MAR­CEL BREU­ER

Plaza Deco - - Böcker -

Ro­bert McCar­ter

Phai­don Den mest kom­plet­ta re­do­gö­rel­sen av Mar­cel Bau­er och hans livs­verk nå­gon­sin. In­te ba­ra om hur ung­ra­ren in­spi­re­ra­des av cy­kel­ra­mar och re­du­ce­ra­de få­töl­jen till stol­klas­si­kern Was­sily, el­ler hur han in­flu­e­ra­des av De Stilj- rö­rel­sens kon­struk­ti­vis­tis­ka te­o­ri­er och sko­la­des på Bau­haus, ut­an ock­så om hans vik­ti­gas­te bygg­na­der och den eg­na ar­ki­tekt­by­rån i USA. Helt en­kelt ett mås­te i var­je form­nörds bok­hyl­la och en bit vik­tig de­sign­histo­ria. Pris cir­ka 1 200 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.