5 tips från mi ri­dell

PfB Passion for Business - - Retorik -

n Att ett le­en­de på­ver­kar and­ra det har du nog hört, men tänk på att även din su­ra min smit­tar dem du mö­ter. n Chec­ka av din håll­ning och tänk på att sträc­ka på dig. Din håll­ning på­ver­kar ditt hu­mör! En då­lig ihop­sjun­ken håll­ning ökar stress­hor­mo­ner­na i krop­pen och en god håll­ning ger dig en dusch må­bra­hor­mo­ner n Lyft blic­ken bå­de bok­stav­li­gen och bild­ligt. Ge dem du mö­ter din re-spekt, allt­så tit­ta på dem, möt blick. n Um­gås så myc­ket som möj­ligt IRL, i brist på den lyft lu­ren och låt sms och mejl va­ra att sista al­ter­na­tiv. Vi har en ten­dens att miss­tol­ka text­med­de­lan­de ef­tersom vi in­te ser och hör ny­an­ser, hur många emo­jis vi än lig­ger in... n Man får ald­rig en and­ra chans att gö­ra ett förs­ta in­tryck! Tänk på hur du upp­fat­tas i allt från klä­der, fri­syr, at­tri­but, handslag, röst­lä­ge med me­ra.

Mitt fram på brös­tet sit­ter det som kal­las ”Gla­da punk­ten”. Låt den lyf­ta upp och fram dig. På id­rotts­språk kal­lar man det ”Vi­sa me­dal­jen”!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.