Tren­der­na som hål­ler

Håll­bart, histo­ri­e­tätt och helt ab­strakt. Pla­za De­cos Tekla Se­ve­rin slår fast fem matt­ren­der att ta till sig.

Plaza Deco - - I Framkant - Text & UR­VAL Tekla Se­ve­rin

1. Ny­gam­malt gra­fiskt

Star­ka, liv­ful­la fär­ger och ( et­no) gra­fis­ka möns­ter får vi se mer av un­der 2017, med in­spi­ra­tion häm­tad ex­em­pel­vis från klas­sis­ka ke­lim­mat­tor. Bra re­pre­sen­tan­ter för det­ta är New York- ba­se­ra­de Ael­fie och New Fri­ends samt svens­ka Oyyo. Kelim är en typ av ori­en­ta­lisk slätväv­nad främst från bergs­de­lar­na i Iran och Tur­ki­et. Röl­la­kan är en snar­lik tek­nik.

2. Tä­ta histo­ri­er

In­te hel­ler des­sa mattor und­kom­mer så kal­lad sto­ry­tel­ling. Histo­ri­en och ur­sprung­et bå­de i det som vävs in i mat­tan och det finns bakom till­för en egen kva­li­tet. Att LRNCE hit­ta­de en li­ten atel­jé i en ma­roc­kansk me­di­na där tre brö­der ut­för­de mattornas al­la led för hand med nedärvd kun­skap re­sul­te­ra­de ex­em­pel­vis i ett New York- ba­se­rat sam­ar­be­te och kol­lek­tio­nen Fa­ti­maa. a.

3. Håll­bar so­li­da­ri­tet

Var? Hur? Med vad? Frå­gor­na ho­par sig ef­tersom sva­ren blir allt vik­ti­ga­re. Vi vill ve­ta att pro­du­cen­ter­na har en fi­lo­so­fi som vi kan stäl­la oss bakom till hund­ra pro­cent när det gäl­ler frå­gor som till­verk­nings­pro­cess, ma­te­ri­al och mil­jö­med­ve­ten­het. Ny­he­ter från svens­ka Lay­e­red och Oyyo är ex­em­pel på mattor till­ver­ka­de av åter­vun­na PET- flas­kor re­spek­ti­ve hund­ra­pro­cen­tigt eko­lo­gisk bo­mull.

» Plotsl gt be­tyd­de ndu­str des gn grad­dan av Hollywoods f lm ndu­str à la s utt otal. «

4. Ab­strakt konst

Mattor är in­te läng­re ba­ra till för att ska­pa en li­te var­ma­re at­mo­sfär i ka­la rum, ut­an för yt­tar sig allt­mer till att bli som konst­verk i sig själ­va – gär­na på väg­gen. Claes­son Ko­i­visto Ru­nes lä­der­mat­tor i se­ri­en A Sen­se of Pla­ce för Oge­borg och Si­mo­ne Fi­o­ri­nis mattor för Di­mo­re Stu­dio i Mi­la­no med star­ka gra ska ele­ment är bra ex­em­pel på det­ta. I New York job­bar Alex Pro­ba, Stu­dio Pro­ba, mul­ti­di­sci­pli­när konst­när och form­gi­va­re, med se­ri­en A Pos­ter a Day där hon upp­ma­nar folk att skic­ka in en be­rät­tel­se från de­ras liv som hon se­dan tol­kar och il­lu­stre­rar på oli­ka sätt, bland an­nat som uni­ka mattor.

5. Mo­dern v ntage deluxe

Plöts­ligt be­tyd­de in­du­stri­de­sign in­te gam­la sne­da fär­gav­ska­la­de möb­ler och lam­por från ti­digt 1900- tal, ut­an in­du­stri i be­mär­kel­sen gräd­dan av Hollywoods lm­in­du­stri à la sjut­ti­o­tal med obly­ga lä­der­so or, rök­fär­ga­de glas­bord och tjoc­ka fett glän­san­de och re­jält lur­vi­ga mattor, of­ta en­fär­ga­de. Be­trä ande mat­tor­na är det en trend som hål­ler i sig ett tag till.

Oyyos Li­na Ze­dig och Marcus Åhrén.

Ael­fie har en om­fångs­rik se­rie mattor med oli­ka gra­fis­ka möns­ter.

Var­je mat­ta från LRNCE be­rät­tar en histo­ria.

Svens­ka Oyyo an­vän­der gär­na liv­li­ga fär­ger.

Guld­glans från Oge­borg.

Si­mo­ne Fi­o­ri­nis strik­ta mi­la­ne­sis­ka mi­ra­kel för Di­mo­re Stu­dio ( hö­ger). Alex Pro­bas mattor är re­na konst­ver­ken ( längst till hö­ger).

Claes­son Ko­i­visto Ru­nes lä­der­land­skap för Oge­borg ( ovan).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.