Star

Plaza Deco - - Stor Vinjett -

2009

av

Mats The­se­li­us

Käl­le­mo

Här har vi en för­hål­lan­de­vis san­sad pjäs från en av Sve­ri­ges mest egen­sin­ni­ga form­gi­va­re. Mats The­se­li­us lång­va­ri­ga sam­ar­be­te med Käl­le­mo har ge­nom åren re­sul­te­rat i många möb­ler som bli­vit de mest om­ta­la­de un­der mäs­san i Stock­holm. som vi­sa­des på mäs­san 2009 fö­re­fal­ler va­ra en stram få­tölj som kan upp­fö­ra sig i vil­ken re­pre­sen­ta­tiv mil­jö som helst, men som så of­ta när det gäl­ler Mats The­se­li­us de­sign så be­drar ske­net – och som i någ­ra and­ra fall är det form­gi­va­rens pas­sion för slag­verk som gör till en mö­bel som få and­ra. Ryg­gen är klädd med pär­le­mor från en till­ver­ka­re av trum­mor, vil­ket är en sti­lig re­fe­rens till sam­ling­en på cir­ka 50 trum­set som The­se­li­us har hem­ma i Skå­ne.

Star,

Star

för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.