Ve­ry Ve­ry Gold

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

Namn: Far­vash Ra­za­vi och Michel Bus­si­en. Ål­der: 31 och 39 år. Bor: Stock­holm. Bak­grund: Vår sam­man­lag­da kom­pe­tens är in­red­nings­ar­ki­tek­tur, möbel­de­sign och Ex­pe­ri­ence De­sign från Konst­fack, med en nå­got av­vi­kan­de på­bygg­nads­ut­bild­ning i ke­mi. Fi­lo­so­fi/stil: Ma­te­ri­aläls­kan­de bi­o­lo­gi­in­spi­re­ra­de fram­tidstek­no­kra­ter. Vi­sar på Stock­holmsmäs­san: Bå­de gam­la och nya pro­jekt i ty­pisk Ve­ry Ve­ry Gold-an­da. För­hopp­ning­ar på mäs­san: Rent kon­kret är vi li­te skyg­ga trots att vi är grym­ma. Vi vill ha upp­drag ut­an att be­hö­va gö­ra av­kall på vår gräns­lö­sa kre­a­ti­vi­tet. Vi öns­kar oss nya sto­ra ut­ma­ning­ar som ge­ne­re­rar mas­sor av peng­ar och le­der till pri­ser och me­dal­jer på al­la kon­ti­nen­ter. Vill upp­nå på kort/lån g sikt:

”Hallå, är det nån där? Vi vil­le ba­ra sä­ga att vi tar över värl­den nu. I all öd­mjuk­het.”

öd­mjukt ta över värl­den.

Vi vill

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.