REMIXAD LA­DA

I en glän­ta i Rosla­gen med ut­sikt över ha­vet svä­var en la­da som är nå­got helt an­nat än vad den först ut­ger sig för att va­ra.

Plaza Deco - - Stor Vinjett - Text JESPER TILLBERG Fo­to ÅKE E:SON LIND­MAN sty­ling alex­an­dra ogo­no wski

La­dan spa­nar ut över vatt­net i Rosla­gens famn. De väl­di­ga glas­dör­rar­na bil­dar ny­fik­na ögon som vill upp­täc­ka värl­den ut­an­för. Hu­set är en still­sam re­bell i rött med am­bi­tio­ner stör­re än de dröm­mar som bon­de­sam­häl­lets hö­la­dor van­ligt­vis här­ber­ge­rar. – Vi vill att du ska frå­ga dig: Vad har det bli­vit av la­dan som jag tyck­te att jag såg på håll? sä­ger ar­ki­tek­ten Philip Ber­ger­hoff. Vi ut­gick från den tra­di­tio­nel­la la­dans form och vi­da­re­ut­veck­la­de den i al­la led. Det ska fin­nas sa­ker att upp­täc­ka än­da in i bad­rum­met.

Hans kol­le­ga Da­ni­el Jo­hans­son jäm­för hu­sets idé med me­to­den att ta or­den i en me­ning, men kas­ta om dem så att de bil­dar ett nytt in­ne­håll.

Un­der fö­re­tags­nam­net WRB – nu de­lat i de två ar­ki­tekt­kon­to­ren Bygg­fe­no­men och Wid­je­dal Rac­ki – re­mix­a­de de la­dan ge­nom att an­vän­da ty­pis­ka kän­ne­tec­ken men sät­ta dem i nya sam­man­hang. Vil­lan är en lek med iden­ti­te­ter, ar­ki­tek­tu­rens svar på po­esins cut-up-tek­nik, den som Da­vid Bowie lät sig in­spi­re­ras av när han lek­te med si­na iden­ti­te­ter. Pre­cis som Bowie så vill hu­set väc­ka frå­gor, till sig själv och be­trak­ta­ren: Vad hand­lar det här hu­set om?

En la­da är ett tom­rum vid si­dan av li­vet. Bo­en­de där­e­mot är själ­va es­sen­sen av li­vet och hem­met krä­ver bå­de av­skild­het, ytor att ming­la på och rymd att för­und­ras över. Ar­ki­tek­ter­na kal�lar bygg­na­den för en ”in­ver­te­rad la­da”. De vil­le ska­ka om vår upp­fatt­ning, för­fö­ra och för­vå­na. La­dans fa­lurö­da ytt­re finns där –

men i be­tong. Lä­get i en slutt­ning­en mot ha­vet är ock­så li­te ud­da för en la­da. Och hus­fa­sa­den mö­ter in­te ens mar­ken. Hu­set vi­lar på en in­dra­gen soc­kel som gör vil­lan till en, tja, syn­vil­la. Den ser när­mast ut att svä­va över mar­ken.

– Hu­set är mesta­dels byggt i mas­sivt trä, kärn­fu­ru, den ab­so­lut bäs­ta de­len av vir­ket som förr i ti­den an­vän­des av för­sva­ret för att be­stå i 200 år, för­kla­rar Philip Ber­ger­hoff.

Ar­ki­tek­ter­na har ve­lat fånga la­dans ma­te­ri­a­li­tet. En­dast ge­dig­na rå­va­ror har va­rit go­da nog. Ing­et glas­sigt, glan­sigt el­ler för den de­len gräs­ligt. Lyx­en be­står i att in­te se lyx­ig ut. In­till står ägar­fa­mil­jens ur­sprung­li­ga hus som fram­står som ”ku­si­nen från lan­det”, själ­va sin­ne­bil­den av dröm­men om en röd stu­ga med vi­ta knu­tar. Fa­mil­jen ha­de haft den i när­ma­re tju­go år när tom­ten in­till en dag stod le­dig. Fa­mil­jen äls­kar den­na glän­ta i verk­lig­he­ten, mel­lan då och nu, hav och land. Till och med en hund lig­ger be­gravd här. Det är en plats du ogär­na läm­nar när du väl ham­nat där, djur som män­ni­ska, död som le­van­de. Pap­pan i fa­mil­jen re­ser myc­ket. Det här är en plats för att vi­la.

