MATTOR VI MINNS

Plaza Deco - - Ledare - RIKARD LIND Chefre­dak­tör

N är jag tän­ker ef­ter så har mattor gjort ett otip­pat stort av­tryck i mitt liv, åt­minsto­ne sett ur ett in­te­ri­ör-hi­sto­riskt per­spek­tiv.

Som li­ten spen­de­ra­de jag av­se­värd tid på barn­rum­mets gräs­grö­na nål­filts­mat­ta, i fan­ta­sin för­vand­lad till fot­bolls­plan. Där kröp jag om­kring och an­vän­de lek­saks­bi­lar som spe­la­re och en sten­ku­la som boll. Lagupp­ställ­ning­ar, re­sul­tat och ta­bel­ler no­te­ra­des om­sorgs­fullt i ett block. Jag väx­te upp och spe­la­de fotboll allt­mer på rik­tigt. De­lar av för­sä­song­ens fys­trä­ning ge­nom­för­des i brot­tar­nas lo­kal. Hur de mju­ka plast­mat­tor­na, som brot­tar­na an­vän­de, kun­de ab­sor­be­ra en så kon­cen­tre­rad odör av svett är för mig fort­fa­ran­de en gå­ta.

Mattor har fle­ra gång­er gjort mig säll­skap hem från re­sor un­der an­märk­nings­vär­da for­mer. En får­skinns­mat­ta från Sara Spendrups gård i Kenya till ex­em­pel. En an­nan fick jag högst över­ras­kan­de av Ales­sandro Men­di­ni i Mi­la­no, en av de­sign­värl­dens in­tel­lek­tu­el­la gi­gan­ter. Kanske kän­de han med­li­dan­de med den en­tu­si­a­tis­ka men unga, na­i­va och ner­vö­sa skri­ben­ten.

När jag någ­ra år bod­de i Sven Mar­ke­li­us le­gen­da­ris­ka fun­kishus på John Erics­sons­ga­tan 6 i Stock­holm var den tvål­for­ma­de bal­kong­ens golv klätt med astro­turf som var så mjukt och skönt att det hän­de att jag sov där un­der som­mar­nät­ter­na. Tras­mat­tor är ett av de in­slag som jag star­kast för­knip­par med vårt som­mar­hus, hur vi tar ut och sku­rar dem med vat­ten och så­pa – ef­ter det kan som­ma­ren bör­ja.

Så du ser, det känns lo­giskt att äg­na en hel del upp­märk­sam­het åt mattor i det här num­ret. In­te minst på grund av att det har hänt så myc­ket på matt­fron­ten på gans­ka kort tid, mattornas för­må­ga att sät­ta av­tryck och at­mo­sfär i ett rum har kanske ald­rig ti­di­ga­re va­rit stör­re. Läs om hur an­ri­ka Kast­hall tar sats mot fram­ti­den, om det svens­ka lil­la fö­re­ta­get som för­ny­at vårt se­en­de på mattor och spa­na in de se­nas­te tren­der­na.

Ett ann at grepp som vi ger stort ut­rym­me i det här num­ret är en enkät bland någ­ra av vå­ra främs­ta form­gi­va­re och ar­ki­tek­ter. De sva­rar på vad som var bäst 2016 och vad de ser fram emot mest 2017. Vi kal­lar den ” Ett gott nytt år”. Med tan­ke på myc­ket av det som hän­de i värl­den 2016 känns det som att vi för­tjä­nar det, och vi som in­tres­se­rar oss för de­sign och ar­ki­tek­tur har av allt att dö­ma ock­så go­da för­ut­sätt­ning­ar att få det.

» Kanske kän­de Men­di­ni med­li­dan­de med den en­tu­si­a­tis­ka men unga, na­i­va och ner­vö­sa skri­ben­ten. «

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.