For­mellt

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

Namn: Fri­da Er­son och Mar­tin Ec­ker­berg. Ål­der: 32 och 28 år. Bor: Stock­holm. Bak­grund: Bör­ja­de ar­be­ta till­sam­mans un­der skol­ti­den på Carl Malm­s­ten Fur­ni­tu­re Stu­di­es. Ex­a­mens­ar­be­tet i möbel­de­sign be­lö­na­des med Stif­tel­sen John Matt­sons sti­pen­di­um och blev grun­den till de­signstu­di­on For­mellt. In­nan dess stu­de­ra­de bå­da mö­belsnic­ke­ri. Hant­verks­bak­grun­den och kär­le­ken till trä­et ly­ser ige­nom i For­mellts pro­jekt. Fi­lo­so­fi/stil: Ar­be­tar med möb­ler som hål­ler hög kva­li­tet och är håll­ba­ra på sikt. Den som ki­kar li­te när­ma­re kan of­ta få en vac­ker histo­ria om möb­ler­nas bak­grund på kö­pet. Vi­sar på Stock­holmsmäs­san: Skriv­bor­det med sys­kon. En li­ten se­rie möb­ler som an­spe­lar på spår av mänsk­lig an­vänd­ning över tid. FÖr­hopp­ning­ar på mäs­san:

Tra­ce

Vill upp­nå på kort/lån g sikt:

Allt sit­ter när det gäl­ler skriv­bor­det Tra­ce.

En kul vec­ka med li­ka­sin­na­de mö­bel­fan­tas­ter.

Kre­a­ti­va sam­ar­be­ten med mö­bel­pro­du­cen­ter som har bå­de hjär­nan och hjär­tat på rätt plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.