Victo­ria Wood­hull

PfB Passion for Business - - Politik -

gjor­de sig en för­mö­gen­het som me­dium och mag­net­te­ra­peut och blev en front­fi­gur in­om den spi­ri­tu­a­lis­tis­ka rö­rel­sen. Hon och hen­nes sys­ter blev de förs­ta kvin­nor­na att dri­va en ak­ti­e­mäk­lar­fir­ma på Wall Stre­et och de förs­ta kvin­nor­na att grun­da en tid­ning, ra­di­ka­la Wood­hull & Cla­flin We­ek­ly, som pub­li­ce­ra­de den förs­ta eng­els­ka över­sätt­ning­en av Karl Marx Kom­mu­nis­tis­ka ma­ni­festet. År 1872 blev Wood­hull den förs­ta kvin­nan att kan­di­de­ra till pos­ten som USA:s pre­si­dent för par­ti­et Equal Rights Par­ty. Hen­nes idéer om fri kär­lek väck­te myc­ket upp­märk­sam­het och hon ut­sat­tes för per­so­nan­grepp från po­li­tis­ka mot­stån­da­re. Som re­ak­tion på an­grep­pen pub­li­ce­ra­de hon en text om en otro­hets­af­fär, vil­ket led­de till att hon greps för "ob­sce­ni­tet" och fick till­bringa val­nat­ten i fäng­el­se. Hon fick inga elek­tors­rös­ter.

Se­na­re flyt­ta­de hon till Eng­land och ut­gav där tid­ning­en The Hu­ma­ni­ta­ri­an från 1892 till 1901.

Hon gif­te sig som 14-åring och fick två barn – to­talt av­ver­ka­de hon tre äk­ten­skap, två skils­mäs­sor och över­lev­de sin sista ma­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.