Du­kat för suc­cé

Plaza Deco - - I Framkant -

Ke­ra­mik är hetare än nå­gon­sin. Även på fin­kro­gar­na. Nu­me­ra hand­lar det li­ka myc­ket om vem som har gjort själ­va tall­ri­ken, som vem som har od­lat mo­röt­ter­na el­ler pro­du­ce­rat os­ten som lig­ger där på fa­tet fram­för dig.

Äter du på gour­metre­stau­rang­en Gro i Stock­holm el­ler hyl­la­de 108 ( känt som No­mas lil­la­sys­ter) i Kö­pen­hamn är det för­mod­li­gen Mag­da­le­na Ka­luz­na som lig­ger bakom den hand­gjor­da ke­ra­mi­ken.

Mag­da­le­na Ka­luz­na kom till Kö­pen­hamn 2014, ef­ter att ha upp­täckt ke­ra­mik på konst­sko­lan i hem­lan­det Po­len. Hon ha­de pre­cis bör­jat ex­pe­ri­men­te­ra i hem­makö­ket när hon blev upp­ringd av stjärnkoc­ken Kristi­an Bau­mann som vil­le be­stäl­la 1 500 tall­ri­kar. Han skul­le öpp­na en ny krog, 108, och ha­de fått tips om Mag­da­le­na via hen­nes pojk­vän Mi­chal Wlo­da­rek, kock på fle­ra Kö­pen­hamnskro­gar. Nu­me­ra har Mag­da­le­na även kun­der som Miche­l­in­re­stau­rang­en Relæ och kaf­fe­ked­jan Cof­fee Col­lecti­ve i Kö­pen­hamn samt den pris­be­lön­ta kaf­fe­ba­ren Kop­pi i Helsing­borg.

” Det har gått så him­la snabbt. Nyss var det här ba­ra en hob­by, och jag lär mig fort­fa­ran­de”, sä­ger Mag­da­le­na när hon tar en pa­us från ar­be­tet i den lil­la atel­jén tilli­ka bu­ti­ken på Nør­re­bro i Kö­pen­hamn.

” Nu dröm­mer jag om en stör­re atel­jé – och att kun­na an­stäl­la nå­gon som kan hjäl­pa mig. Jag har li­te för många be­ställ­ning­ar just nu.”

ANNIKA GOLDHAMMER

Adress: Bal­ders­ga­de 53, Nør­re­bro www. mk- ce­ra­mics. com

Mag­da­le­na Lauz­na ser­ve­rar god form på Kö­pen­hamns fin­kro­gar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.