Un­der tum­men

Linus Ers­sons hän­der blir de­sig­nen högst per­son­lig. Men så he­ter hans nya pors­lins­se­rie Fing­er­prints.

Plaza Deco - - I Framkant -

Det mesta per­son­li­ga vi män­ni­skor har är vårt fin­gerav­tryck. Så unikt att det an­vänds som be­vis vid mordut­red­ning­ar – el­ler för mot­sat­sen: att ge liv. Som i Linus Ers­sons fall. Här ger fin­gerav­tryc­ket liv åt ett unikt de­sig­nut­tryck. ” Nam­net kom­mer av me­to­den – och mönst­ret som blir där­av. För att gö­ra en form har man ett ori­gi­nal. Det uni­ka i mitt fall är att ori­gi­na­let en­dast har grund­for­men ut­an mönst­ret. För var­je ny gjut­form läg­ger jag ett tunt la­ger le­ra där jag gör fin­gerav­trycksmönst­ret. Det ger små se­ri­er, uni­ka möns­ter."

En mugg ska­pas av sin de­sig­ner men ock­så i hän­der­na på sin an­vän­da­re och Linus vill lad­da ver­ken med bru­ka­rens per­son.

” Jag tyc­ker att man un­der lång tid i de­sig­nen fjär­mat sig mot av­tryc­ken av hant­ver­ket, han­den, krop­pen.” Vil­ka tren­der har du sett un­der 2016?

” Den har gått mot att bli mer in­di­vi­du­ell och iden­ti­tets­byg­gan­de. Den vå­gar mer, har mer färg, in­te nöd­vän­digt­vis så prak­tisk som ti­di­ga­re. Det uni­ka har bli­vit vik­ti­ga­re. Jag tror in­te att det är lätt att brom­sa mass­pro­duk­tio­nen, men som form­gi­va­re kan vi de­sig­na sa­ker som är mind­re läm­pa­de för den. Vi ska in­te säl­ja mer, vi ska säl­ja fär­re men bätt­re pro­duk­ter.” Även håll­bar­het är en tyd­lig, och nöd­vän­dig, trend. De tan­kar­na finns i Fing­er­prints. Me­to­de gör det nå­got dy­ra­re, men med en ökad per­son­lig­het vår­dar man fö­re­må­len mer och be­hål­ler dem läng­re." Och vad är mer per­son­ligt än ... fin­gerav­tryc­ket?

Hand­gjort med unik till­verk­nings­me­tod, av Linus Ers­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.