I FRAMKANT

De­sign • Ar­ki­tek­tur • In­red­ning • Livs­stil

Plaza Deco - - Innehall - re­dak­tör An­der s Lan dén

Ny­he­ter och fa­vo­ri­ter i ur­val av re­dak­tö­ren. Tren­der, te­man och tan­kar om de­sign och ­ar­ki­tek­tur från bran­schens eg­na pro­fi­ler.

Upp­läg­get med pri­va­ta och so­ci­a­la flyg­lar på­min­ner om re­si­den­set åt Ti­ger Woods som Lo­mar Ar­ki­tek­ter ri­ta­de för någ­ra år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.