6 käl­lor till för­und­ran

PfB Passion for Business - - Personlig Utveckling -

n Na­tu­ren, sol­ned­gång­ar.

n And­ra män­ni­skor, fö­re­bil­der, nå­gons vack­ra hand­ling­ar, mo­ral beau­ty på eng­els­ka.

n Skick­lig­het, att män­ni­skor gör nå­got rik­tigt bra, när nå­gon spräng­er ett världs­re­kord, upp­fin­ner, ska­par.

n Ge­men­skap (till ex­em­pel när vi står på en kon­sert och kän­ner sam­ma sak).

n Kul­tur (Man ry­ser till mu­sik, kons­ten ger en stark för­und­rans­käns­la och var­för in­te es­te­ti­ken i en tv-se­rie som Mad Men.)

n And­lig­het. Den själv­upp­lev­da. (Här gör för­fat­tar­na stor di­stink­tion mel­lan re­li­gi­on och and­lig­het.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.