» Det känns som att vi kom­mer kun­na ta ett stort kliv i år. «

Plaza Deco - - Innehall - No­te De­sign Stu­dio

NO­TE DE­SIGN STU­DIO

1. Vi har all­tid be­trak­tat oss som un­der­dogs, ing­en av oss har nå­got su­per­själv­för­tro­en­de. Där­för var fle­ra sa­ker som hän­de 2016 be­ty­del­se­ful­la för vår ut­veck­ling, som att vi fick ta emot pris för Årets de­sig­ner på ar­ki­tek­tur­mu­se­et ArkDes och att vi fick gö­ra Nor­dic Light som var Nor­dis­ka mu­se­ets störs­ta ut­ställ­ning på 20 år – det ha­de länge va­rit en dröm för oss att ar­be­ta med ett mu­se­um. Slut­li­gen dök möj­lig­he­ten att kö­pa den här lo­ka­len upp – ur­sprung­li­gen en gam­mal bank med valv och allt, se­nast hu­se­ra­de Al­berts Herr­mo­de här – och det känns re­dan som att det här kom­mer att va­ra vårt hem i många år fram­ö­ver.

2. Det känns som att vi kom­mer att kun­na ta yt­ter­li­ga­re ett stort kliv i år. Vi be­stäm­de oss för att vi vil­le job­ba med nya ka­te­go­ri­er och ma­te­ri­al och för fler in­ter­na­tio­nel­la pro­du­cen­ter. Re­sul­ta­tet av det är att vi i år har ett dus­sin­tal lan­se­ring­ar runt om i värl­den – från möb­ler till kloc­kor, fa­sad­ma­te­ri­al och ka­kel – som vi har job­bat länge med. En ny VD är på väg in som gör att vi and­ra kan kon­cen­tre­ra oss på det vi är bra på … och som un­der­lät­tar att fo­ku­se­ra på det vi upp­skat­tar: kva­li­tet, lång­sik­tig­het och för­dju­pa­de sam­ar­be­ten med pro­du­cen­ter­na.

ANDRE­AS ENGESVIK

1. Det bäs­ta var att kän­na att mitt pro­jekt väx­er sig star­ka­re och star­ka­re för var­je år, och att jag själv kan be­stäm­ma vem jag vill job­ba med. Jag blir bätt­re på att gö­ra bra själv­stän­di­ga pro­duk­ter till­sam­mans med bra män­ni­skor och pro­du­cen­ter. Jag ut­veck­lar go­da re­la­tio­ner till kol­le­gor och bran­schen ba­se­rat på go­da in­ten­tio­ner. Fo­kus lig­ger på kva­li­tet sna­ra­re än kva­ni­tet. Att skry­ta med hur många pro­duk­ter man lan­se­rar känns ir­re­le­vant, omo­dernt och över­flö­digt.

2. Att träf­fa nya män­ni­skor och fort­sät­ta med pro- jekt som är vik­ti­ga för stu­di­on. Fle­ra nya spän­nan­de in­ter­na­tio­nel­la pro­jekt ska på­bör­jas.

Min upp­fatt­ning är att de­sig­nerns roll ut­veck­las i rätt rikt­ning och att vi kom­mer att ha myc­ket att sä­ga till om gäl­lan­de hur fram­ti­den ska for­mas.

Vi ska ock­så va­ra väl­dig nöj­da över att bo i Skan­di­na­vi­en med de för­hål­lan­den och den kun­skap som finns här – he­la värl­den blickar häråt. Jag och min sam­bo är ock­så gla­da över att ha ärvt en li­ten stu­ga på en ma­gisk tomt i skär­går­den. Dit tar vi min Al­fa Ro­meo Cou­pe 1974, som jag re­no­ve­ra­de klart 2016. Det blir en spän­nan­de som­mar! PON­TUS LOMAR

1. Un­der ett för värl­den om­ska­kan­de år på­gick ock­så vårt dag­li­ga ar­be­te med pro­jekt som om­fat­tar allt från ut­veck­ling av nya stads­de­lar i Kis­ta till bo­stads­pro­duk­tion i Djur­gårds­sta­den och det nya kon­tors­kon­cep­tet The House i Gö­te­borg där vi ri­tat bygg­na­den, in­red­ning­en och även möblerna, som se­na­re gått i pro­duk­tion i fö­re­ta­get Ste­el by Göh­lin.

