KASTHALLS NYA GIV

Un­der si­na tre de­cen­ni­er på fö­re­ta­get hann Gunilla La­ger­hem Ull­berg bli en Kast­hall- le­gend. Drygt ett år ef­ter hen­nes bort­gång pre­sen­te­rar nu en ny led­ning sin förs­ta nya ­kol­lek­tion. Vi åk­te till Kin­na för att ta re­da på mer om fram­ti­den för en av värld

Plaza Deco - - Innehall - Text Marcus Joons Foto CA MILLA LINDQVIST

Ett år ef­ter sin le­gen­da­ris­ka ­de­sign­chefs bort­gång pre­sen­te­rar Kast­hall sin nya ­kol­lek­tion. Text MARCUS JOONS Foto CA­MIL­LA LINDQVIST

Från fönst­ret i Kasthalls showroom ser Kin­na ut just som man tän­ker att en li­ten tätort med knappt 15 000 in­vå­na­re ska se ut, ut­slängd vid ån Vis­kan mitte­mel­lan Borås och Var­berg: ett kyrk­torn, en bil­för­säl­ja­re som sett si­na bätt­re da­gar och så en allom­fat­tan­de ku­pe­rad ter­räng där stor­bön­der­nas röd­vi­ta la­du­går­dar med till­hö­ran­de ha­gar star­tar all­de­les ut­an­för det lil­la cent­ru­met.

– Det här är verk­li­gen ” in the midd­le of nowhe­re”, sä­ger Kasthalls ny­till­träd­da de­sign­chef Lena Ji­se­born.

Sam­ti­digt har den här stol­ta fa­bri­ken i gyl­len­gult te­gel, som le­gat på sam­ma ägor se­dan star­ten 1889, bli­vit det själv­kla­ra epi­centrat när frans­ka mo­de­hus, ita­li­ens­ka am­bas­sa­der, chi­ca ho­tell, glo­ba­la te­ch­fö­re­tag och värl­dens störs­ta popstjär­nor sö­ker hög­kva­li­ta­ti­va mattor med en air av lyx till si­na bu­ti­ker, sa­lar, rum, kon­tor och hem.

Kast­hall har med sin histo­ria, sin kun­skap, sitt hant­verk och sin tra­di­tion, när det kom­mer till väv­da och tuf­ta­de mattor, bli­vit med and­ra ord klas­siskt.

Det är ett klas­siskt fö­re­tag som 2017 står in­för li­te av en nystart. I fjol gick Gunilla La­ger­hem Ull­berg bort i can­cer. Un­der si­na 28 år hos Kast­hall tog chefs­de­sig­nern, bland myc­ket an­nat, 1998 fram den tuf­ta­de sex­tio­tals­blink­ning­en Moss som nu, knappt tju­go år se­na­re, är en av fö­re­ta­gets störs­ta favoriter.

Så när Kast­hall un­der årets mö­bel­mäs­sa i Stock­holm pre­miär­vi­sar 2017 års kol­lek­tion Ar­ri­val of Ori­gin är det den förs­ta med ny­till­träd­da vd: n Eva Bo­dings nya team.

– När Gunilla gick bort tänk­te vi: – Finns det en ny Gunilla?

Vi in­såg då att vi ska ska­pa en de­signstu­dio där oli­ka kre­a­tö­rer från oli­ka fält kan mö­tas, sä­ger Eva Bo­ding.

Vid si­dan av nyss nämn­da Lena Ji­se­born, ti­di­ga­re de­sign­chef på Vol­vo, finns även Ola Ru­ne, från ar­ki­tek­tur- och de­sign­by­rån Claes­son Ko­i­visto Ru­ne, med som kon­sult.

– Jag vill gär­na ha nya ögon på allt, kon­sta­te­rar Eva Bo­ding. Det upp­står en in­tres­sant och vik­tig dy­na­mik när nya till­skott till fö­re­ta­get mö­ter de vid fa­bri­ken som har 20- 30 års er­fa­ren­het in­om Kast­hall.

Om man är ner­vös in­för den nya sä­song­en så märks det in­te ett dugg vid fa­bri­ken i Kin­na.

