Skill­na­den he­ter Gag­ge­nau.

Plaza Deco - - Sidan 1 -

Pro­fes­sio­nel­la koc­kar av­slö­jar ald­rig si­na bäs­ta re­cept. Men vi över­ta­la­de dem till att av­slö­ja sin fa­vo­rit in­om mat­lag­nings­tek­nik. Det för­de till att Gag­ge­nau re­vo­lu­tio­ne­ra­de det pri­va­ta kö­ket för 15 år se­dan med kom­bi- ång­ug­nen. Den uni­ka kom­bi­na­tio­nen av varm­luft och ånga öpp­na­de för sma­kupp­le­vel­ser man in­te kun­nat tän­ka sig ti­di­ga­re. Som i så många and­ra av vå­ra ap­pa­ra­ter kom­bi­ne­ras pro­fes­sio­nell tek­no­lo­gi med den högs­ta be­kväm­lig­het och de­sign. Det är en tra­di­tion som vi pas­sio­ne­rat upp­rätt­hål­ler – och det är ing­en hem­lig­het.

För mer in­for­ma­tion och en lis­ta över vå­ra part­ners är du väl­kom­men att be­sö­ka www. gag­ge­nau. se. Al­ter­na­tivt, be­sök oss i vårt showroom i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.