KRAKEN VAR ETT SKRÄC­KIN­JA­GAN­DE HAVSVIDUNDER

Pirater! - - Sjöröveriets Guldålder -

Det förs­ta do­ku­men­te­ra­de om­näm­nan­det av kraken da­te­ras till om­kring mit­ten av 1700ta­let, men det finns be­rät­tel­ser om ett lik­nan­de mons­ter som går att spå­ra till 1200-ta­lets Nor­ge. Van­li­gen be­skrivs kraken som en gi­gan­tisk bläck­fisk med kraft att sän­ka skepp. Det är tro­ligt att grun­den till den här my­ten kom­mer från jät­te­bläck­fis­ken el­ler nå­got an­nat havs­le­van­de djur. Jät­te­bläck­fis­kar blir in­te i när­he­ten li­ka stora som den my­tis­ka kraken, men de kan än­då bli 12–15 me­ter långa. Det är till­räck­ligt för att få en li­ten båt att kap­sej­sa. Och det är in­te svårt att tän­ka sig att åsy­nen av en jät­te­bläck­fisk har fått fan­ta­sin att ske­na hos sjö­män­nen. Or­det «kraken» an­vänds in­te spe­ci­fikt, men i Ju­les Ver­nes En världs­om­seg­ling un­der ha­vet be­skrivs «ett fruk­tans­värt mons­ter» som stäm­mer bra in på sjö­män­nens skild­ring­ar av bes­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.