Pe­ter Eriks­son, som är en av de som fun­nits i fö­re­ta­get i snart 30 år och som är pro­dukt­chef för de väv­da mat­tor­na, tycks ta allt med ro när han un­der en rund­tur i fa­bri­ken vi­sar upp de lekrums­lik­nan­de ef­ter­pro­duk­tions­sa­lar­na. Där syr man bland an­nat till kan­ter­na på mat­tor­na, pla­ce­rar Kast­hall­lä­der­tag­gar­na och klip­per av fäst­trå­dar som blir kvar när man by­ter tråd i väv­sto­lar­na. Även de be­ställ­da och snart klara mat­tor­na lig­ger på gol­vet med or­der­papp­rer­na in­till. De skvall­rar om hur in­ter­na­tio­nellt Kast­hall bli­vit.

» Den här ska till Japan, den ska ock­så till Japan och den här ska till Cha­nels bu­ti­ker. «

– Den här ska till Japan, den här ska ock­så till Japan och den här ska till Cha­nels bu­ti­ker, sä­ger Pe­ter med den lo­ka­la bre­da väst­göts­ka di­a­lek­ten när han hu­kar sig ned och vi­sar en guld­skim­ran­de rund tuf­tad mat­ta. Den är li­te som en smäck­ra­re ry­a­mat­ta på cir­ka två gång­er två me­ter.

– Känn så mjuk den är. Det är li­te märk­ligt att de valt just det­ta garn, för det är ju så­dant som man an­nars har i scar­far. Det är in­te det mest håll­ba­ra men sam­ti­digt så är det väl inga gum­mi­stöv­lar som ska tram­pa på de här mat­tor­na.

In­spi­re­rad av den in­dust­ri­el­la re­vo­lu­tio­nen, och då sär­skilt ef­ter en re­sa till Tyskland där han sett fram­ti­dens fa­bri­ker, star­ta­de den 27- åri­ge Lud­vig An­ders­son 1889 en vä­ve­ri­fa­brik i eget namn i Kin­na. Nam­net Kast­hall kom först ett par år se­na­re när An­ders­son ef­ter viss tids fram­gång vil­le byg­ga ut fa­bri­ken och då tilläts kö­pa mark från en stor­bon­de näst­gårds – om han så ba­ra lät dö­pa om fa­bri­ken ef­ter mar­ken. K ast­hall blev snart en av Sve­ri­ges le­dan­de mat­till­ver­ka­re. Men det var än­då först på fyr­tio- och fem­ti­o­ta­let som man nåd­de sin förs­ta stor­hets­tid. Me­dan många län­der var upp­tag­na med att byg­ga upp si­na sön­der­bom­ba­de stä­der ef­ter and­ra världs­kri­get höll Sve­ri­ge på att bli ett av värl­dens ri­kas­te län­der. Kast­hall drogs med i den na­tio­nel­la fram­gångs­vå­gen: Vol­vo vil­le ha fa­bri­kens mattor till gol­ven i si­na bi­lar. Svens­ka am­bas­sa­der runt om i värl­den spe­ci­al­be­ställ­de mattor vär­da fi na­re ming­el och mot­tag­ning­ar, dess­utom blev det allt fl er svens­kar som upp­lev­de att de ha­de råd med en Kast­hall­mat­ta hem­ma, allt sam­ti­digt som Kast­hall, i syn­ner­het ef­ter att Håkan Reis till­träd­de som vd 1951, sat­te de­sign i förs­ta rum­met. Ef­ter att ha upp­levt suc­cé med den i dag klas­sis­ka Häg­gå­mat­tan, el­ler fi skbensmönst­ra­de Gås­ö­ga, blic­ka­de Reis fram­åt. Han an­li­ta­de den lo­van­de de­sig­nern Ingrid Dessau, som re­dan vid 25 års ål­der bli­vit ett ak­tat namn, ef­ter en ge­men­sam ut­ställ­ning med Sig­ne Pers­son- Me­lin i Stock­holm. Kort där­ef­ter tog Reis även in Astrid Sam­pe, tex­til­de­sig­ner och chef för NK: s så kal­la­de tex­til­kam­ma­re. Även tex­til­de­sig­nern Viola Grå­sten togs in. Sam­man­ta­get tre av de mest fram­stå­en­de svens­ka form­gi­var­na un­der fem­ti­o­ta­let. De var li­ka in­spi­re­ra­de till att ut­veck­la ma­te­ri­a­let i mat­tor­na mot hög­re brand­sä­ker­het som de var i sin de­sign av jazz, svensk na­tur, re­sor till Mex­i­ko och den ne­der­länds­ke konst­nä­ren Pi­et Mond­ri­ans ru­toch färg­kom­bi­na­tio­ner.

