Pon­tus Lo­mars

Pre­miär­möb­ler har hjär­tat i Gno­sjö.

Plaza Deco - - I framkant -

et bör­ja­de med en köks­re­no­ve­ring, som väx­te till en upp­da­te­ring av he­la hem­met, som led­de till ar­ki­tek­ten Pon­tus Lo­mars förs­ta mö­bel­kol­lek­tion – för ett helt nytt mö­bel­va­ru­mär­ke.

Bakom Ste­el by Goh­lin står framför allt Catri­ne Göh­lin. Hon är dot­tern i en stål­pro­du­ce­ran­de fa­milj i Gno­sjö. Det bör­ja­de med trapp­räc­ken på fem­ti­o­ta­let och i dag gör de främst por­tar, la­ger­in­red­ning­ar och stål­bygg­na­der. Som den om­ta­la­de Gno­sjö­an­dan på­bju­der är Catri­ne öp­pen för al­la möj­lig­he­ter och in­te sen att hug­ga i för att för­verk­li­ga en idé. Även sa­m­ar­bets­vil­lig­he­ten är ty­pisk för Gno­sjö. Det all­ra mesta i den förs­ta mö­bel­kol­lek­tio­nen är till­ver­kat av hen­nes två brö­der och and­ra fö­re­tag och hant­ver­ka­re på or­ten. Möb­ler­na har en raf­fi­ne­rad en­kel­het och stå­let som ge­men­sam fak­tor. Sik­tet är in­ställt både på hem och of­fent­li­ga mil­jö­er i Sve­ri­ge och in­ter­na­tio­nellt.

Pon­tus Lo­mars ar­ki­tekt­kon­tor har ri­tat allt från ett hund­ra­tal re­stau­rang­er åt ham­bur­ger­ked­jan Max till golfstjär­nan Ti- ger Woods häp­nads­väc­kan­de hem i Flo­ri­da. Det var un­der pro­ces­sen med att re­no­ve­ra Catri­ne Göh­lins hem som ett an­tal uni­ka möb­ler kom till av ba­ra far­ten. Re­sul­ta­tet blev så bra att man be­stäm­de att star­ta ett fö­re­tag och bör­ja­de till­ver­ka dem se­pa­rat. Pre­miär­kol­lek­tio­nen lan­se­ras un­der vå­ren. Re­dan nu lan­se­ras den till sy­nes enk­la, li­te lek­ful­la och tyd­ligt gra­fis­ka stål­tråds­sto­len Nr 1 som görs i fle­ra ver­sio­ner, den fi­nas­te med sits och lin­da­de arm­stöd till­ver­kas av lä­der från Tärn­sjö Ång­gar­ve­ri.

– Att ri­ta för tråd­kon­struk­tio­ner är en lek med lin­jen från A till B där he­la de­sig­nen helst ska ut­fö­ras ut­an att lyf­ta pen­nan, be­rät­tar Pon­tus Lo­mar. I pro­duk­tio­nen hand­lar det om hur tunn trå­den kan va­ra med bi­be­hål­len sta­bi­li­tet i kon­struk­tio­nen. Re­dan som li­ten fa­sci­ne­ra­des jag av flad­der­mus­få­töl­jens enk­la lin­jer i dra­gen stål­tråd. Det finns spår av den i Nr 1. En vux­na­re käl­la till in­spi­ra­tion är konst­nä­ren Frank Stel­las stål­skulp­tu­rer som många gång­er lik­nar den snirk­li­ga rö­ken från hans ci­gar­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.