Isa­bel­la Löwen­grip Räd­dad i sista stund

PfB Passion for Business - - Innehåll - barn va­ra helt le­dig. text cat­ha­ri­na hans­son

I feb­ru­a­ri blev det klart. Isa­bel­la Löwen­grip sål­de sin kron­ju­vel Löwen­grip Beau­ty till Der­manor­dic. Det var i gre­vens tid, hon var nä­ra per­son­lig kon­kurs och ha­de fått gö­ra sig av med all per­so­nal. Nu är hon eko­no­miskt obe­ro­en­de och kan för förs­ta gång­en se­dan hon var

rRe­dan 2005, när hon var 14 år, bör­ja­de Isa­bel­la Löwen­grip blog­ga. Blog­gen fick snabbt många föl­ja­re och var un­der lång tid en av Sve­ri­ges störs­ta. 2015 ha­de blog­gen över 1 mil­jon uni­ka be­sö­ka­re i vec­kan och 2016 var den Nor­dens störs­ta blogg.

Hon star­ta­de bo­lag när hon var 16 år och det var ba­ra det förs­ta i en lång rad. Hon gav ut ma­ga­si­net Ego­boost och fle­ra böc­ker.

För­ra året häg­ra­de lan­se­ring­en i USA som skul­le bli hen­nes sto­ra kliv ut i värl­den. Isa­bel­la Löwen­grip spar­ka­de Jan­te all värl­dens väg och de­kla­re­ra­de att hon skul­le bli ”värl­dens mäk­ti­gas­te kvin­na”. Blog­gen ha­de re­dan lan­se­rats på eng­els­ka. Men sto­ra ked­jor som

Sep­ho­ra tac­ka­de nej till varu­mär­ket och ex­tern fi­nan­sie­ring ute­blev.

Hös­ten blev tung för bå­de Isa­bel­la Löwen­grip och hen­nes bo­lag. För­u­tom att USA-lan­se­ring­en fick stop­pas an­kla­ga­des hon för att kö­ra slut på per­so­na­len, re­do­vi­sa upp­blåsta räck­vidds­siff­ror och säl­ja re­klam till kon­kur­re­ran

”Jag har levt i den här bubb­lan ett tag, bå­de

att för­sö­ka få af­fä­rer­na att växa och att få allt att se så bra ut, så per­fekt”

de va­ru­mär­ken pa­ral­lellt. Det blev re­na hets­jak­ten i me­di­er­na – in­te ut­an en viss ska­deg­läd­je hos någ­ra av skri­ben­ter­na.

Isa­bel­la be­rät­ta­de att ef­ter löp­sed­lar­na om siff­ror­na för­lo­ra­de hon 80 pro­cent av si­na kun­der.

Hon fick säl­ja sin 30-mil­jo­ners­vil­la, sä­ga upp i prin­cip all per­so­nal och bröt dess­utom sam­ti­digt upp från sin re­la­tion. As­si­sten­ter­na, koc­ken och chauf­fö­ren fick slu­ta.

I sin egen web­do­ku­men­tär på Flip Si­de sä­ger hon: ”Jag har levt i den här bubb­lan ett tag, bå­de att för­sö­ka få af­fä­rer­na att växa och att få allt att se så bra ut, så per­fekt…. allt ska se så per­fekt ut och fram­gångs­rikt, men ingen­ting är på rik­tigt kanske”

I det värs­ta lä­get var hon nä­ra en per­son­lig kon­kurs.

Men i elf­te tim­men dök Der­manor­dic upp som en räd­dan­de äng­el och köp­te kron­ju­ve­len Löwen­grip Beau­ty av Isa­bel­la och hen­nes 50/50-de­lä­ga­re och mång­å­ri­ga sam­ar­bets­part­ner

Ping­is Ha­de­ni­us.

På blog­gen skri­ver Isa­bel­la: ”Se­dan vän­der allt i sista se­kund och vi får bo­la­get sålt istäl­let. Jag be­hö­ver egent­li­gen in­te job­ba mer om jag in­te vill”

Hon be­skri­ver på blog­gen hur det känns som om hon ”krav­lat sig upp ur en grop av kvick­sand” och hur hon själv föll ner i de­pres­sio­nen när bo­la­get var sålt och hon viss­te att al­la an­ställ­da kun­de föl­ja med. Hon blev in­lagd på Dan­de­ryds sjuk­hus i tre vec­kor och be­hand­la­des med ECT, el­be­hand­ling.

Nu har hon bör­jat blog­ga igen och kom­mer att skö­ta si­na so­ci­a­la me­di­er själv i fort­sätt­ning­en, med in­lägg en­dast två gång­er i vec­kan. Hon kom­mer att va­ra an­sik­te för sitt va­ru­mär­ke hos Der­ma­ro­me. För Isa­bel­la, som star­ta­de sin kar­riär som 14-åring, kanske det är dags att va­ra le­dig på rik­tigt.

1 april flyt­tar hon till vad hon kal­lar ”ett van­ligt hus” och hon skri­ver på blog­gen att hon ser fram emot ett liv i lugn och ro – åt­minsto­ne tills hon fyl­ler 30 i ok­to­ber...

isa­BEl­la löWEn­grip gör Ent­re­pre­nör och blog­ga­re Ål­dEr 29 Fa­MilJ Bar­nen Gil­lis, 6, och Sal­ly, 4 Bor Snart på Li­din­gö Bak­grund Bör­ja­de blog­ga som 14-åring och blev känd som ”Blon­din­bel­la”. Bör­ja­de gym­na­si­et men hop­pa­de av. Har star­tat fle­ra bo­lag, bland an­nat Löwen­grip Beau­ty och Eco­no­mis­ta, sko­mär­ket Flat­te­red och hå­rac­ces­so­ar­mär­ket Her­mi­ne Hold.

I sep­tem­ber släpp­te Isa­bel­la Löwen­grip en kol­lek­tion hos El­los i sam­ar­be­te med Sty­le­in. På bil­den Ul­ri­ka Sjö­vall, De­sign­chef på El­los, Isa­bel­la Löwen­grip, Elin Alem­dar, de­sig­ner och grun­da­re av Sty­le­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.