MED­AR­BE­TA­RE

Plaza Deco - - Medarbetare -

1. TEKL A SE­VE­RIN

Mul­ti­be­gåv­ning In­red­nings­ar­ki­tekt, fo­to­graf, set de­sig­ner, in stag ram­mar e ... Tekla Se­verins stil­käns­la och kre­a­ti­vi­tet tar sig många ut­tryck, som kors­be­fruk­tar varand­ra. Idet här num­ret av P la z aD eco har hon sy­nat de in­tres­san­tas­te matt-tren­der­na. Till Te klas bäs­ta de­sign­upp­le­vel­ser 2016 hör Ja­mes Tu­rells ljus­in­stal­la­tion i ett ka­pell i Ber­lin, färg­kom­bi­na­tio­nen ock­ra gult­bor­de au x-lax­ro­sa och Guil­ler­mo San tomas in­red­ning­ar .2017 ser hon fram emot nya fär­gin­jek­tio­ner, re­sor och spän­nan­de sam­ar­be­ten.

2. CAMILL A LIN DQVIS T

Fo­to­graf Ca­mil­la Lindqvist är se­dan länge en av vå­ra ab­so­lu­ta fa­vo­rit­fo­to­gra­fer när det gäl­ler por­trätt och re­se- och in­red­nings­re­por­tage. I det här num­ret har hon fo­to­gra­fe­rat om­sla­get och por­trät­tet på Lay­e­reds vd Ma­lin Glem­me, och re­por­ta­get om Kast­hall.

– Fi­nast hos Kast­hall var hant­verks­kun­nan­det och atel­jén med al­la trådrul­lar upp­ra­da­de ef­ter färg­ton. Lay­e­reds fär­ger, möns­ter och in­ter­na­tio­nel­la stil kän­des som en här­lig kon­trast till det av­ska­lat skan­di­na­vis­ka.

3. Mar cus Joons

Skri­bent Marcus Joons har all­tid trott på plat­sens be­ty­del­se. I si­na re­por­tage, för pub­li­ka­tio­ner som Fil­ter, ICON men även Pla­zas tid­ning­ar, är han of­ta ute och re­ser i värl­den, skri­van­des om fot­bolls- VM i Qa­tar, om ski­ve­ti­ket­ten Is­land Re­cords på Ja­mai­ca, om skön­hets­o­pe­ra­tio­ner i Se­oul och så här och nu – om Kasthalls mattor i Kin­na.

– Jag vet in­te hur el­ler var­för det blev så här, men kanske för att jag fram till 13 års ål­der in­te ha­de va­rit läng­re bort än Born­holm.

Marcus gör även mu­sik, ti­di­ga­re i grup­pen Ko­rall­re­ven och nu i pro­duk­tions­tri­on Yoo- Yoo Founda­tion som bland an­nat skri­vit lå­tar till Lo­rentz nya and­ra al­bum som kom­mer un­der året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.