» En mas­sa kre­a­tiv ener­gi bubb­lar fram i bib­li­o­te­ket högst upp. «

Plaza Deco - - I Framkant -

Les­lie och Keith Blod­getts 250 kvadrat­me­ter sto­ra över­natt­nings­lä­gen­het i New York om­fat­tar de tre övers­ta vå­ning­ar­na i ett hus byggt 2007 i hjär­tat av Soho. Om man frå­gar dem var­för de val­de just den här plat­sen, sva­rar Keith blixt­snabbt med en ret­sam blick på sin fru: – Där­för att Cha­nel finns i kvar­te­ret. Les­lie me­nar att det ock­så be­ror på att det finns en löp­ar­ba­na längs Hud­son­flo­den och den skö­na pul­sen i Down­town.

– Jag kän­ner att vi kan slapp­na av här, sä­ger Les­lie in­nan hon er­kän­ner: – Och ja, jag gil­lar shop­ping ock­så.

Les­lie vet verk­li­gen någon­ting om af­fä­rer. New York Ti­mes har ut­nämnt hen­ne till den kvin­na som haft störst in­fly­tan­de in­om skön­hets­in­du­strin ef­ter Es­tée Lau­der. Les­lie Blod­gett har, me­nar man, helt och hål­let på egen hand lan­se­rat mi­ne­raltren­den in­om ma­ke up. 1994 över­tog hon af­färs­ked­jan Ba­re Escen­tu­als som låg i Bay­om­rå­det och då syss­la­de hon med kropps­vård och aro­ma­te­ra­pi. Det var in­te spän­nan­de minns hon. Dusch­kräm är in­te pre­cis Les­li­es pas­sion. I stäl­let gjor­de hon om det till ett kos­me­tika­fö­re­tag och upp­fann en rad pro­duk­ter som in­ne­höll krossade mi­ne­ra­ler, som in­te ska­dar hu­den. Les­lie mark­nads­för­de det nya fö­re­ta­get med hjälp av tv- shop­ping och ef­ter hen­nes and­ra fram­trä­dan­de på qvc sål­des founda­tion för cir­ka 180,000 dol­lar på ba­ra tio mi­nu­ter. Hon ska­pa­de ock­så en grupp kring mär­ket som se­na­re fick nam­net Ba­re Mi­ne­rals. Les­lie fick kon­takt med kvin­nor på in­ter­net i slu­tet av nit­ti­o­ta­let in­nan Fa­ce­book och Twit­ter fanns. De an­vän­de sig av s. k. ” crowdsour­cing” in­nan or­det ens ex­i­ste­ra­de. År 2010 sål­de hon fö­re­ta­get till Shi­sei­do för näs­tan 1,7 mil­jar­der dol­lar.

För att in­re­da New York- vå­ning­en be­stäm­de Les­lie och Keith sig för att an­li­ta en an­nan su­per­kraft – in­red­nings­ar­ki­tek­ten Kel­ly We­arst­ler i Los Ang­e­les. And­ra kun­der som an­li­tat hen­ne är till ex­em­pel Gwen Ste­fa­ni och Ca­me­ron Di­az.

– Det jag gil­lar är Kel­lys or­ga­nis­ka käns­lig­het. Man vill rö­ra vid all­ting. Hen­nes sätt att an­vän­da fär­ger och möns­ter är häp­nads­väc­kan­de, an­mär­ker Les­lie.

– Les­lie är otro­lig. Hon är så op­ti­mis­tisk och po­si­tiv och ener­gisk, re­pli­ke­rar We­arst­ler.

Förs­ta gång­en We­arst­ler såg vå­ning­en var hon in­te så im­po­ne­rad. Hon tyck­te den var gans­ka in­tets­ä­gan­de. Ett ty­piskt vinds­ut­rym­me. Det som ur­sprung­li­gen fick

Blod­getts att fal­la för den var att den ha­de två pri­va­ta ter­ras­ser.

– Det var själv nyc­keln. Jag be­hö­ver ut­om­hus­ut­rym­me, sä­ger Keith. De gil­la­de ock­så att det var en vå­ning i tre plan.

– Vi kan va­ra helt skil­da åt när vi be­hö­ver det. Vi har va­rit till­sam­mans i 30 år nu och man har be­hov av en­skild­het li­te då och då, skrat­tar han.

