» Från Bowie till Snö­vit. «

Hem­ma hos ska­par­na av det vi­sio­nä­ra matt­fö­re­ta­get Cc- ta­pis är mix­en mel­lan ho­tell och hem själ­va idén.

Plaza Deco - - Innehall - Text Chiara Dal Can­to Foto Fabrizio Cicc oni

Mi­la­no. Ett bo­stads­om­rå­de i väst­ra de­len av den vack­ra sta­den. En lugn ga­ta ut­an tra­fik. Det är här Nel­cya och Fabrizio Can­to­nis hus tro­nar. Pa­ret an­vän­de tre ni­vå­er för att ut­veck­la sin hem­mil­jö. De an­län­de till sta­den ef­ter att ha träf­fats i Lau­san­ne, bott i Stras­bourg, för att se­dan an­län­da till Mi­la­no med so­nen No­am. Ur­sprung­li­gen skul­le de en­dast stan­na en kort tid, trod­de de. Men så för­änd­ra­des sa­ker och ting och ett lång­tids­pro­jekt föd­des.

De två till­sam­mans är ett sti­ligt par, med en spän­nan­de fa­mil­je­histo­ria från värl­dens många hörn. Han, pap­pa från Lom­bar­di­et och mam­ma från Eng­land, kom­mer från en fa­milj av ho­tel­lä­ga­re i Bor­mio, Val­tel­li­na. Hon, irans­ka röt­ter på pap­pans si­da och ma­roc­kans­ka på mam­mans.

Fabri­zi­os öde tyck­tes va­ra att föl­ja i sin fars fot­spår. Fak­tum är att han träf­fa­de Nel­cya på Eco­le Hô­te­liè­re i Lau­san­ne, Schweiz. Men mö­tet för­de ho­nom in på ett ovän­tat spår. Ho­tel­li­vet tyck­tes in­te va­ra nå­got för pa­ret, trots Fabri­zi­os ti­di­ga­re er­fa­ren­het hos an­sed­da och pro­mi­nen­ta ho­tell.

De be­slöt sig för att flyt­ta till Stras­bourg där Nel­cy­as far äg­de en tra­di­tio­nell matt­bu­tik. Matt­pro­duk­tio­nens un­der­ba­ra uni­ver­sum up­pen­ba­ra­de sig för dem och det blev snart en yr­kes­plan som de bå­da de­la­de. Så föd­des kol­lek­tio­nen Cc- ta­pis, ett mär­ke som en­dast fem år ef­ter de­bu­ten har in­ta­git en im­po­ne­ran­de ställ­ning på de­signsce­nen. In­te en tra­di­tio­nell kol­lek­tion, men där­e­mot en sam­ti­da, som vi­lar på en ur­sprung­lig vi­sion och an­vän­der en uråld­rig tek­nik. I de­ras prov­ka­ta­log åter­finns många fram­stå­en­de namn. Högst upp på lis­tan står iko­nen Patricia Urqui­o­la, vars mat­ta Vi­sio­ni har ut­setts till ” Best of the Ye­ar Award” av det ame­ri­kans­ka ma­ga­si­net In­te­ri­or De­sign.

I pa­rets hem, pre­cis som i de­ras ar­be­te, ut­tryc­ker Fabrizio och Nel­cya en stark egen per­son­lig este­tisk vi­sion som går långt ut­an­för de upp­tram­pa­de sti­gar­na. De har den nya ge­ne­ra­tio­nens ener­gi och dess av­slapp­na­de eklek­ti­cism som obe­hind­rat blan­dar in­slag från plat­ser och män­ni­skor, sam­ling­ar och kun­skap från förr, och med ett öga rik­tat mot så­väl gam­la mäs­ta­re som till kitsch, det subli­ma och till rock’n roll.

Det förs­ta du mö­ter när du sti­ger in i de­ras hem är en gran­di­os bo­a­rea. Det finns många mål­ning­ar på väg­gar­na och över­allt en trev­lig mix av fär­ger - på väg­gar­na, på mat­tan som täc­ker näs­tan he­la gol­vet, på den sam­mets­gu­la sof­fan, på de ro­sa få­töl­jer­na från fem­ti­o­ta­let. Bred­vid står två fla­mingos i sam­ma färg. De står fram­för en bok­hyl­la som täc­ker he­la väg­gen. Via mu­si­ken, som ström­mar ut från de­ras sam­ling av 45-var­va­re och lp- ski­vor, blan­das många oli­ka ljud, och det­sam­ma gäl­ler fö­re­må­len, skulp­tu­rer­na och lam­por­na.

