ENKÄT OM DET BÄS­TA IGÅR OCH DET HE­TAS­TE IMORGON

I full fart har vi läm­nat ett om­tum­lan­de 2016 för al­la möj­lig­he­ters 2017. Vi be­stäm­de oss för att gö­ra en blyg­sam de­sign­re­la­te­rad enkät: 1. Vad var bäst 2016 ( för din del, samt över hu­vud ta­get)? 2. Vad ser du mest fram emot 2017 ( för din del, samt över

Plaza Deco - - Innehall - Text rikard lind por­trätt bobo ols­son

Vad var bäst un­der det för­ra året? Och vad ser ­bran­schens profiler fram emot ­un­der 2017? Pla­za De­co har ställt ­frå­gor­na ­­– och an­teck­nat sva­ren. text RIKARD LIND Foto BOBO OLS­SON

MO­NI­CA FÖRS­TER

1. Stu­di­on fick än­nu fler ben att stå på. Nu gör vi möb­ler, be­lys­ning, ” smal­ler ob­jects”, ut­ställ­ning­ar, mont­rar och in­red­nings­de­sign – Pa­ra­den för Glom­men & Lind­berg var vårt förs­ta bo­stads­pro­jekt, vi sik­ta­de på vac­ker, tid­lös in­red­ning som mot­vikt till an­nan över­tyd­lig kon­cep­tu­ell in­stagram­de­sign – in­du­stri­de­sign och cre­a­ti­ve direc­tion. Det se­na­re gör vi för Za­nat och nu även Swe­de­se. Det är väl­digt spän­nan­de att job­ba med ett helt fö­re­tag. Ens kun­nan­de och er­fa­ren­het kom­mer till an­vänd­ning i bre­da­re be­mär­kel­se än om man ” ba­ra” gör en pro­dukt.

2. Att job­ba än­nu mer med tak­ti­la sa­ker, struk­tu­rer och ytor som det bläst­ra­de trä­et i den här nya sof­fan för Swe­de­se; att an­vän­da mig av äk­ta ma­te­ri­al som åld­ras vac­kert och att verk­li­gen ta va­ra på ma­te­ri­a­lens ka­rak­tär. Det är spän­nan­de att pre­sen­te­ra den förs­ta kol­lek­tio­nen för Swe­de­se se­dan jag fick upp­dra­get som cre­a­ti­ve director. Där finns bland an­nat ett soff­bord där den vat­ten­skur­na ski­van av sand­sten får en re­li­efef­fekt, sof­fan med en ram av det bläst­ra­de, råa trä­et, soff­bor­det Cof­fee be­an där vi job­bat med två ski­vor om­lott och en li­ten lä­der­stol som har gång­järn i ryg­gen och stil­mäs­sigt en viss Rick Owens- kva­li­tet, tyc­ker jag. Jag ser myc­ket fram emot Beyond black- kol­lek­tio­nen i be­grän­sad upp­la­ga där sa­miskt slöjd­hant­verk mö­ter de­sign för Za­nat och pre­sen­te­ras i JUS: s lo­kal med ett slags bel­gisk mo­dekäns­la. Allt som allt har vi gjort ny­he­ter för Swe­de­se, Of­fec­ct, Skul­tuna, Za­nat och Lou­is Poul­sen.

» Det är väl­digt spän­nan­de att job­ba med ett helt fö­re­tag. « Mo­ni­ca Förs­ter

FÄRG & BLANCHE

1. Ett av vå­ra mest spän­nan­de år. Höjd­punk­ter­na var att ar­be­ta med in­ter­na­tio­nel­la fö­re­tag som BD Bar­ce­lo­na och frans­ka Pe­ti­te Fri­tu­re. Vi lyc­ka­des ock­så få vår tek­nik Wood Tai­lo­ring att stäm­ma i mass­pro­duk­tion med möb­ler för Gärs­näs och BD Bar­ce­lo­na.

