» Hon vil­le und­vi­ka den ste­re­o­ty­pa Hamp­tonsloo­ken. «

Plaza Deco - - Iframkant -

Un­der många år hyr­de Whit­ney Ca­sey och hen­nes man Nav Sooch som­mar­hus i Hamptons, av en in­red­nings­ar­ki­tekt.

– Det ha­de allt man kun­de öns­ka sig, minns Whit­ney. Folk bru­ka­de åka där­i­från och va­ra helt upp­fyll­da. Så när pa­ret be­stäm­de sig för att kö­pa en egen fas­tig­het var slut­må­let gi­vet – att ska­pa någon­ting pre­cis li­ka spe­ci­ellt.

Nav är ent­re­pre­nör in­om ny tek­no­lo­gi och Whit­ney är fö­re det­ta tv- an­ka­re på CNN. I dag ar­be­tar hon med att ut­veck­la en app som ska hjäl­pa kvin­nor att ko­or­di­ne­ra si­na gar­de­ro­ber. De fast­na­de för ett ny­byggt hus på en tyst ga­ta in­te långt från cen­tra­la Sout­hamp­ton. Ut­si­dan var egent­li­gen li­te för tra­di­tio­nell för Whit­neys smak. Men lä­get var helt per­fekt.

– Det är nä­ra till all­ting. Man kan pro­me­ne­ra till mat- af­fä­ren och till al­la re­stau­rang­er i Sout­hamp­ton. El­ler ba­ra ta sol­sto­len un­der ar­men och gå fy­ra kvar­ter bort till stran­den.

Som kon­trast till den klas­sis­ka fa­sa­den vil­le hon ska­pa en liv­lig och mo­dern in­te­ri­ör. För att få hjälp kon­tak­ta­de hon Los Ang­e­les­ba­se­ra­de in­re­da­ren Jes­si­ca Ay­rom­loo, vil­ket vi­sa­de sig va­ra ett lyc­ko­kast. De bå­da klic­ka­de ome­del­bart.

– Whit­ney är otro­ligt ro­lig och lätt att sam­ar­be­ta med, sä­ger Jes­si­ca. Och sam­ti­digt vet hon vad hon vill ha.

Vad hon vil­le i det här fal­let var att und­vi­ka den ty­pis­ka Hamp­tonsloo­ken med na­vy­blå tex­tili­er, schack­ru­tor och sli­tet, vit­må­lat trä. Rent ar­ki­tek­to­niskt gjor­de de inga sto­ra änd­ring­ar. En vägg på mark­plan fick stry­ka på fo­ten för att ska­pa en obru­ten ut­sikt från den främ­re de­len av hu­set till bak­si­dan. De kläd­de ock­så fle­ra väg­gar i kö­ket med rost­fritt stål och er­sat­te en plats­byggd bok­hyl­la i bib­li­o­te­ket med häng­an­de hyl­lor i val­nöt.

Hu­set sett från bak­si­dan. Whit­ney tyck­te att sti­len var li­te för tra­di­tio­nell och var no­ga med att in­si­dan skul­le kän­nas mo­dern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.