BAAKänn­sStu­di­oG

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

Namn: Ca­ro­li­ne Bau­er och Pi­er Fran­ce­sco ­Galuppi­ni. Ål­der: 31 och 36 år. Bor: Mi­la­no. Bak­grund: Bå­da har ut­bil­dat sig i Ita­li­en. Ca­ro­li­ne har stu­de­rat in­red­ning på bå­de Ac­ca­de­mia Italiana i Flo­rens och In­sti­tu­to Eu­ro­peo di De­sign i Mi­la­no, me­dan Pi­er Fran­ce­sco har läst ar­ki­tek­tur på Flo­rens uni­ver­si­tet. Fi­lo­so­fi/stil: En ba­lans mel­lan nor­disk mi­ni­ma­lism och ita­li­ensk pro­vo­ka­tion. Fo­kus lig­ger på att ska­pa pro­duk­ter i gräns­lan­det mel­lan funk­tion och es­te­tik. Vi­sar på Stock­holmsmäs­san: Bords­lam­pan

i car­ra­ra- och bar­dig­li­o­mar­mor, in­spi­re­rad av en klas­sisk träsnur­ra. Tak­lam­pan

som kon­stant är i ba­lans i spe­let mel­lan mot­sat­ta kraf­ter. Skå­pet av lin­trä. Dess har­lequin­möns­ter ska­par en op­tisk il­lu­sion av att skåp­dör­rar­na änd­rar skep­nad be­ro­en­de på var du står. Och så ljus­sta­ken

där na­tur­ma­te­ri­a­len mar­mor och trä mö­ter varand­ra. För­hopp­ning­ar på mäs­san:

Pi­rou­et­te

Sta­sis,

fi­ni­ty,

Mr. Qu­in

Af-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.