BElVa lockWood

PfB Passion for Business - - Politik -

var ad­vo­kat och den förs­ta kvin­nan som – ef­ter fem års ener­giskt lob­ban­de – fick fram­trä­da in­för USA:s högs­ta dom­stol. 1879 blev hon den and­ra kvinn­li­ga pre­si­dent­kan­di­da­ten i USA och kan­di­de­ra­de för Na­tio­nal Equal Rights Par­ty bå­de 1884 och 1888. Hon fick 4100 rös­ter, samt­li­ga från män ef­tersom inga kvin­nor än­nu ha­de röst­rätt. Hon käm­pa­de för kvinn­lig röst­rätt, li­ka lön, för att ge gif­ta kvin­nor och än­kor bätt­re lag­li­ga rät­tig­he­ter men ock­så för världs­fred.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.