På hu­vud­pla­net lig­ger var­dags­rum, mat­sal och kök. Un­der det lig­ger hu­vud­svi­ten och ett kom­bi­ne­rat kon­tor och gäst­rum. På övers­ta pla­net tro­nar bib­li­o­te­ket, vars bok­hyl­lor är ut­for­ma­de så att ett an­tal band kan pla­ce­ras med fram­si­dan utåt. Det går att flyt­ta runt dem som ett pus­sel.

– Det rum­met ger mig mas­sor av in­spi­ra­tion. Jag vet in­te vad det är som gör det, men det finns en mas­sa kre­a­tiv ener­gi som bubb­lar fram där up­pe, sä­ger Les­lie.

Pa­rets hu­vud­bo­stad i Ti­bu­ron, Ka­li­for­ni­en, ­spra­kar av klara ly­san­de fär­ger. Var­je vägg har sin egen färg. Här vil­le de där­för ha nå­got som kan va­ra me­ra still­samt. We­arst­ler val­de en mer ne­u­tral pa­lett och la­de till någ­ra liv­ful­la in­slag i form av mattor och konst­verk. För var­dags­rum­met kon­stru­e­ra­de hon ock­så ett skräd­dar­sytt skåp, vars emalj­dör­rar be­står av al­la möj­li­ga fär­ger. På and­ra väg­gar finns ett an­tal gra­fis­ka möns­ter i svart och vitt. Bad­rum­men är all­de­les spe­ci­el­la med tungt åd­rad mar­mor. We­arst­ler för­kla­ra­de att hon vil­le ha nå­got som verk­li­gen kän­des som mo­der jord. I mar­mor finns det myc­ket di­men­sion och rö­rel­se. Li­ka blän­dan­de är ter­ras­ser­na, som hon ut­ar­be­ta­de till­sam­mans med Top­her De­la­ney, land­skaps­ar­ki­tek­ten från San Francisco. De ar­be­ta­de med vin­kel­for­ma­de sten­sätt­ning­ar och plan­te­ring­ar i rost­fritt stål, for­mer ba­se­ra­des på frak­ta­ler.

Det mest iö­gon­fal­lan­de är emel­ler­tid trapp­hu­set som bin­der ihop de tre vå­nings­pla­nen. Från bör­jan fanns där en kon­struk­tion som såg ut som en ser­pen­tin­väg, som gav ett väl­digt in­stängt in­tryck. We­arst­ler er­sat­te den med en snygg spi­ral vars väg­gar är kläd­da med sil­kes­pap­per med en trom­pe l’oeil av ett dra­pe­rat ran­digt tyg. De vil­le gö­ra nå­got som var rik­tigt skulp­tu­ralt och vå­gat och dra­ma­tiskt. Det öpp­nar upp ener­gin i vå­ning­en.

Den sor­tens djär­va till­tag är ty­piskt för We­arst­lers ar­be­ten och som står i skarp kon­trast till hen­ne som per­son. Lätt­ro­at er­in­rar sig Les­lie hur osä­ker hon kän­de sig in­nan hon träf­fa­de We­arst­ler förs­ta gång­en.

– Jag ha­de in­te för­stått att hon är den mest jord­nä­ra per­son man kan tän­ka sig i he­la värl­den. Och jag har ald­rig träf­fat nå­gon som har ar­be­tat så hårt som hon. Hon är helt en­kelt så en­ga­ge­rad i det hon gör och i de män­ni­skor hon sam­ar­be­tar med. Och jag har bli­vit helt för­äls­kad i We­arst­lers es­te­tik. Var­je gång jag träf­far hen­ne, stu­de­rar jag hen­nes klä­der och står be­redd att ge­nast springa ut och kö­pa vad än hon har på sig, er­kän­ner Les­lie. Hon är min sti­li­kon. Hon är en så­dan vi­sio­när!

Sof­fa Tux­e­do Slee­per So­fa från Kel­ly We­arst­lers kol­lek­tion med stopp­ning av Toyi­ne Sel­lers. Vin­ta­ge­sto­lar av Paul Evans in­köp­ta hos Fat Chan­ce i Los Ang­e­les. Vin­ta­ge­ta­kar­ma­tur i mäs­sing och opal­s­kim­ran­de glas. Till väns­ter om sof­fan, vin­ta­ge­golv­lam­pa i...

Spe­ci­al­de­sig­nat skåp av Kel­ly We­arst­ler med emalj­dör­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.