. My­si­ga ho­tell­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.