2. Vi kom­mer att ha en stor so­lout­ställ­ning un­der Mi­lan De­sign We­ek i april med en mängd nya ex­pe­ri­ment och fria pro­jekt. Vi ser fram emot att ska­pa en upp­le­vel­se där. Plat­sen är en gam­mal kyr­ka om­vand­lad till en te­a­ter mitt i Mi­la­no.

MAT­HI­EU GUSTAFS­SON

1. Form­mäs­sigt var min gam­le chef Christi­an Hal­leröd bäst. Det kon­sta­te­ra­des även av and­ra. För egen del var det skönt att lö­sa en lång och rätt kom­pli­ce­rad pro­dukt­ut­veck­ling av si­de­board Air för De­sign­house Stock­holm som nu kom­mer att fin­nas i han­deln och för­hopp­nings­vis i var mans och kvin­nas hem.

2. Det all­män­na lä­get 2016 var mörkt med krig, terror­dåd och gal­na val­re­sul­tat. Jag ser fram emot en motre­ak­tion av en mas­sa po­si­tiv ener­gi och in­no­va­ti­va idéer. Boyan Slats Oce­an clean­upp­ro­jekt och Elon Musks di­ver­se pro­jekt hop­pas jag se re­a­li­se­ra­de. Per­son­li­gen har jag ett mer jord­nä­ra pro­jekt med Sto­lab. Jag har även job­bat ett ti­o­tal år med ut­veck­ling­en av ett in­no­va­tivt pap­pers­ma­te­ri­al som jag hop­pas kanske ser da­gens ljus un­der året.

MATTIAS STÅHLBOM, TAF

1. Lan­se­ring­en av Doub­le, vår pors­lin­s­kol­lek­tion för 2016/ Ari­ta. Jät­te­myc­ket ar­be­te och en jät­te­fin grun­didé. Det in­ne­bar fle­ra ar­bets­re­sor till pors­lins­di­strik­tet Ari­ta i Japan som se­dan ut­myn­nan­de i en lan­se­ring i Mi­la­no och en stor ut­ställ­ning på Rijksmu­se­um i Ams­ter­dam. Fon­da­zio­ne Pra­da av Rem Kool­haas var en upp­le­vel­se, med bå­de in­spi­re­ran­de lo­ka­ler och ut­ställ­ning­ar. De skif­tan­de men än­då kon­se­kven­ta ma­te­ri­a­len är fan­tas­tis­ka. Vi sam­ar­be­tar med fle­ra dans­ka fö­re­tag och är gans­ka of­ta i Kö­pen­hamn. Där finns mas­sor av in­tres­san­ta mil­jö­er men den all­ra vack­ras­te är nog Glyp­to­te­ket med dess kon­tras­ter. Ur­gam­la an­ti­ka ut­ställ­nings­före­mål i en bygg­nad från 1906 som in­ne­hål­ler ett jät­testort oran­ge­ri med le­van­de jät­te­pal­mer, en mo­dern ut­ställ­nings­form, fan­tas­tisk färg­sätt­ning och ma­te­ri­al­pa­lett.

2. Vi har med Mat­ti Kle­nell, Sti­na Löf­gren och Ca­ri­na Seth An­ders­son på­bör­jat upp­dra­get att in­re­da Na­tio­nal­mu­seums nya re­stau­rang och café som kom­mer att in­ne­bä­ra en mängd nya pro­duk­ter och sam­ar­be­ten. In­red­ning­en av Café Sué­do­is och Svens­ka In­sti­tu­tet i Pa­ris är ock­så ett jät­tein­tres­sant upp­drag.

» Jag ser fram emot en motre­ak­tion av po­si­tiv ener­gi och in­no­va­ti­va idéer. « Mat­hi­eu Gustafs­son

AN­NA HOLMQUIST, FOLKFRONT

1. Star­kas­te de­sign­upp­le­vel­sen 2016 var all­konst­ver­ket Fon­da­zio­ne Pra­da i Mi­la­no. Bygg­na­den av Rem Kool­haas är om­tum­lan­de, kons­ten, guld­väg­gen, och in­te minst re­stau­rang­en av film­re­gis­sö­ren Wes An­der­son.

