» Stör­re lo­kal, stör­re idéer! «

Plaza Deco - - I Framkant - Cla­ra Von Zwei­bergk

SHA­NE SCHNECK

1. En av höjd­punk­ter­na var min förs­ta re­sa till Japan för att ta emot Japan Good De­sign Award för jobb jag gjort för Om­mo. Jag fick en fan­tas­tiskt fin in­blick i To­kyo tack va­re en god ja­pansk vän. Bland an­nat såg vi de­sig­nern So­ri Ya­na­gis pap­pas sam­ling av hem­slöjds- fö­re­mål, många ska­pa­de för mer än 500 år se­dan men li­ka mo­der­na i dag som då.

2. Det kan bli ett nytt år fullt av över­rask­ning­ar. Härom­da­gen fick vi ett pris med pos­ten från Port­land, Ore­gon för Ni­ke- ut­ställ­ning­en på Fu­o­ri­sa­lo­ne i Mi­la­no 2016. Vi kom­mer fort­sät­ta ut­veck­la The Na­tu­re of Mo­tion- se­ri­en för Ni­ke. Vi har gjort någ­ra enk­la men in­no­va­ti­va gre­jer för Om­mo och det sto­ra pro­jek­tet Ikea x Hay som vi på­bör­ja­de för över två år sen lan­se­ras i höst. De var bril­jan­ta att sam­ar­be­ta med. Jag hop­pas det kom­mer att sy­nas.

CLA­RA VON ZWEI­BERGK

1. Ett spän­nan­de år med fort­satt ro­li­ga sam­ar­be­ten med HAY, och nya med Ni­ke, Lou­is Poul­sen och Are­a­wa­re. Vi flyt­ta­de änt­li­gen till en stör­re lo­kal. Min förs­ta lam­pa för Lou­is Poul­sen ( no­mi­ne­rad till Årets lam­pa) lan­se­ra­des och Sha­ne och jag ut­nämn­des till Årets De­sig­ner av Årets RUM. Un­der mö­bel­vec­kan i Mi­la­no del­tog vi i Ni­kes sto­ra ut­ställ­ning The Na­tu­re of Mo­tion med en se­rie sitt­möb­ler, ett väl­digt ro­ligt sam­ar­be­te med re­sor till Ni­kes hu­vud­kon­tor i Ore­gon - fan­tas­tiskt! HAY ställ­de ut på Pe­lo­ta i Mi­la­no, där vi vi­sa­de nya pro­duk­ter och ka­ta­lo­ger. I sep­tem­ber fick Sha­ne och jag det fi­na Bru­no Mat­hs­son- pri­set och i slu­tet av året lan­se­ra­des en se­rie pen­nor och ett pus­sel för New York- ba­se­ra­de Are­a­wa­re, i trä och med myc­ket färg.

2. Jag ser fram emot att fort­sät­ta ar­be­ta som jag gör, med en bland­ning av pro­dukt­de­sign, art direc­tion och gra­fisk form, i oli­ka kon­stel­la­tio­ner, och att fort­sät­ta gö­ra sa­ker jag in­te gjort ti­di­ga­re. Min vän Eli­sa­beth sä­ger: Stör­re lo­kal, stör­re idéer, så vi hop­pas på det! I bör­jan av 2017 lan­se­rar HAY min Iris Col­lec­tion, en ke­ra­mik­kol­lek­tion be­stå­en­de av va­ser, mug­gar och penn­hål­la­re. Pro­duk­tio­nen görs av Ari­ta i Japan och är till stor del gjord för hand, den hop­pas jag kun­na se på plats.

ANDRE­AS MAR­TIN-LÖF

1. Jag ha­de väl­digt ro­ligt med 2016 års De­sign­bar på Stock­holm Fur­ni­tu­re Fair som jag ri­ta­de. Be­fri­an­de att gö­ra ett li­tet snabbt pro­jekt som om­väx­ling till de stör­re pro­jek­ten som tar läng­re tid och läm­nar mind­re möj­lig­he­ter till att tes­ta nya idéer. Jag är ock­så väl­digt glad för att vi lyc­ka­des ge­nom­fö­ra Snab­ba Hus- pro­jek­tet i Väst­ber­ga där vi till­sam­mans med jag­vill­ha­bo­stad. nu, Svens­ka Bo­stä­der och MFH lyc­ka­des upp­fö­ra 280 ung­doms­lä­gen­he­ter på re­kord­bygg­ti­den ett år.

