All varl­dens skon­het

Estrid Eric­son damm­sög värl­den på vack­ra fö­re­mål för att ska­pa ett av Sve­ri­ges mest an­ri­ka in­red­nings­tem­pel.

Plaza Deco - - Innehall - TEXT AN­DERS LANDÉN

Un­der upp­väx­ten på stads- och bad­ho­tel­let i Hjo fi ck form­gi­va­ren, in­re­da­ren, teck­nings­lä­ra­ren, fö­re­tags­le­da­ren och a ärs­ge­ni­et Estrid Eric­son ( 1894- 1981) re­dan från barns­ben lä­ra sig om fö­re­ta­gan­de och vad vack­ra mil­jö­er be­ty­der för män­ni­skor.

På eg­na fi rman Svenskt Tenn som star­ta­des i bör­jan av tju­go­ta­let kom snart hov­le­ve­ran­törs­brev från stam­kun­den, själ­vas­te kron­prins Gustaf Adolf. Re­dan då var bu­ti­ken med hop­ploc­ket från al­la värl­dens hörn fa­vo­rit hos det ex­klu­si­va kli­en­te­let.

När ten­net ef­ter Stock­holms­ut­ställ­ning­en 1930 för­svann hit­ta­de Estrid ef­ter att ha nob­bat bland an­nat Bru­no Mat­hs­son snart en ” part­ner in cri­me”. Med ös­ter­ri­kis­ke form­gi­va­ren Jo­sef Frank fi ck fö­re­ta­get den nisch som skul­le bli kvar un­der res­ten av Eric­sons liv. Oav­sett po­li­tiskt kli­mat och sam­häl­le­li­ga ström­ning­ar har man se­dan tret­ti­o­ta­let kun­nat räk­na med den triv­samt om­bo­na­de mil­jön och det ex­klu­si­va sor­ti­men­tet hos Svenskt Tenn.

Han ri­ta­de möblerna och hon in­red­de pas­san­de rum för dem. Ut­an­för de eg­na form­giv­ning­ar­na var det hen­nes in­red- ning­ar och duk­ning­ar som gjor­de hen­ne all­ra mest känd. Käns­lan hos Svenskt Tenn gick in­te att få nå­gon an­nan­stans. Att bu­ti­ken nu ock­så öpp­nat tesa­long är sä­kert nå­got hon ha­de gil­lat.

Estrid Eric­son fyn­da­de på lop­pi­sar i Pa­ris och Lon­don och sö­kan­det ef­ter det ud­da och loc­kan­de tog hen­ne även till Nord- och Sy­da­me­ri­ka. Bå­tar ful­las­ta­de med pry­lar an­län­de snart till Stock­holm. Det som fanns på Svenskt Tenn gick in­te att hit­ta nå­gon an­nan­stans i Sve­ri­ge.

Tex­tili­er­na i kon­kur­rensmäs­si­ga pri­ser loc­ka­de stän­digt be­sö­ka­re till Strand­vä­gen. De hög­kva­li­ta­ti­va ty­ger­na köp­tes in i Ita­li­en, Frank­ri­ke, In­di­en och Eng­land. Ele­fan­ter­na på det eg­na väl­kän­da ty­get hit­ta­de hon ur­sprung­li­gen på ett af­ri­kanskt tryck.

När Estrid Eric­son fyll­de 50 år fi ck hon 50 tex­til­rit­ning­ar av Jo­sef Frank. Det sägs att någ­ra av dem fort­fa­ran­de in­te har pre­sen­te­rats för kun­der­na. 80 pro­cent av he­la sor­ti­men­tet i bu­ti­ken är fort­fa­ran­de egen de­sign. Jo­sef Frank läm­na­de cir­ka 2 000 mö­bel­rit­ning­ar och cir­ka 150 tex­til­möns­ter ef­ter sig. Estrid Eric­son drev bu­ti­ken fram till 1975, se­dan kun­de hon dra sig till­ba­ka, läm­na lä­gen­he­ten i stan och till­bringa det mesta av ti­den vid sitt äls­ka­de som­mar­hus Tol­ve­kar­na på Ty­resö. In­sat­sen som bygg­de på en sju­jäk­la mag­käns­la ha­de lagt grun­den för en upp­stic­ka­re som då an­sågs bå­de för in­ter­na­tio­nell och för djärv men som i dag är ett sig­num för bå­de svensk och ban­bry­tan­de de­sign.

Bru­no Mat­hs­son ra­ta­des, men när Estrid tog in Jo­sef Frank var det bör­jan på ett le­gen­da­riskt sam­ar­be­te.

Burk, brev­tyngd och två gra­ci­ö­sa hin­dar. Tenn var ma­te­ri­a­let som Estrid själv of­tast an­vän­de i sin form­giv­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.