För egen del har sam­ar­be­tet med Carl Jo­han De Ge­er och bok­hyl­lor­na vi pre­sen­te­ra­de på Rön­nells an­tik­va­ri­at re­dan bli­vit li­te av en mil­stol­pe. Ut­ställ­ning­en fick så varmt mot­ta­gan­de. Nu finns hyl­lor­na i Svenskt Tenns kol­lek­tion och vi form­ger nya möb­ler för böc­ker.

2. I år ser vi fram emot nya lan­se­ring­ar till­sam­mans med bland and­ra Skul­tuna mäs � - sings­bruk, och fle­ra ut­ställ­ning­ar bland an­nat på Ar­ki­tek­tur­mu­se­et. Vi hål­ler ock­så på med ett nytt bok­pro­jekt.

JENS FAGER

1. Det bäs­ta var när min äls­ka­de tred­je dot­ter kom till värl­den. Rö­ran­de jobb så var det bäs­ta och störs­ta re­gi­stre­ring­en av Tom­my Myl­lymä­k­is och mitt ge­men­sam­ma bo­lag.

2. Jag hop­pas att vi al­la i he­la värl­den kan ge varand­ra mer kär­lek och om­tan­ke. Sen ser jag väl­digt myc­ket fram mot eta­ble­ring­en av Tom­my Myl­lymä­k­is och mitt nya va­ru­mär­ke som sker i slu­tet av 2017.

JONAS WAGELL

1. Ett ga­let ar­betsin­ten­sivt år med många ro­li­ga sam­ar­be­ten. En hand­full nya pro­jekt är un­der ut­veck­ling med dans­ka Menu och un­der året lan­se­ra­des fem pro­dukt­se­ri­er för ki­ne­sis­ka Za­o­zuo. 2016 hand­la­de kanske fram­för allt om USA för mig. Jag har sam­ar­be­tat med fö­re­ta­get De­sign Wit­hin Re­ach i snart tre år och vårt förs­ta pro­jekt, bords­lam­pan Focal Light, lan­se­ra­des i sep­tem­ber. DWR har en vik­tig roll på ame­ri­kans­ka mark­na­den då fö­re­ta­get är bå­de pro­du­cent och den störs­ta åter­för­säl­ja­ren av mo­dern de­sign i lan­det. Strax in­nan jul in­tro­du­ce­ra­des ock­så en soff­kol­lek­tion – Jonas Col­lec­tion – bå­de kna­sigt och smick­ran­de. Un­der året har vi även hjälpt det nya va­ru­mär­ket From the Bay. Förs­ta kol­lek­tio­nen lan­se­ras på ICFF i vår.

2. Jag vill gär­na att 2017 blir ett sam­ar­betsår. För­ra året in­ten­si­fi­e­ra­de jag ar­be­tet med fle­ra av mi­na när­mas­te upp­drags­gi­va­re vil­ket gav mer fo­kus och dy­na­mik och än­nu ro­li­ga­re och mer gi­van­de pro­jekt. Till de nya sam­ar­be­te­na hör ett nytt spän­nan­de fö­re­tag i New York som jag ser fram emot. Dess­utom har jag pre­cis bör­jat ar­be­ta med en soff­kol­lek­tion för ett fan­tas­tiskt ita­li­enskt fö­re­tag.