Även om Kast­hall nu nåd­de rykt­bar­het ut­om­lands så skul­le hem­lan­det va­ra den störs­ta mark­na­den för en tid fram­ö­ver. Hur be­ro­en­de av Sve­ri­ge man var skul­le vi­sa sig un­der nit­ti­o­ta­let. När de isan­de låg­kon­junk­tur­vin­dar­na höll grep­pet om lan­det gick Kast­hall i kon­kurs två gång­er om.

Men i stäl­let för att stänga ned väv­sa­lar­na så blev det­ta ett alarm och upp­vak­nan­de.

– Vi in­såg att det var dags att tän­ka om. Så vi kom på det här med att ge ut mat­tor­na i års­kol­lek­tio­ner. Vi sik­ta­de även in­ter­na­tio­nellt och jag mås­te ju sä­ga att vi har lyc­kats då vi nu har 70 pro­cent av vår för­sälj­ning ut­om­lands och för­u­tom i Stock­holm har vi nu dess­utom showrooms i Mi­la­no och New York, sä­ger Pe­ter Eriks­son.

Lena Ji­se­born fyl­ler i att man kom­mer att ta fas­ta på det in­ter­na­tio­nel­la och även vid fram­ti­da sam­ar­be­ten med form­gi­va­re och ar­ki­tek­ter kom­mer de blic­ka ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser.

– Vi har byggt upp ett starkt team i de­signstu­di­on vil­ket åter­speglas i årets kol­lek­tion Ar­ri­val of Ori­gin, där vi ut­gått från vårt fan­tas­tis­ka arv sam­ti­digt som vi blickar fram­åt och ska­par nya ori­gi­nal, sä­ger de­sign­chef Lena Ji­se­born och vi­sar en av de nya väv­da mat­tor­na. Den är så sub­tilt skik­tad i tre fält att man vid en snabb an­blick tror att man är ut­satt för en op­tisk il­lu­sion.

Sara Alt­hi­ni, mark­nads­che­fen, läg­ger till hur spän­nan­de det ock­så är med de nya mo­der­na fö­re­ta­gen som Goog­le och Twit­ter som är så kon­cep­tu­el­la och har valt skräd­dar­syd­da Kast­hall­mat­tor på si­na hu­vud­kon­tor. Även Fa­ce­books Mark Zuc­ker­berg, 32, bidrar till för­yng­ring­en av kö­pa­re när han in­di­rekt gör re­klam för Kast­hall ge­nom att i si­na so­ci­a­la ka­na­ler läg­ga ut bilder på sin hund, pu­li sheep­do­gen Be­ast, på två av si­na gi­gan­tis­ka spe­ci­al­be­ställ­da Kast­hall­mat­tor.

Jag frå­gar Eva Bo­ding om hon skul­le sam­man­fat­ta var man rör sig när det kom­mer till in­spi­ra­tio­nen till mor­gon­da­gens mattor, om fem­ti­o­ta­let hand­la­de om Dessaus, Sam­pes och Grå­stens värld, var rör man sig nu?

– Vi inspireras myc­ket av ar­ki­tek­tur och mo­dern konst men kanske mest av mo­debran­schen och den hau­te coutu­re som finns kvar. Bland mo­de­mär­ken gil­lar vi Stella McCart­ney. Vi kan iden­ti­fi­e­ra oss med Ac­ne, som vi har sam­ar­be­tat med. De har en kär­na med svenskt dna sam­ti­digt som de är in­ter­na­tio­nel­la. Men i det sto­ra he­la skul­le jag sä­ga att mo­debran­schen även inspireras li­ka myc­ket om in­te mer av mö­bel­fö­re­tag som oss för att trap­pa ned på slit och släng och gå mot fär­re plagg med hög­re kva­li­tet.

Det störs­ta ho­tet in­för fram­ti­den, me­nar Bo­ding, hand­lar om män­ni­skor, att hit­ta per­so­nal till fa­bri­ken i Kin­na.

– Vi mås­te he­la ti­den ha näs­ta ge­ne­ra­tions vä­va­re och tuf­ta­re. Som du kanske mär­ker så är det många yng­re vid ma­ski­ner­na och det är för att vi har för­säk­rat oss om att ha näs­ta ge­ne­ra­tion på plats som se­dan kan lä­ra upp näs­ta och så vi­da­re. Det är gi­vet­vis oli­ka långa lär­lings­ti­der för oli­ka ma­ski­ner men för att bli en själv­gå­en­de tuf­ta­re som ska kun­na klara av al­la ord­rar så tar det upp till fem, sex, sju år. M

äs­ter­vä­va­ren Fred­rik Lind­berg har va­rit hos Kast­hall i sex år. Även han är från byg­den och tar för da­gen hand om väv­ma­ski­nen Her­ku­les.

