MEDARBETARE

Plaza Deco - - Medarbetare -

1. team cris­pin

Fo­to­graf När vi be­stäm­de oss för att plå­ta årets ute­möb­ler på Bi­o­lo­gis­ka museet så var va­let gi­vet: fo­to­gra­fen Alex­an­der Cris­pin och hans crew med sty­lis­ten Den­nis Va­len­cia och as­si­sten­ten Gabri­el Sö­der­bladh. De såg ut som ett gäng kri­mi­nal­tek­ni­ker bland allt damm.

– Var­je gång jag va­rit på museet har jag tänkt att det vo­re sjukt kul att gö­ra ett jobb där. Andak­ten i den där mil­jön var myc­ket spe­ci­ell. Tänk ba­ra att ha en back- drop ( av Bru­no Lil­je­fors) värd 30 mil­jo­ner...! ut­bris­ter Alex­an­der.

2. TE­KL A SE­VE­RIN

Mul­ti­be­gåv­ning Pla­za De­cos eget sti­lo­ra­kel. Nu i vår tog Te­k­la si­na skar­pa de­sign­ö­gon och åk­te till Mi­la­no­mäs­san, Sa­lo­ne del Mo­bi­le, för att ta tem­pe­ra­tu­ren på så­väl sam­tid som fram­tid. Hon kom hem med högst färg­star­ka in­tryck. Till var­dags är Te­k­la in­red­nings­ar­ki­tekt, fo­to­graf, set de­sig­ner, in­stagram­ma­re... Till för­ra årets främs­ta de­sign­upp­le­vel­ser hör James Tu­rells ljus­in­stal­la­tion i ett ka­pell i Ber­lin. Och i år? Ja, en sak är sä­ker: Milano bjöd på många de­sign­sen­sa­tio­ner – och du ser dem här i Pla­za De­co.

3. an­der s ber gmar k

Skri­bent An­ders har en bak­grund som re­dak­tör på bland an­nat ELLE De­co­ra­tion och Café. Nu fri­lan­sar han om form och ar­ki­tek­tur samt dri­ver en kom­mu­ni­ka­tions­by­rå med fo­kus på de­sign. Men det var med mu­sik det bör­ja­de: band i ton­å­ren. se­na­re re­cen­sio­ner i UNT.

– Att skri­va om mu­sik och de­sign har många lik­he­ter. Det hand­lar om rytm, idéer, sam­man­hang och tids­an­da. I bå­da fal­len finns kre­a­tö­rer som man vill ve­ta mer om. En stol kan sä­ga li­ka myc­ket om sin tid som ett al­bum­spår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.