» Vi vil­le att det skul­le kän­nas att hu­set låg vid kus­ten, men in­te på ett kly­schigt sätt. «

Plaza Deco - - Iframkant -

En sak som Whit­ney ha­de be­stämt sig för på för­hand var att ha en skär yt­ter­dörr.

– Det var nå­got som ing­en an­nan i Hamptons ha­de, sä­ger Jes­si­ca. Den blev ock­så ut­gångs­punkt för den san­di­ga färgska­lan. Vi vil­le att det skul­le kän­nas att hu­set låg vid kus­ten, men in­te på ett kly­schigt sätt.

Och kly­schig kan ing­en an­kla­ga in­red­ning­en för att va­ra. Hand­må­la­de ta­pe­ter, djär­va möns­ter och ori­gi­nel­la in­red­nings­de­tal­jer ska­par en helt egen, lyx­ig käns­la. Många av in­red­nings­va­len hand­la­de om ren in­stinkt. – Vi ba­ra gick in i in­red­nings­bu­ti­ker och val­de det som vi gil­la­de, sä­ger Jes­si­ca.

De förs­ta möb­ler­na köp­te de på en tur till West Palm Be­ach och North Mi­a­mi. Här hit­ta­de de bland an­nat Har­vey Prob­ber- få­töl­jer­na i var­dags­rum­met och åt­ti­o­tals­sto­lar­na i bib­li­o­te­ket. Karm­sto­lar­na från Guil­ler­me et Cham­bron val­des för att de påmin­de bå­de Whit­ney och Jes­si­ca om högaff­lar, en blink­ning till Sout­ham­tons histo­ria som jord­bruks­bygd. Vin­tage­fyn­den är upp­blan­da­de med uni­ka möb­ler, som mat­bor­det byggt av må­la­de plan­kor och bar­dis­ken där Jes­si­ca et­sa­de in ett möns­ter av konst­nä­ren Keith Ha­ring och täck­te det med ett la­ger surf­brä­de­vax.

Ett av ma­ken Navs få öns­ke­mål var en ar­ma­tur som skul­le kun­na vi­sa en av hans se­nas­te upp­fin­ning­ar: Ket­ra, ett sy­stem för LED- be­lys­ning som änd­rar färg och in­ten­si­tet au­to­ma­tiskt och föl­jer da­gens gång. Jes­si­ca ska­pa­de en lös­ning med lam­por upp­häng­da i trå­dar.

Whit­ney och Nav till­bring­ar näs­tan al­la hel­ger i hu­set, of­ta med vän­ner. Da­gar­na bör­jar med all­män väck­ning via snabb­te­le­fo­ner in­stal­le­ra­de i al­la sov­rum.

– Jag kör igång som värs­ta scout­le­da­ren, hoj­tar och spe­lar på den här trum­pe­ten, sä­ger Whit­ney och skrat­tar.

Se­dan äg­nar de sig åt cy­kel­tu­rer, golf och häng vid poo­len. En sak de säl­lan gör är att gå till stran­den.

– Det är knäppt, men vi har så kul kring poo­len. Och hu­set är än­nu bätt­re än det vi bru­ka­de hy­ra!

Jes­si­ca Ay­rom­loo som in­rett hu­set kopp­lar av vid poo­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.