Per­fek­ta pa­ret

Plaza Deco - - Nu -

Om du in­te har hört den an­ri­ka ti­teln ”mö­be­lar­ki­tekt” på länge är det nog dags att bör­ja vän­ja sig, för det är just så Sti­ne Gam och En­ri­co Fra­te­si, du­on som är ett av den skan­di­na­vis­ka sam­tids­de­sig­nens störs­ta hopp, väl­jer att ti­tu­le­ra sig. Det var som ar­ki­tektstu­den­ter i Fer­ra­ra som pa­ret träf­fa­des och de fann in­te ba­ra kär­le­ken till varand­ra – ut­an även till möb­ler­na, pro­duk­ter­na och lam­por­na. GamF­ra­te­si job­bar i en hant­verks­mäs­sig an­da där de kan få ut­lopp för sin per­fek­tio­nism, pre­cis som Hans J. Weg­ner och de and­ra sto­ra dans­kar­na som ock­så kal­la­de sig mö­be­lar­ki­tek­ter och gjor­de den tra­di­tion som Sti­ne Gam och En­ri­co Fra­te­si nu för­ny­ar världs­be­römd.

Ba­ra sju år ef­ter att GamF­ra­te­si de­bu­te­ra­de i Gre­en­house, Stock­holms­mäs­sans av­del­ning för unga ta­lang­er, är de 2014 till­ba­ka som guest of ho­nour. Med sig har du­on någ­ra ty­pis­ka pro­duk­ter, möb­ler och lam­por som för­e­nar en­kel­het och skan­di­na­visk tra­di­tion med nya grepp som of­ta är li­ka hu­mo­ris­tis­ka som in­no­va­ti­va.

Whe­el för Of­fec­ct är en rums­av­de­la­re och lju­dab­sor­bent som pre­sen­te­ra­des för den svens­ka pro­du­cen­ten som en cir­kel i en skiss och det är pre­cis så den fär­di­ga mö­beln ut. Få­töl­jen Car­toon Hig­h­back för Swe­de­se är ett sys­kon till Car­toon, få­töl­jen med det bre­da rygg­stö­det som blev ge­nom­brot­tet 2008. Dess­utom pre­sen­te­ras en ny version av få­töl­jen Ma­scu­lo för Gu­bi och för dans­ka Lighty­e­ars har du­on gjort bords­lam­pan Vo­lu­me, in­spi­re­rad av vo­lym­reg­la­gen på barn­do­mens ste­re­o­an­lägg­ning­ar.

Sti­ne Gam i du­ons stu­dio.

Fåtöl­jen Car­toon för Swe­de­se och sto­len Ma­scu­lo för Gu­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.