Ly­san­de Lam­bert

Med nya se­ri­en Lau­rent sät­ter Lam­berts & Fils åter igen Ka­na­da i det kre­a­ti­va strål­kas­tar­lju­set.

Plaza Deco - - I Framkant -

Ka­na­das sto­ra po­et, Le­o­nard Co­hen, läm­na­de oss för­ra året. Strax in­nan han gick bort släpp­te han sitt kri­ti­ker­hyl­la­de och äls­ka­de al­bum, You Want It Dar­ker. Näs­tan sam­ti­digt kom Le­o­nards lands­män Lam­bert & Fils ut med en ny se­rie lam­por som skul­le kun­na gå un­der nam­net You Want It Brigh­ter. Se­ri­en Lau­rent är ren och skär be­lys­nings­po­e­si. Med sin stil­re­na mi­ni­ma­lism ger den max­i­malt ut­tryck, in­te helt olik Co­hens be­röm­da tex­ter och den ge­nom­sy­ras av sam­ma snill­ri­ka lek av me­ta­fo­rer.

De­signstu­di­on Lam­bert & Fils från Co­hens hemstad Mon­tréal star­ta­de 2010 och inspireras gär­na av in­dust­ri­a­lis­men, men de läg­ger ock­så of­ta till den där per­son­li­ga twis­ten som får de­ras be­lys­ning att, ja just det, ham­na i ett helt nytt kre­a­tivt ljus.

” Vårt mål med Lau­rent- kol­lek­tio­nen var att gö­ra en ny­tolk­ning av den klas­sis­ka Bau­haus- glo­ben. Vi vil­le sät­ta vårt sam­ti­da per­spek­tiv men sam­ti­digt be­hål­la lam­pans fa­mil­jä­ra vär­me”, be­rät­tar chefs­de­sig­nern Rachel Bus­sin.

Kol­lek­tio­nen Lau­rent kom­bi­ne­rar de klas­sis­ka mjölkvi­ta Bau­haus­glo­ber­na med Art Dèco och en sam­ti­da när­mast skulp­tu­ral geo­me­tri – lin­järt, lek­fullt och kort sagt ly­san­de.

Lau­rent finns i oli­ka for­mer och ma­te­ri­al, från alu­mi­ni­um till akryl. Mo­del­ler­na fun­ge­rar en­sam­ma men kan ock­så kom­bi­ne­ras

för va­ri­a­tion, så­väl este­tisk som funk­tio­nellt. Char­men lig­ger just i möj­lig­he­ten att mixa och lå­ta be­lys­ning­en bli en le­van­de ka­rak­tär, li­te som en orm av ljus som le­vi­te­rar fram ge­nom mat­sa­len el­ler var­dags­rum­met och får rums­ligt liv tack va­re sitt spe­let mel­lan lam­por­nas for­mer. Glas­blå­sa­re från Que­bec har ska­pat glo­ber­na och de ly­ser upp långt bort­om Ka­na­das grän­ser. Lam­bert & Fils har ut­veck­lat sitt ljus­kon­cept för så­väl pri­va­ta hem som of­fent­lig mil­jö. Det har va­rit ett spän­nan­de år för Lam­bert & Fils, vad har va­rit mest spän­nan­de de­sign­mäs­sigt?

” 2016 bjöd på myc­ket mi­ni­ma­lism mix­ad med en ne­u­tral pa­lett. Jag tror att pro­duk­ter som bott­nar i den tren­den kom­mer att klara ti­dens tand.” Och för det här nya året, vad hän­der då?

” Vi ser fram emot att stäl­la ut på mäs­san i Mi­la­no för förs­ta gång­en. Vi är ock­så i full färd med att ska­pa vår nya kol­lek­tion. Vad gäl­ler tren­der ge­ne­rellt un­der 2017 kom­mer vi fort­sät­ta att se mi­ni­ma­lis­tisk de­sign, men sam­ti­digt bör­jar vi re­dan nu se en våg av max­i­ma­lism som en motre­ak­tion.”

Kol­lek­tio­nen Lau­rent är ett sti­ligt ex­em­pel på den här nya mi­ni­ma­lis­men. Lam­por­na ger rum­met en viss rytm, och visst ser de ut li­te som no­ter i ett par­ti­tur, som om de till­sam­mans ska­par en po­e­tisk mu­sik i rum­met, ett väl­de­sig­nat cre­scen­do – el­ler som Le­o­nard Co­hen sjöng: ” The­re is a crack in eve­ryt­hing, that's how the light gets in.”

Stu­di­on grun­da­des 2010 av Samuel Lam­bert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.