DITT VIK­TI­GAS­TE RUM NÅ­GON­SIN

Plaza Deco - - Sidan 1 -

I det här rum­met kom­mer du, din fa­milj och di­na vän­ner att spen­de­ra mas­sor av tid. Här kom­mer ni att la­ga mat, äta fru­kost, fi­ka, gö­ra läx­or, ta ett glas vin,

lä­sa tid­ning­en och se på TV. Så välj ditt näs­ta kök med störs­ta nog­grann­het.

Si­eMa­tic har en lång histo­ria av in­no­va­tion och job­bar hårt för att he­la ti­den ut­veck­la och er­bju­da den mest ex­em­pla­ris­ka pro­duk­ten på mark­na­den. In­te ba­ra när det gäl­ler ex­akt ut­fö­ran­de i hant­ver­ket med ma­te­ri­al av hög kva­li­tet, ut­an ock­så när

det gäl­ler möj­lig­he­ter­na för dig att ska­pa ett kök ef­ter di­na per­son­li­ga öns­ke­mål.

Vi som ar­be­tar med Si­eMa­tic är er­far­na köksar­ki­tek­ter, som hjäl­per dig att ut­for­ma ditt kök per­fekt an­pas­sat till di­na per­son­li­ga be­hov. Vi är ex­per­ter på att ut­nytt­ja var­je mil­li­me­ter av ditt kök och ri­ta in lös­ning­ar som vi vet

att du kom­mer upp­skat­ta i många år. Väl­kom­men in och tit­ta, men fram­förallt kän­na på al­la funk­tio­ner,

de­tal­jer och fi­nes­ser i nå­gon av vå­ra ut­ställ­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.