EN DAG PÅ MUSEET

Plaza Deco - - Ledare - RI­KARD LIND Chefre­dak­tör

» De krys­sar för­sik­tigt mel­lan läm­lar, stor­spo­var och lo­kat­ter. «

S ka den där få­töl­jen ock­så in? Då får ni nog ta dör­ren där­bor­ta vid äl­gen.

In­ten­dent Lars- Erik Lars­son vet råd. Han är lutt­rad. Ett ic­ke oan­sen­ligt an­tal kre­a­ti­va ty­per av oli­ka sor­ter har för­tju­sats och ve­lat an­vän­da sig av den fa­sci­ne­ran­de mil­jön i ” hans” Bi­o­lo­gis­ka museet på Djur­går­den i Stock­holm ge­nom åren, där skan­di­na­vis­ka fåg­lar och dägg­djur vi­sas i sin na­tur­li­ga mil­jö. In­te minst har hans eget bre­da kul­tur­in­tres­se ge­ne­re­rat ut­ställ­ning­ar av fo­to­gra­fi­er och konst– och de­sign­fö­re­mål.

Nu är det om­slags­fo­to­gra­fe­ring för Pla­za De­co. Sty­list Den­nis Va­len­cia och fo­to­gra­fi­as­si­stent Gabri­el Sö­der­bladh krys­sar oänd­ligt för­sik­tigt mel­lan läm­lar, stor­spo­var och lo­kat­ter en­ligt mu­sei­che­fens väg­led­ning, bä­ran­de en flä­tad få­tölj från ita­li­ens­ka Living Di­va­ni mel­lan sig. Den ena fo­ten fram­för den and­ra, tas­san­de. Ett sned­steg på fel stäl­le kan med­fö­ra att de dund­rar rakt ige­nom mos­san och lan­dar en vå­ning ner, med­de­lar in­ten­dent Lars­son.

Bi­o­lo­gis­ka museet in­vig­des 1893 och är upp­byggt som ett dio­ra­ma, un­ge­fär ett titt­skåp, där tre­di­men­sio­nel­la svens­ka na­tur­land­skap kom­plet­ta med ett lo­giskt ur­val upp­stop­pa­de djur kan be­skå­das in­nan­för gla­sa­de väg­gar i en stor cir­kel­for­mad ut­ställ­ning. Al­la fond­mål­ning­ar ut­för­des av Bru­no Lil­je­fors. Det är en ma­gisk mil­jö.

Lars- Erik Lars­son har ar­be­tat här se­dan 1983. I som­mar går han i pen­sion.

– Den ro­li­gas­te ty­pen av stun­der har va­rit två, be­rät­tar han. Dels al­la barns över­ras­ka­de gläd­je när de kom­mit på be­sök – det är ju en van­sin­nig mängd fåg­lar och djur här. Och dels all in­tres­sant kul­tur som har ska­pats på plats av konst­nä­rer som Bi­gert & Berg­ström, fo­to­gra­fer som Nan Gol­din och form­gi­va­re som Färg & Blan­che.

För att in­te näm­na ma­ga­sin som Pla­za De­co ... vi val­de det som mil­jö för vårt nog­grant ka­libre­ra­de in­slag om som­ma­rens fi­nas­te ute­möb­ler i det här num­ret ( se si­dan 84).

I sep­tem­ber 2017 stängs Bi­o­lo­gis­ka museet tills vi­da­re för re­no­ve­ring av den tjä­ra­de trä­fa­sa­den. En viss oro för dess fram­tid har spri­dit sig. Själv­klart mås­te det be­va­ras, om så ba­ra för det fak­tum att det är ett älsk­värt mo­nu­ment över hur vi­sio­nä­ra mu­se­um en gång ted­de sig. Och na­tur­ligt­vis för att vi är många kre­a­ti­va ty­per av oli­ka sor­ter som skul­le sak­na det svårt.

Tills vi ses igen – ha en un­der­bar som­mar i ute­möb­ler­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.