Stu­dio Am­björn Vi­king

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

Namn: Am­björn Vi­king. Ål­der: 36 år. Bor: Stock­holm. Bak­grund: Mas­ter i in­du­stri­de­sign samt en på­bygg­nads­ut­bild­ning i ar­ki­tek­tur från Kung­li­ga Konst­hög­sko­lan. Har job­bat som de­sig­ner på Tho­mas Eriks­son Ar­ki­tek­ter och be­fin­ner sig i dag på de­sign­by­rån BLINK. Fi­lo­so­fi/stil: Jag är li­te klu­ven in­för he­la de­sign­värl­den. Egent­li­gen har vi re­dan för myc­ket pry­lar om­kring oss och vi har en för­må­ga att vil­ja skaf­fa mer. Jag vill ska­pa nå­got som in­te blir da­te­rat för snabbt, ut­an får åld­ras och i bäs­ta fall är­vas. Nu till mäs­san har jag mest tes­tat idéer, det vo­re kul att job­ba vi­da­re med att hit­ta den där ko­den som gör att pro­duk­ter får ett läng­re liv. Vi­sar på Stock­holmsmäs­san:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.