Den bygg­nad som in­spi­re­ra­de mig mest in­vig­des hös­ten 2016 av pre­si­dent Oba­ma ett sten­kast från Vi­ta Hu­set. The Na­tio­nal Mu­se­um of Afri­can Ame­ri­can Histo­ry and Cul­tu­re ri­ta­des av Da­vid Ad­jaye, som un­der 2017 kom­mer att ad­las av drott­ning Eli­sa­beth för si­na in­sat­ser. Mu­se­et får oss att bätt­re för­stå vil­ka vi är och sta­ka ut en väg fram­åt. Det har for­men av en af­ri­kansk kung­akro­na från Yo­ru­b­a­land. Fa­sa­der­na är gjor­da i brons­smi­de som ut­veck­lats ur de möns­ter som sla­var ut­för­de i sand­gjut­na räc­ken i New Or­le­ans. Mu­se­ets sex vå­ning­ar be­skri­ver en re­sa på mer än 400 år av afro­a­me­ri­kansk histo­ria in i vår sam­tid som in­te läm­nar nå­gon obe­rörd.

Jag satt med Ni­pa Dos­hi, de­sign­du­on Dos­hi Le­vi­en un­der en mid­dag, vil­ket gav en in­spi­re­ran­de in­blick i hen­nes gräns­lö­sa för­håll­nings­sätt där mö­tet mel­lan oli­ka kul­tu­rer, tek­ni­ker, de­sign och konst­hant­verk ger nya ut­tryck sam­ti­digt som kopp­ling­en till histo­ri­en är tyd­lig. I skå­pet Kun­dan för Gal­le­ri Kreo syns det­ta tyd­ligt och få­töl­jen Uchi­wa för Hay tyc­ker jag myc­ket om. Ett ab­so­lut ge­hör för färg och ma­te­ri­al­mö­ten.

2. Bygg­pro­jek­tet Le­go House ( ar­ki­tekt Big) i Dan­mark får re­pre­sen­te­ra fram­tids­tro och lek.

Patricia Urqui­o­la kom­mer att vri­da om de­signtren­den igen där gråska­lor får vi­ka för trans­pa­ren­ta pa­stel­ler som mö­ter jord­fär­ger och post­mo­der­nis­men mö­ter De Stijl i 2017 års tapp­ning, som i en mål­ning av Astrid Syl­wan. I in­red­ning­ar hop­pas jag på ett mer per­son­ligt ut­ryck fri­kopp­lat från ” pro­per­ty bran­ding” där konst, litteratur och vi­nyl ger led­trå­dar om män­ni­skor­na vi de­sig­nar för.

In­om kon­to­ret ser jag fram emot att på­bör­ja pro­jek­te­ring­en av vårt bo­stads­kvar­ter i Söd­ra Vär­tan. Tre vil­lor lig­ger på rit­bor­det där den störs­ta tan­ge­rar den vi ut­för­de för Ti­ger Woods i Flo­ri­da. Den nya bygg­na­den är 2 200 kvadrat­me­ter, på en egen ö i Stock­holms skär­gård.

Jag ser fram emot att ut­veck­la min mö­bel­kol­lek­tion för Ste­el by Göh­lin med sto­lar, bar­pal­lar, bord och ut­om­husmöb­ler. Stom­mar av stål kom­plet­te­ras med stopp­ning­ar, ski­vor och de­tal­jer i na­tursten, lä­der, trä och mäs­sing.

Änt­li­gen hem­ma! He­la stu­di­on är väl­digt för­tjust i nya lo­ka­len på Sö­der­malm i Stock­holm.

Sof­fa med de­li­kat ma­te­ri­al­bland­ning av Andre­as Engesvik för Fo­gia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.