ANIA PAUSER

1. 2016 var året då jag läm­na­de Stock­holm för mi­na hemtrak­ter på väst­kus­ten. En ef­ter­läng­tad dröm om att by­ta sta­den mot lan­det blev sann. Nu bor vi med det vack­ras­te land­ska­pet pre­cis ut­an­för dör­ren – hav, äng, flod och mäk­ti­ga björk­sko­gar. I och med flyt­ten har jag ta­git ett steg mot ett mer konst­in­rik­tat fo­kus. Jag lä­ser en mas­ter i konst­hant­verk på HDK och har bör­jat job­ba skulp­tu­ralt med le­ra och gips. Bäs­ta in­spi­ra­tions­kic­ken var en re­sa till Nordnor­ge med hus­bil. Vi kör­de över berg och ge­nom fjor­dar och ner i da­lar med vil­da for­sar. Vi sur­fa­de i fan­tas­tis­ka vi­kar och snork­la­de i tur­kost kri­stall­klart vat­ten. Jag står and­lös in­för skön­he­ten i vårt grann­land!

2. Jag ser fram emot en fort­satt för­djup­ning i han­dens ar­be­te med le­ra och hop­pas på ett in­ten­sivt år av lust­fyllt ska­pan­de. Dess­utom läng­tar jag ock­så ef­ter den förs­ta vå­ren och som­ma­ren på lan­det, med mor­gon­dopp i vår egen vik och ka­jakä­ven­tyr i som­mar­nat­ten.

ALEX­AN­DER LER­VIK

1. Att få vi­sa fle­ra pro­duk­ter som jag kän­ner att jag lyc­ka­des väl­digt bra med i en ut­ställ­ning i NK: s skylt­föns­ter var en väl­digt spe­ci­ell käns­la. Bäs­ta pro­dukt för året tyc­ker jag var Staffan Holms stol Udon för Hem – en av de fi­nas­te sto­lar jag sett på fle­ra år. 2. Min ut­ställ­ning med Eva Dahl­gren på De­sign­gal­le­ri­et un­der Stock­holm De­sign We­ek och lan­se­ring­en av mitt fö­re­tag Ting­ests hem­trä­nings- kol­lek­tion. Över hu­vud ta­get ser jag ser fram emot Stock­holm De­sign We­ek, att få mö­ta kol­le­gor och bransch­folk och se al­la ny­he­ter på mäs­san. Som li­tet de­sign­fö­re­tag så är den vec­kan som årets fir­ma­fest.

PETRA LILJA

1. Jag kun­de ut­veck­la min spe­gel­kol­lek­tion för Props by Kamp­mann i oli­ka sten­va­ri­an­ter och val­nöts­trä, som vi­sas i ut­ställ­ning­en Ung Svensk Form – då­tid, nu­tid, fram­tid un­der Stock­holm De­sign We­ek 2017. Det var ock­så jät­te­kul att det ex­pe­ri­men­tel­la de­sign­pro­jek­tet 1+ 1+ 1, som jag gör till­sam­mans med en is­ländsk och en finsk de­signstu­dio, fick så myc­ket upp­märk­sam­het och fi­nan­sie­ring så att vi har ställt ut i vå­ra re­spek­ti­ve län­der samt Du­bai och Beirut. Un­der 2017 kom­mer vi de­sig­na och lan­se­ra tex­til­möns­ter, bord och va­ser i oför­ut­säg­ba­ra kom­bi­na­tio­ner. Först ut är vår ut­ställ­ning på il Caffé Sö­der un­der Stock­holm De­sign We­ek.

2. Jag har ju en aka­de­misk kar­riär in­om de­sign ock­så, lek­tor och pro­gram­an­sva­rig för den in­ter­na­tio­nel­la kan­di­dat­ut­bild­ning­en De­sign+ Change på Lin­néu­ni­ver­si­te­tet, och upp­skat­tar att de­sign­dis­kur­sen pro­ble­ma­ti­se­ras. Jag ser fram emot att fler i bran­schen för­står sin makt­po­si­tion och ut­veck­lar de­sig­nens möj­lig­he­ter till att for­ma en håll­bar fram­tid.

