Na­tu­rens mäk­ti­ga magi

Plaza Deco - - I Framkant -

Si­gurd Leweren tz

” Sve­ri­ge har en fan­tas­tisk ar­ki­tek­turtra­di­tion som vi verk­li­gen ska byg­ga vi­da­re på och vär­na om. Si­gurd Lewerentz lig­ger mig varmt om hjär­tat. Han är all­tid ak­tu­ell, spe­ci­ellt ur per­spek­ti­vet att vi bör ta va­ra på vårt ar­ki­tek­tu­r­arv, från klas­si­cism till mo­der­nism. Nu hål­ler fle­ra av hans verk på att byg­gas om och re­no­ve­ras, med risk för att de för­vans­kas. Jag är ex­tra orolig över Mar­ku­s­kyr­kan ( i Björk­ha­gen som Si­gurd Lewerentz fick Kasper Sa­lin- pri­set för 1962, reds. anm) och bloms­ter­ki­os­ken vid en­trén till Öst­ra Kyr­ko­går­den i Mal­mö där man läg­ger nytt tak. ”

Vin

” Jag har ing­en stor koll på ­di­strikt och så, men jag är ­fa­sci­ne­rad av själ­va pro­duk­tio­nen av vin. Om jag nå­gon gång kom­mer över en li­ten bit mark skul­le jag star­ta vin­od­ling. Tänk att gå och på­ta i jor­den och ta hand om ran­kor­na. ­Vin­od­ling är sudoku för sjä­len. Det skul­le bli i Skå­ne, på slät � - ter­na. Jag är från Gö­te­borg och där är det öpp­na ha­vet och vid­der­na en mäk­tig upp­le­vel­se, det är li­ka­dant i Skå­ne, fast på land. Det finns lik­he­ter mel­lan vin­od­ling och ar­ki­tek­tur, kär­le­ken till rå­va­ror­na för­stås, men ock­så till själ­va plat­sen och de uni­ka för­ut­sätt­ning­ar­na i jor­den. In­om vin kal­las det ter­ro­ir, men det finns även en ar­ki­tek­tu­rens ter­ro­ir.”

Al­per­na

” Grau­bün­den i syd­öst­ra Schweiz, strax norr om Ita­li­en, lig­ger nära i tan­ken nu så här på vin­tern. Al­per­na över­lag in­spi­re­rar, in­te ba­ra för snö och ski­dor ut­an även för sin go­da ar­ki­tek­tur. Sär­skilt då Grau­bün­den. På kon­to­ret fo­ku­se­rar vi gär­na på till ex­em­pel hant­verk, ma­te­ri­a­li­tet och in­te minst plats­förank­ring. Det är nå­got som kän­ne­teck­nar myc­ket av ar­ki­tek­turtra­di­tio­nen i Grau­bün­den, sär­skilt vil­jan att ta in na­tu­ren och den of­ta mäk­ti­ga ut­sik­ten som en del i det ar­ki­tek­to­nis­ka per­spek­ti­vet.”

Mat­la gning

” Att la­ga mat är en ren njut­ning. Det har in­te di­rekt med mitt ar­be­te som ar­ki­tekt att gö­ra, kan man tyc­ka, men det har det fak­tiskt. Mat­lag­ning blir en av­kopp­ling från job­bet. Sam­ti­digt har det si­na lik­he­ter med job­bet, den här kär­le­ken till rå­va­ror­na. Det är li­ka­dant in­om ar­ki­tek­tu­ren. Ma­te­ri­a­len är en del av in­gre­di­en­ser­na. Per­son­li­gen gil­lar jag svensk hus­mans­kost. Det speg­lar nog min ar­ki­tek­tur ock­så – en en­kel­het, ge­nom­ar­be­tat och gott hant­verk. Det är själ­va es­sen­sen som är njut­ning­en. Li­te som i en bul­jong. Det är re­duk­tio­nen, när allt ska­las bort, ma­gin trä­der fram. Pre­cis som in­om ar­ki­tek­tur.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.