På grän­sen till ge­nom­brott

Vår­sä­song­ens mö­bel­mäs­sor är här. För­vänt­ning­ar­na skru­vas upp. Vil­ka slår ige­nom i år? I Stock­holm står de nya be­gåv­ning­ar­na re­do i ut­ställ­ning­en Gre­en­house.

Plaza Deco - - Stor Vinjett - Fo­to OL­LE NORDELL TEXT Ri­kard lind och eva mag­nus­zews­ka

Stu­dio Ljung & Ljung

Namn: Gre­ta Ljung och Mar­tin He­den­ström Ljung. Ål­der: 31 och 36 år. Bor: Väs­ter­torp ut­an­för Stock­holm. Bak­grund: Mar­tin är ar­ki­tekt och Gre­ta kul­tur­ve­ta­re och för­pack­nings­de­sig­ner. Star­ta­de Stu­dio Ljung & Ljung 2012 ef­ter att ha job­bat på oli­ka kon­tor, in­sti­tu­tio­ner och ha un­der­vi­sat, samt till­sam­mans ar­be­tat med ett läng­re stads­bygg­nads­pro­jekt i Ki­na. Fi­lo­so­fi/stil: So­ci­a­la aspek­ter och mil­jöfrå­gor är en själv­klar del av de­sign­pro­ces­sen. Vill ge pro­duk­ter­na om­tan­ke bå­de gäl­lan­de form och till­verk­ning för att ska­pa en lång­va­rig och gi­van­de upp­le­vel­se för bru­ka­ren. Tror på ett ge­di­get hant­verk och till­verk­nings­sätt sam­ti­digt som de­sig­nen strä­var fram­åt. Gil­lar att job­ba nä­ra de som gör verk­lig­het av idéer­na. Pro­jek­ten är ett sätt att ska­pa re­la­tio­ner och un­der­sö­ka hur de­sign kan på­ver­ka män­ni­skors var­dag. Vi­sar på Stock­holmsmäs­san: Ge­nom­för­de vå­ren 2013 en works­hop med mi­no­ri­tets­fol­ket Pwo Ka­ren i nor­ra Thai­land för att un­der­sö­ka om de­ras hant­verks­skick­lig­het kun­de an­vän­das för att ska­pa en pro­dukt som är at­trak­tiv i Sve­ri­ge. Det har re­sul­te­rat i en kol­lek­tion lampskär­mar i bam­bu som nu vi­sas upp för förs­ta gång­en. Dess­utom vi­sas ett skåp i mas­siv fu­ru som är fruk­ten av ett sam­ar­be­te med ett li­tet snic­ke­ri som va­rit i drift se­dan mit­ten av 1800-ta­let i Mel­lans­ve­ri­ge. För­hopp­ning­ar på mäs­san: Träf­fa in­tres­san­ta män­ni­skor från bå­de bran­schen och all­män­he­ten för att dis­ku­te­ra idéer kring de­sign, till­verk­ning och hant­verk. För­hopp­nings­vis kan det le­da till att vi vå­gar star­ta en egen små­ska­lig pro­duk­tion, och till sam­ar­be­ten med and­ra mö­bel­pro­du­cen­ter och de­sign­fö­re­tag. Vill upp­nå på kort/lån g sikt: För­hopp­ning­en är att mäs­san gör att vi kan fort­sät­ta ta fram pro­duk­ter, bå­de i egen re­gi och för and­ra fö­re­tag, och där­med för­dju­pa re­la­tio­ner­na med hant­ver­kar­na i Thai­land och snic­ka­ren i Sve­ri­ge. Många av vå­ra upp­drag är att form­ge in­red­ning­ar, för bå­de kom­mer­si­el­la och pri­va­ta be­stäl­la­re, och det skul­le va­ra väl­digt ro­ligt att få in­re­da med vå­ra eg­na pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.