Längs kor­ri­dors­väg­gen vi­lar en för­a­ning om vad som kom­mer att va­ra det mest frap­pe­ran­de i mat­sals­de­len – ta­pe­ten Mar­ti­ni­que, de­sig­nad av le­gen­da­ris­ke Don Lo­per 1942 för Be­ver­ly Hills Ho­tel i Los Ang­e­les. Istäl­let för det tra­di­tio­nel­la mat­sals­bor­det så har pa­ret valt att för­stär­ka käns­lan av ho­tell, som ju be­tytt så myc­ket för ägar­nas pri­va­ta liv, ge­nom att lå­ta tre mag­ni­fi­ka bist­ro­bord tro­na på

rad – för öv­rigt sam­ma bord som hos det kän­da Le Café Mar­ly i Pa­ris – med bän­kar och sto­lar. Till­sam­mans väl­kom­nar möblerna sam­man­koms­ter med fa­mil­jens vän­ner för smak­prov av Nel­cy­as mat­lag­ning, vil­ken lyc­kas för­vå­na gäs­ter­na med en helt ro­sa me­ny, från brö­det till des­ser­ten. El­ler hur hon väx­lar mel­lan oli­ka ak­ti­vi­te­ter allt ef­ter gäs­ter­nas in­di­vi­du­el­la dygns­rytm: fru­kost för sju­so­var­na, lunch för de mor­gon­pig­ga, kaf­fe för dem som va­rit up­pe än­nu läng­re. He­la ti­den med en öm­se­si­dig re­spekt.

På and­ra vå­ning­en lig­ger för­äld­rar­nas sov­rum och No­ams, som med sin un­der­ba­ra sam­ling av konst­lek­sa­ker tycks re­do att föl­ja i fa­mil­jens fot­spår. I hu­vudsov­rum­met skiljs ytan mel­lan säng­ar­na och bad­rum­met åt av en en­kel fem­ma som fun­ge­rar som säng­ga­vel ut­smyc­kad med en bro­de­rad kär­leks­för­kla­ring: ett ro­man­tiskt ” Lo­ve” sig­ne­rad av ing­en mind­re än Paul Smith.

Det läg­re pla­net är in­de­lat i ett fri­tids­ut­rym­me. Där finns det en stor sam­ling se­ri­e­tid­ning­ar som Di­a­bo­lik och Dy­lan Dog, dess­utom ett fullt ut­rus­tat gym.

” Vi har ta­git var­je be­slut till­sam­mans”, sä­ger Nel­cya och Fabrizio i kör, och vi­sar en djup öm­se­si­dig för­stå­el­se för varand­ra.

Det är ock­så den in­sik­ten som gör att de kan ar­be­ta till­sam­mans i full har­mo­ni. Från Mur­a­ka­mi till For­na­set­ti, från Da­vid Bowie till Snö­vit, från cen­ter­bor­det for­mat som en gyl­le­ne ana­nas till va­sen for­mad som en re­vol­ver. Bå­da sti­mu­le­ras av en liv­lig fan­ta­si, all­tid upp­märk­sam­ma, re­do att väl­ja. Först och främst ge­nom att föl­ja sitt hjär­ta.

I var­dags­rum­met: Gil­da sam­mets­sof­fa av Lo­ren­za Boz­zo­li för Spa­zio Pon­tac­cio. Mat­tan Lost in the Fif­ti­es av Cc- ta­pis;. Soff­bor­det Chess av Front för Moooi. Sto­len Ca­pi­tel­lo i plast­ma­te­ri­al av Mo­ro­so. Sats­bord i trä av Ga­le­rie Sen­tou. På bak­re väg­gen är det run­da konst­ver­ket av Mur­a­ka­mi. På vänst­ra väg­gen finns bland an­nat någ­ra verk av Jeff Koons samt konst­verk av vär­din­nan, som The last hap­py me­al av me­tall. Bakom sof­fan bred­vid Starck- lam­pan och lek­sa­ken av Kaws finns en skulp­tur som åter­ger en sol­dat som kas­tar en kyck­ling. Den är sig­ne­rad av Frank Ko­zik.

Fla­mingos på bor­det, Fleux Pa­ris.

I för­grun­den av bib­li­o­te­ket ro­sa fla­mingor in­köp­ta hos Ca­valli e Nastri i Mi­la­no. Soft He­art- stol av Ron Arad för Mo­ro­so. Ap­pli­ka­tion sig­ne­rad Jo­nat­han Ad­ler. Hö­ger: Fram­för det fo­to­gra­fis­ka ver­ket av Foto Mar­vel­li­ni står kak­tus­va­sen av Gal­le­ria Ben­si­mon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.