2. Jag hop­pas 2017 ska ge mer tid för de små pro­jek­ten med hög pre­ci­sion och ser ock­så fram emot att re­sa till Bra­si­li­en för att häl­sa på mi­na kol­le­gor på MK27 som vi job­bar till­sam­mans med i fle­ra oli­ka upp­drag. Det blir nog en av­stic­ka­re från Sao Pa­o­lo till Bra­si­lia ock­så när jag än­då är där.

HALL­GEIR HOMST­VEDT

1. Det var ett bra år för mig på många sätt. Tre må­na­der som gäst­fö­re­lä­sa­re i USA på Uni­ver­si­ty of Ore­gon gav många nya vän­ner och kon­tak­ter och led­de bland an­nat till ut­ställ­ning­en Fur­nis- hing Uto­pia i New York i maj. Och min förs­ta pro­dukt för svens­ka Of­fec­ct lan­se­ra­des – sto­len Ber­gen.

2. Jag lan­se­rar soff­se­ri­en Niu för LK Hjel­le. Den kan an­vän­das på oli­ka sätt och jag är väl­digt nöjd med de fi­na de­tal­jer­na i kon­struk­tion och söm­nad och att den är så pro­duk­tions­vän­lig. Jag ser fram emot att åka till To­ron­to för förs­ta gång­en och To­ron­to De­sign Off­si­te Fes­ti­val, där jag vi­sar två nya sa­ker för bu­ti­ken Mjölk som pro­du­ce­rar eg­na sa­ker av hög kva­li­tet i li­ten ska­la till­sam­mans med in­ter­na­tio­nel­la form­gi­va­re.

Det är ett pri­vil­le­gi­um att kun­na re­sa till nya stä­der i job­bet, mö­ta nya män­ni­skor och kul­tu­rer, men med det sagt ska jag i år för­sö­ka va­ra hem­ma med fa­milj och vän­ner så myc­ket som möj­ligt, ut­fors­ka min egen närmil­jö, grä­va där jag står.

VIKTOR ER­LANDS­SON, STRAIGHT DE­SIGN

1. Vi flyt­ta­de in i nya lo­ka­ler med kon­tor och showroom, ut­veck­la­de ut­ställ­nings­kon­cep­tet Crooked Con­cept för up and coming de­sig­ners och an­norlun­da de­sign med webb­s­hop och fy­sisk bu­tik i vå­ra lo­ka­ler. Året har ock­så hand­lat myc­ket om tan­kar kring håll­bar­het och ex­pe­ri­ment hur vi vill och kan job­ba med det. Den sto­ra in­sik­ten blev att håll­bar­het för oss in­te hand­lar om ma­te­ri­a­let i sig ut­an sna­ra­re de­sig­nen och sy­nen på en pro­dukt. Det har tyd­ligt ge­nom­sy­rat allt vi gjort un­der året.

2. 2017 kom­mer för oss hand­la myc­ket om håll­bar­het och kva­li­tet och att fort­sät­ta un­der­sö­ka det­ta. Det är en frå­ga som blir allt vik­ti­ga­re. För mig ska det bli in­tres­sant att se hur mi­na kol­le­gor i bran­schen tar sig an det och pre­sen­te­rar si­na lös­ning­ar.

» I år ska jag för­sö­ka va­ra hem­ma med fa­milj och vän­ner så myc­ket som möj­ligt. « Hall­geir Homst­vedt

Sha­ne och Cla­ra dri­ver kon­to­ret Of­fice for De­sign där de job­bar med bå­de ge­men­sam­ma och se­pa­ra­ta pro­jekt.

Foto Mat­hil­da Wern­gren Sty­ling Ce­ci­lia Ti­var

Crooked Con­cept lyf­ter fram ny svensk de­sign .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.