– Det ro­li­gas­te här är att det är en så­dan va­ri­a­tion. Det är säl­lan jag gör två li­ka­da­na mattor på ra­ken. Se­dan är det nog vis­sa som går igång på att vä­va till den och den kän­di­sen, små­skri­ker Fred­rik Lind­berg ef­ter att han tar av sig hör­sel­kå­por­na, som al­la här mås­te ha för att skyd­da sig mot den minst sagt slammri­ga mil­jön, när skytt­lar­na till ma­skin­par­kens väv­sto­lar­na slår i takt och mat­tor­na väx­er fram.

– Men det var länge tufft rent psy­ko­lo­giskt, fort­sät­ter han. Det tog sä­kert två år in­nan jag var helt själv­gå­en­de med väv­ning­en. Jag kän­ner ju att jag har ett visst an­svar. Det är så myc­ket som står på spel. Stru­lar jag till det så är det in­te ba­ra så att det in­te blir nå­gon mat­ta. Det är ju även så att jag då för­sum­mat dyr­bar varp­tråd som de på av­del­ning­en ovan­för ta­git fram åt mig.

Så är det hos Kast­hall. Al­la är be­ro­en­de av varand­ra. När en mat­ta är klar har den fors­lats mel­lan en hel rad av de cir­ka hund­ra an­ställ­das hän­der.

– Det är ing­en ” one man show” här, me­nar Pe­ter Mag­nus­son. Likt sin nam­ne Eriks­son har han va­rit här i runt 30 år och che­far över de tuf­ta­de mat­tor­na. Han är även ut­tol­ka­re av al­la spe­ci­al­be­ställ­ning­ar.

Pe­ter Mag­nus­son är även han från trak­ten och som ung med konst­närs­dröm­mar. Han har teck­nat och må­lat så länge han kan min­nas. Mag­nus­son me­nar att han får ut­lopp för si­na kre­a­ti­va si­dor på Kast­hall, in­te minst som i de fall när matt­fö­re­ta­get un­der åren sam­ar­be­tat och ta­git fram mattor från mo­tiv av svens­ka konst­nä­rer, som Lennart Rod­he och Bengt Lindström.

– Det var ju re­na dröm­men att det fanns ett så­dant yr­ke, sä­ger han och så går han bort för att vi­sa upp hyl­lor­na med garn dit han går när han ska tol­ka spe­ci­al­be­ställ­ning­ar­na.

– Vi har över 6000 oli­ka färg­ny­an­ser av garn här. Så vi kan fixa allt. Det har hänt att jag fått ve­te­ax postat till mig. En an­nan gång fick jag en ci­tron­ski­va i ett ku­vert. Och det är ju bra, för om nå­gon ba­ra sä­ger att man vill ha en mat­ta i fär­gen ve­te­ax så kan ju den skil­ja myc­ket på sig var den väx­er, un­der sä­song och om den är färsk el­ler tor­kad. Du mär­ker de­talj­ni­vån!

Mood­board- väg­gen i ett av rum­men i fa­bri­ken av­slö­jar att Kast­hall inspireras myc­ket av mo­de­värl­dens hau­te coutu­re- kre­a­tio­ner..

Pe­ter Eriks­son, pro­dukt­chef för de väv­da mat­tor­na, fram­för du­ken där tuft­ning­en sker.

Lå­dor med spe­ci­al­gjord tråd där en tun­na­re lin­das runt en tjoc­ka­re på egen­till­ver­ka­de så kal­la­de snut­ter­ma­ski­ner.

In­nan du be­stäl­ler en vävd mat­ta kan du, som här de­sign­che­fen Lena Ji­se­born, blädd­ra ige­nom ett ur­val prov­bi­tar om 15x15 cm.

I den nya kol­lek­tio­nen ex­pe­ri­men­te­rar Kast­hall med att ska­pa möns­ter ge­nom att an­vän­da oli­ka bou­cle­höj­der, för en er­di­men­sio­nell e ekt. .

Test­bi­tar i oli­ka fär­ger av den nya kol­lek­tio­nens Fi­eld..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.