TA­RE

Plaza Deco - - Medarbetare -

Ef­ter många år som fotograf, som in­ne­höll allt från pressfoto till stil­le­ben, bör­ja­de To­ves in­tres­se för ar­ki­tek­tur att ut­kris­tal­li­se­ra sig. Hen­nes fi­lo­so­fi är dock att al­la jobb är ro­li­ga på sitt sätt. – När vi plå­ta­de på Bra­he­ga­tan för det­ta num­mer ha­de väg­gar­na knappt hun­nit tor­ka och möb­ler­na drop­pa­de in me­dan vi plå­ta­de. Det är spän­ning­en med fo­to­gra­fi: ibland är det li­te som trol­le­ri.

Fotograf Erik job­bar re­gel­bun­det för Wall Stre­et Jour­nal Ma­ga­zi­ne, Con­dé Nast Tra­ve­ler, och in­ter­na­tio­nel­la som svens­ka mat­tid­ning­ar. Han har även gjort fle­ra böc­ker med Phai­don Press.

– Det var myc­ket in­spi­re­ran­de att fo­to­gra­fe­ra i Mathias Dahl­grens kök. Det är un­der­bart att tren­den med att la­ga mat över öp­pen eld vin­ner mark, och här­ligt att se ved och yx­or i kö­ket!

Skri­bent Fri­lan­san­de jour­na­lis­ten Dan- Mar­cus Pet­h­rus må bo i Stock­holm, men lands­orts­sjä­len från upp­väx­ten i Väs­ter­göt­land sit­ter kvar. Han har ti­di­ga­re sut­tit på re­dak­törs­sto­lar på Fre­e­ri­de. se, Sca­no­ra­ma, Pla­za Ma­ga­zi­ne och Pla­za Uo­mo. I Pla­za De­co skri­ver Dan- Mar­cus om en dag i kö­ket på Mathias Dahl­grens Mat­sa­len och om var­för en glass­ma­skin gör all skill­nad.

– Det är all­tid li­ka ro­ligt att por­trät­te­ra hant­ver­ka­res re­la­tion till si­na verk­tyg, hur det kan bli till en för­läng­ning av krop­pen och gö­ra så att nå­got helt fan­tas­tiskt tas fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.