Fjäll­kre­a­tion

Fjäll­sta­tio­nen är den nya fjäll­kre­a­tio­nen. Ar­ki­tek­tu­ren når nya höj­der på de snö­be­kläd­da top­par­na.

Plaza Deco - - I Framkant -

Fjällstu­gan, tra­di­tio­nens sista ut­post, men nu har den in­ta­git en ny topp: kre­a­ti­vi­te­tens. Pla­za De­co ser en trend av fjällstu­gor som blir en del av och hyl­lar det som är idén med en fjällstu­ga – na­tu­ren.

I Slo­ve­ni­en har OFIS ri­tat en fjäll­ka­bin som trivs i det pla­tå­lik­nan­de mas­si­vet i väst­ra Ju­lis­ka al­per­na. Ber­get Ka­nin har en höjd på 2 587 me­ter, men de ar­ki­tek­to­nis­ka höj­der­na är hög­re än så.

Det själv­stän­di­ga träska­let med sin kon­sol­lik­nan­de form står emot även ex­tre­ma vä­der­för­hål­lan­de­na. Ba­bi­nen är byggd i en mix av vir­ke, glass och alu­mi­ni­um. In­te­ri­ört tro­nar pa­no­rama­fönst­ret och här kan nio fjäll­turis­ter – läs våg­hal­si­ga bergs­be­sti­ga­re – ta skydd. En­da sät­tet att ta sig hit är via he­li­kop­ter el­ler att helt en­kelt klätt­ra.

Själ­va plat­sen är vald för sin 360 gra­ders vin­kel över bå­de Slo­ve­ni­en och Ita­li­en. Men stu­gan är mer än en vac­kert ut­for­mad ut­sikts­punkt, den lä­ra oss ock­så om tuf­fa vä­der­för­hål­lan­den. Ett smart hus, allt­så.

Till­sam­mans med stu­den­ter från Har­vards uni­ver­si­tet och AKT II har OFIS även ska­pat en fjäll­ka­bin vid ber­get Sku­ta, ock­så i Slo­ve­ni­en. OFIS at­tra­he­ras av ut­ma­ning­en i att ska­pa ar­ki­tek­tur som står emot ytt­re om­stän­dig­he­ter­na men tar in skön­he­ten i na­tu­rens un­der. Ex­tremt vä­der krä­ver ex­tremt smar­ta lös­ning­ar. Tuff ter­räng, vo­la­ti­la tem­pe­ra­tu­rer.

Det är ar­ki­tek­tur på liv och död. Stu­gan har er­satt en 50 år gam­mal bivak. Ka­bi­nen är starkt för­ank­rad, bok­stav­ligt och sym­bo­liskt. I Slo­ve­ni­en hit­tar du även Pre­mi­cas ex­tre­me ma­ke­o­ver – ar­ki­tek­ter­na har för­vand­lat en mi­li­tär­bun­ker från förs­ta världs­kri­get till en fjällstu­ga för in­re frid: Na Pre­ho­dav­cih, be­lä­gen i Triglavs na­tio­nal­park. Skyd­det är helt en­kelt ställt ovan­på det gam­la och smäl­ter in i na­tu­ren. Byg­get var en ut­ma­ning. Pa­ne­ler­na trans­por­te­ra­des med he­li­kop­ter. KOKO Ar­ki­tek­ter ska­pa­de Skå­pet, en se­rie sport­stu­gor som är så eko att fjäll­värl­den själv ger ifrån sig ett glatt skri från vild­mar­ken.

De går på so­le­ner­gi, gas och vedeld­ning. Stu­gor­na har vä­der­bi­ten zink på ut­si­dan, väl­kom­nan­de trä på in­si­dan, med sov­plat­ser för upp till 35 be­sö­ka­re. Stu­gor­na slog upp por­tar­na för­ra året och är en suc­cé.

Nor­ge är över­lag bra på att ta in na­tu­ren i ar­ki­tek­tu­ren. Kanske för att man är en fjäll­na­tion rik på vin­ter­ak­ti­vi­te­ter. Den lil­la stu­gan Knapp­hul­let är ett bra ex­em­pel, sig­ne­rat nors­ka Lund Ha­gem. Hu­set bju­der in na­tu­ren där det vi­lar bakom sin klip­pa. Dra­ma­ti­ken i na­tu­ren blir en del av trygg­he­ten in­nan­för de väl­di­ga glas­väg­gar­na.

Nors­ka Snö­het­ta har ny­li­gen ska­pat ett upp­märk­sam­mat hus som ock­så tar va­ra på na­tu­rens kraft när vin­tern dra­pe­rar jor­den i en vit vin­ter­skrud – sol­pa­ne­ler. I "The Plus House" ad­de­rar tek­ni­ken verk­li­gen nå­got till ar­ki­tek­tu­ren. För­u­tom att hu­set för­ser fa­mil­je­hu­sets hus­håll­sel pro­du­ce­rar det även till­räck­ligt med el till fa­mil­jens bil. De bo­en­de tac­kar och tar emot, pre­cis som na­tu­ren runt hus­knu­ten.

Sta­vang­ers Tu­rist­för­e­ning vi­sa­de var skå­pet ska stå med fjällsuc­cén Skå­pet, ri­tad av KOKO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.