Ho­tell­död och mäss­liv

Det kan va­ra spre­tigt och aning­en ode­fi­ni­e­rat men ock­så upp­fris­kan­de, nytän­kan­de och ut­ma­nan­de.

Plaza Deco - - Ledare - RI­KARD LIND Chefre­dak­tör

Ber­lin i de­cem­ber 2013. På Schlü­ter­stras­se 45 i den charm­fullt burg­na stads­de­len Char­lot­ten­burg har tre män rest en ste­ge mot Ho­tel Bo­go­tas oran­ge bal­da­kin med vit text i fö­re­döm­ligt en­kelt typ­snitt. En av män­nen klätt­rar upp på ste­gen och bör­jar sli­ta sön­der bal­da­ki­nens in­nan­mä­te. Jag tar snabbt ett fo­to­gra­fi av det­ta sorg­li­ga spek­ta­kel som jag skic­kar till en vän med den en­da bild­tex­ten ”Mör­da­re!”. Han för­står. Även han har bott på det un­der­ba­ra ho­tel­let som nu går un­der fram­för vå­ra ögon på grund av en ny tids gi­ri­ga hy­res­höj­ning­ar.

Bo­go­ta ha­de ka­ris­ma och ett in­tres­sant kli­en­tel som äls­ka­de dess lätt be­da­ga­de air: för­fat­ta­re, fo­to­gra­fer, konst­nä­rer, me­di­a­män­ni­skor, mo­de­med­vet­na. Film­stjär­nan Ru­pert Eve­rett höll det som sitt fa­vo­rit­ho­tell i värl­den. Fo­to­gra­fen Hel­mut Newton bör­ja­de sin ba­na i hu­set i mo­de- och por­trätt­fo­to­gra­fen Yvas (El­se Neu­län­derSi­mon) stu­dio.

Kanske ha­de Bo­go­ta om­fam­nats även av lis­tan i det här num­ret av Pla­za De­co över de tio bäs­ta ho­tel­len i värl­den som vi haft nö­jet att bo på. Men kon­kur­ren­sen är sten­hård. På si­dan 142 kan du se vil­ka som lyc­ka­des kläm­ma sig in.

Nu kic­kar ock­så de vik­ti­gas­te mö­bel­mäs­sor­nas vår­sä­song i gång. Stock­holm är först ut i feb­ru­a­ri, se­dan rul­lar det på i Mi­la­no, Lon­don, Pa­ris … Per­son­li­gen tyc­ker vi att mäs­sor­nas höjd­punkt of­ta är att spa­na in vad de nya, unga be­gåv­ning­ar­na som fort­fa­ran­de plug­gar el­ler pre­cis star­tat eget har hit­tat på. Det kan va­ra spre­tigt och aning­en ode­fi­ni­e­rat men ock­så upp­fris­kan­de, nytän­kan­de och ut­ma­nan­de. In­för mö­bel­mäs­san i Stock­holm por­trät­te­ra­de vi någ­ra av de ta­lang­er som vi ser all­ra mest fram emot att föl­ja fram­ö­ver. Vi sat­te oss ock­så ner med ju­ryn för ta­langut­ställ­ning­en Gre­en­house – Mat­ti Kle­nell, An­na von Schewen och Gabri­el­la Gustaf­son – för att få ve­ta vad de tyc­ker ut­mär­ker en ta­lang och vad som krävs för att eta­ble­ra sig, bland an­nat. Dess­utom lyf­ter vi fram de se­nas­te årens störs­ta mö­bel­snacki­sar.

Får vi sä­ga det själ­va så är vi allt li­te stol­ta över årets förs­ta num­mer av Pla­za De­co, som är tjoc­ka­re, bätt­re och vack­ra­re än på länge. För­u­tom det re­dan nämn­da tyc­ker jag att du ska un­na dig själv att dy­ka ner i allt från den se­nas­te per­si­ko­fär­ga­de tren­den till lamp­ge­ni­et Gi­no Sar­fat­tis uni­ver­sum, över den spän­nan­de ar­ki­tekt­by­rån El­ding Oscar­sons mo­dell­byg­gen till häp­nads­väc­kan­de vack­ra och högst per­son­li­ga hem i Mi­la­no, Stock­holm, Mex­i­ko och vid Rosla­gens kust. När vi ses igen är vå­ren i full blom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.