Hu­set be­står av 145 kvadrat­me­ter för­de­la­de på två för­sör­jan­de huskrop­par och sto­ra rum där­e­mel­lan. Det är näs­tan som om hu­set trot­sar fy­si­kens lo­gis­ka la­gar när det re­ser sig ut­an syn­li­ga bal­kar, hem­ligt in­ba­ka­de i en snill­rik lös­ning som för­stär­ker hu­sets ka­rak­tär av ett gåt­fullt spö­ke.

Ar­ki­tek­ter­na pra­tar om hu­sets be­rät­tel­se, en nar­ra­tiv ar­ki­tek­tur där det vik­ti­ga in­te är det som syns ut­an det som sägs mel­lan ra­der­na. La­dan för på så sätt även tan­kar­na till Er­nest He­ming-

ways be­röm­da ”is­bergs­tek­nik”; en bra be­rät­tel­se lå­ter ba­ra en del skym­ta fram, lå­ter be­trak­ta­ren ana och tän­ka själv.

Den här ty­pen av be­rättar­tek­nik krä­ver myc­ket av kre­a­tör och be­stäl­la­re. Där­för ar­be­tar Bygg­fe­no­men ge­nom­gå­en­de med mo­del­ler och har en egen verk­stad, själ­va hjär­tat på kon­to­ret. Här ska­pas i förs­ta hand in­te hus – ut­an idéer.

– Ju kons­ti­ga­re idé, desto vik­ti­ga­re att va­ra kon­kret! ler Da­ni­el Jo­hans­son. Ar­ki­tek­tur är ett fy­siskt språk, mo­del­len ett av vårt vik­ti­gas­te kom­mu­ni­ka­tions­me­del.

Ar­bets­sät­tet kom­mer från Philips och Da­ni­els in­ter­na­tio­nel­la er­fa­ren­he­ter från Schweiz, Hol­land, Tyskland och Ja­pan.

Det tog två år att byg­ga hu­set. För­äld­rar­na i fa­mil­jen öns­ka­de ett hus ba­ra för dem, där de kun­de va­ra ti­sam­mans och nju­ta av varand­ra, i en krav­lös och för­lå­tan­de ar­ki­tek­tur. Pap­pan ha­de en läng­tan att dra sig un­dan, att in­te bli sedd, att lan­da en som­mar­må­nad i skug­gan av skogens träd långt bor­ta från si­na 300 res­da­gar per år.

– Pa­ret är ob­ser­va­tö­rer up­pe på däc­ket och det speg­lar de­ras lä­ge i li­vet, sä­ger Philip Ber­ger­hoff.

Även la­dan är en be­trak­ta­re som spe­jar ut mot vatt­net – den­na sym­bol över li­vet, åren som rin­ner för­bi, vår ex­istens evi­ga gåt­full­het.

– Jak­ten på eko­no­mis­ka vins­ter gör att gåt­full­he­ten och märk­lig­he­ten säl­lan får plats i da­gens sam­häl­le, tyc­ker Da­ni­el Jo­hans­son. Vi be­hö­ver en ar­ki­tek­tur som för in det gåt­ful­la.

I den in­ver­te­ra­de la­dan har det gåt­ful­la hit­tat hem.

In i väg­gen. Även in­te­ri­ört syns la­dues­te­ti­ken, där la­dans ga­vel blir till var­dags­rum­mets kort­si­da. Sof­for och tav­la pri­vat, mat­ta Flag från Asplund, bord

Ta­vo­lo con Ru­o­te från Fon­ta­naAr­te, få­tölj PK22 från Fritz Han­sen, vas från Klong, kud­dar från Asplund, vit skål från When Ob­jects Work.

Ing­en kärn­fy­sik. Sam­ma kärn­fu­ru in­te­ri­ört som ­ex­te­ri­ört, i sam­ma di­men­sio­ner. In­ne vit la­syr, ute na­tur­grått.

La­dan lu­ras. Den klas­siskt rö­da ­la­du­fär­gen är egent­li­gen be­tong, en lek där då­ti­dens färg mö­ter nu­ti­dens ma­te­ri­al.

Öp­pet kök. Stilrent från Bult­haup. Ne­onin­stal­la­tion sig­ne­rad brit­tis­ka konsti­ko­nen Tra­cey Emin.

På spaning ef­ter den som­mar som flytt. När skym­ning­en fal­ler för­stärks hu­sets gåt­full­het.

Gil­la lä­get. Ryg­gen mot sko­gen, blic­ken mot ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.