Khad­dy Gas­sama Hair­tre­pre­neur

Khad­dy Gas­sama har levt i Los Ang­e­les, Lon­don och Väst­af­ri­ka och spe­ci­a­li­se­rat sig på kvin­nor med hårav­fall. Nu hop­pas hon att hen­nes fö­re­tag ska kun­na bli mer än en hår­stu­dio, med ut­bild­ning­ar, on­li­ne­för­sälj­ning­ar och ett team av driv­na ent­re­pre­nö­rer.

PfB Passion for Business - - Innehåll -

kK­had­dy Ga­sama dri­ver fö­re­ta­get Swe­dish Hair Ma­fia, där hon har spe­ci­a­li­ce­rat sig på kvin­nor med hårav­fall, alo­pe­ci och kvin­nor som tap­pat hå­ret på grund av can­cer­be­hand­ling. Hon job­bar med pe­ru­ker som ser otro­ligt na­tur­li­ga ut, där det ser ut som att hå­ret väx­er ut från hår­bot­ten, sam­ma som Beyon­cé, Ky­lie Jen­ner el­ler Ty­ra Banks an­vän­der. Hon er­bju­der pri­va­ta prov­rum så att man kan pro­va i lugn och ro. Dess­utom har Khad­dy spe­ci­al­kom­pe­tens när det gäl­ler vad som kal­las

”tex­tu­red hair”, till ex­em­pel loc­kigt hår. Hon håller kur­ser och hop­pas att hen­nes fö­re­tag ska öpp­na fler dör­rar.

Khad­dy är ock­så ut­bil­dad grund­skol­lä­ra­re och SFI-lä­ra­re och job­ba­de med det un­der många år med de bäs­ta re­sul­ta­ten i Stock­holm för kort­ut­bil­da­de på SFI. Nu an­vän­der hon sin pe­da­go­gis­ka kom­pe­tens för att ut­bil­da and­ra i hår. Ibland har hon ock­så kon­sultupp­drag för SFI.

Khad­dy har en spän­nan­de och in­ter­na­tio­nell bak­grund. Hon har läst på col­lege i USA, job­bat i Los Ang­e­les och New york och i Väst­af­ri­ka. I många år job­ba­de hon med pe­ru­ker i Lon­don.

– När jag job­ba­de i Lon­don ha­de vi kun­der som kom från he­la Eu­ro­pa.

Det var när hen­nes pap­pa Ma­lan­do Gas­sama, som kom från Gam­bia och var mu­si­ker, gick bort, som hon res­te ner för att lä­ra kän­na mer av den si­dan av sig själv. Hon res­te först ner till Gam­bia, där hon till­bring­a­de tid med si­na släk­ting­ar, lär­de bå­de barn och vux­na att lä­sa och skri­va. Men hon res­te till fle­ra plat­ser.

– Min far­far är från Gu­i­nea och min far­mors för­äld­rar är från Se­ne­gal, som är Afri­kas hår­mek­ka. I Da­kar har de snyg­ga, häf­ti­ga, un­der­ba­ra hår­vis­ning­ar.

Khad­dy var bor­ta i ett år och har se­dan rest till­ba­ka i fle­ra om­gång­ar.

–Jag har träf­fat så många otro­ligt hårt ar­be­tan­de, driv­na och ro­li­ga af­färs­kvin­nor som in­spi­re­rat och in­spi­re­rar mig värl­den över.

– Min förs­ta sto­ra fö­re­bild var min fas­ter, som jag har sam­ma namn som. Hon ha­de in­te gått i sko­la, men hon star­ta­de bu­tiks­verk­sam­het, bygg­de hus och lä­gen­he­ter som hon hyr­de ut, star­ta­de re­stau­rang och ett te­le­fon- och fax­cen­ter fö­re mo­bi­ler­nas tid.

Hen­nes fas­ter gjor­de re­sor till Sve­ri­ge med säc­kar ful­la med klän­ning­ar, rö­kel­se, lös­hår och hår­pro­duk­ter.

– När jag fat­ta­de att min fas­ter in­te ha­de gått i sko­lan var jag nio år. Jag ha­de bett hen­ne skri­va ner mi­na ku­si­ners namn, men hon sa ”jag är in­te så bra på att skri­va”.

Khad­dy fick ve­ta att fas­tern var den förs­ta flic­kan i byn som skul­le få gå i sko­lan. Man ha­de sett att hon var be­gå­vad och hon fick en plats. Men på vägen till sko­lan gick hon för­bi sin mor­brors hus och han sa ”Vad ska du gå till sko­lan för? Du är ju en flic­ka som ska gif­ta dig”. Han tyck­te att hon skul­le stan­na där och le­ka, så då gjor­de hon det.

Idag sat­sar Khad­dy allt på sitt fö­re­tag och hon hop­pas att det ska växa och hon vill ut­veck­la on­li­ne­för­sälj­ning och kurs­verk­sam­het.

– Swe­dish Hair Ma­fia är en hår­stu­dio men tan­ken är att det ska spri­da in­spi­ra­tion och en­tu­si­as­me­ra, in­te ba­ra va­ra ett van­ligt trå­kigt hår­stäl­le. Jag vill byg­ga ett team med skön­hets- och glam­ex­per­ter som är el­ler vill bli eg­na fö­re­ta­ga­re. Jag vill job­ba med and­ra driv­na per­so­ner.

– Om det går bra med SHM vill jag star­ta min egen sko­la i fram­ti­den, det kan va­ra i Sve­ri­ge, USA el­ler Väst­af­ri­ka.

Ex­em­pel på hur en av Khad­dys pe­ru­ker helt kan för­änd­ra ett ut­se­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.