JOHN­NY AN­DERS­SON, JOR­DENS AR­KI­TEK­TER

1. Sats­ning­en på Raw Ark var väl­digt gi­van­de. Det är vårt svar på den fram­åt­strä­van­de kock­värl­dens ” farm to ta­b­le”. Vi är in­tres­se­ra­de av hur sa­ker ser ut, hur de känns, hur de dof­tar, hur de lå­ter och vad ma­te­ri­a­let har för ur­sprung. Vi vill att en bygg­nad ska ap­pel­le­ra till al­la sin­nen. Du ska kun­na kän­na den, och att den är en na­tur­nä­ra verk­lig­het som re­la­te­rar till sin plats. Raw Ark är ett ma­ni­fest för hant­ver­kets ar­ki­tek­tur.

Vi åk­te ock­så på stu­di­e­re­sa till Los Ang­e­les, där vi även hål­ler på att eta­ble­ra Raw Ark- fi­lo­so­fin. Vi be­sök­te många iko­nis­ka ” mid century”- och ” Ca­se Study”- hus av Ru­dolph Schind­ler, Ri­chard Neut­ra, Pi­er­re Ko­e­nig … Char­les och Ray Ea­mes hus/ stu­dio, Ca­se Study House no 8, var, trots en myc­ket jord­nä­ra och mänsk­lig ar­ki­tek­tur, en när­mast re­li­giös upp­le­vel­se.

2. Att er­öv­ra värl­den med mas­siv­trä … och ha ro­ligt!

JULIA GAMBORG NIELSEN

1. Jag kom i kon­takt med Pe­op­le of the Sun och fick möj­lig­het att gö­ra det jag äls­kar i Ma­lawi i tre må­na­der: de­sig­na, pro­dukt­ut­veck­la, um­gås med fan­tas­tis­ka män­ni­skor och bå­de tek­niskt och kul­tu­rellt få in­spi­re­ra och inspireras. Jag upp­skat­ta­de verk­li­gen det nära sam­ar­be­tet med de lo­ka­la hant­ver­kar­na. Många ob­jekt blev till som kom­mer att lan­se­ras un­der året. Vi bygg­de en ny trä­verk­stad, köp­te in nya ma­ski­ner och jag märk­te att de­sign­pro­ces­ser som jag an­vän­der upp­skat­ta­des och anam­ma­des av dem.

2. Jag äls­kar att kom­ma till nya plat­ser och det här året blir det myc­ket re­san­de. Bland an­nat ska jag och Lot­ta Lam­pa del­ta i en snö­skulp­tur­täv­ling i Ka­na­da. Jag job­bar även på en ny kol­lek­tion uni­ka möb­ler och ob­jekt, främst speg­lar och lam­por.

PETRA GIPP

1. För min del var det ett kärt åter­se­en­de med Ril­ke, tan­kar som spän­ner över många tids­la­ger. 2016 var nog ett år där po­e­sin svep­te in över det konst­när­li­ga ar­be­tet och lät det in­te­gre­ras med vå­ra in­re rum.

2. Un­der 2017 hop­pas jag på att kun­na be­skri­va ar­ki­tek­tu­rens ele­ment i gips, foto och sek­tion. Ril­ke, Camus och Jä­derlund hjäl­per mig. I stort hop­pas jag på ett år av mer käns­lig­het och fri­tän­kan­de!

Jor­dens Ar­ki­tek­ters nya sats­ning Raw Ark är en un­der­sök­ning av och hyll­ning till ma­te­ri­a­lens san­na vä­sen. .

Foto ida hall ing

Petra Liljas spe­gel Stairs för Props by Kamp­mann.

Snyggt trä­nings­red­skap blir in­red­nings­de­talj: kett­le­bell i gjut­järn av Alex­an­der Ler­vik.

Han­tel av Alex­an­der Ler­vik.

Lam­pa Night­fall av Jonas Wagell.

Mattias Ståhl­boms fi­na ja­pans­ka ke­ra­mikse­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.