RUM MED SJÖUTSIKT

Häng med Pla­za De­co till någ­ra av vå­ra mest äls­ka­de bad­ho­tell.

Plaza Deco - - Innehall - Text Ri­kard LInd

1. il pel­li­ca­no Por­to Er­co­le, Ita­li­en

Per­fekt syn­kro­ni­se­rat med jet­set- erans lyft på fem­ti­o­ta­let. Då öpp­na­de ett ame­ri­kanskt par – vars kär­leks­hi­sto­ria är värd ett eget, an­nat ka­pi­tel – ett en­kelt ho­tell på ett styc­ke svår­till­gäng­lig ste­nig syd­toskansk kust. Lä­get, taj­ming­en, livs­lus­ten och pa­rets so­ci­a­la kom­pe­tens och kon­takt­nät gjor­de att det­ta blev stäl­let att kas­ta av sig skor­na på. Ryk­tet spred sig än­da till Hol­ly­woode­li­ten. Nu för en ny ge­ne­ra­tion av ägar­fa­mil­jen fort­sät­ter bar­fo­tag­la­mou­ren vi­da­re på ett lyc­kat upp­da­te­rat sätt. Det lju­va li­vet väg­rar dö. www. pel­li­ca­no­ho­tels. com

2. he­lene­kil­de ba­de­ho­tel Tis­vil­de­le­je, Dan­mark

Dans­kar­na spe­lar i en egen skan­di­na­visk su­per­li­ga när det gäl­ler ut­bu­det av klas­sis­ka bad­ho­tell, be­läg­na in­till till­ta­lan­de sand­dy­ner. He­lene­kil­de har glatt bad­gäs­ter­na med hem­tamt ve­ran­damys och Katte­gat­tut­sikt se­dan 1904. www. he­lene­kil­de. com

3. ho­tel raya Pa­na­rea, Ita­li­en

Kär­leks­hi­sto­ri­en som lig­ger till grund för Ho­tel Raya är vack­ra­re än nå­gon an­nan. Så har den ock­så ge­ne­re­rat den ita­li­ens­ka övärl­dens mest gla­mour- ro­man­tis­ka ho­tell, på vack­ra Pa­na­rea mel­lan Li­pa­ri och vul­kans­vär­ta­de Strom­bo­li. Oskulds­fullt vi­ta Raya är upp­de­lad i tre klus­ter med en char­mig ore­gel­bun­den bro­kig­het. Många rum har egen ter­rass. Lug­net, lju­set, de många and­lö­sa ut­sik­ter­na och en käns­la av rymd och lätt­het präg­lar bå­de den låg­län­ta ön och Raya. www. ho­tel­raya. it

4. por­tix­ol Mal­lor­ca, Spa­ni­en

Jo­han­na och Mi­kael Land­ström har verk­li­gen eta­ble­rat Por­tix­ol, vid den oänd­li­ga strand­pro­me­na­den strax ut­an­för Pal­ma stad, som ett av det chi­ca Mal­lor­cas fa­vo­rit­ho­tell. Poo­len är öns snyggaste. Mis­sa hel­ler in­te sys­ter­ho­tel­let Esp­lén­di­do i den tok­pit­to­res­ka buk­ten Pu­er­to de Sol­ler. www. por­tix­ol. com

5. la pos­ta vec­chia La­dis­po­li, Ita­li­en

Är det­ta värl­dens mest per­fek­ta week­end­ho­tell? Att lan­da här vid ha­vet i ol­je­mo­gu­len John Paul Get­tys fö­re det­ta som­mar­re­si­dens ef­ter någ­ra in­ten­si­va da­gar i Rom. La­dis­po­li lig­ger en bil­tim­me ut­an­för den evi­ga sta­den och är som en full­bor­dad go­da- li­vet­dröm. Ma­ten, vi­net, kons­ten, det park­lik­nan­de en­skil­da lä­get ... på­minn in­te om ut­check­ning­en på mån­dag!

6. par­co dei prin­ci­pi Sor­ren­to, Ita­li­en

Den vi­ta geo­met­ris­ka huskrop­pen som skil­jer ut sig från de li­te stab­bi­ga­re gam­la gran­nar­na högst upp på klip­pav­sat­sen vid in­lop­pet till Sor­ren­to, är den le­gen­da­ris­ka ita­li­ens­ka ar­ki­tek­ten Giò Pon­tis orör­da mäs­ter­verk från 1960. Han spe­ci­al­ri­ta­de bygg­na­den och all in­red­ning, i gnist­ran­de vitt och me­del­havs­blått - är fort­fa­ran­de där. Ba­ra kak­let, till­ver­kat i Sor­ren­to i en rad oli­ka möns­ter, är en smått svind­lan­de skön­hets­upp­le­vel­se. Men det är ing­et mu­se­um, ut­an ett topp­ho­tell i takt med ti­den på al­la rät­ta sätt. His­sen ner till den eg­na stran­den, pi­ren och ser­ve­ring­en är en av tu­sen sa­ker att äls­ka. www. royal­group. it

7. La Co( o) rniche Py­la-sur- Mer, Frank­ri­ke

Hu­set var ur­sprung­li­gen en jaktstu­ga från 1930 som har upp­da­te­rats och byggts ut un­der en viss Philip­pe Starcks led­ning, med ett myc­ket spe­ci­ellt lä­ge bland pin­je­träd och väl­di­ga sand­dy­ner vid ” havs­bas­säng­en” Bas­sin d ´ Ar­cachon ut­an­för Bor­deaux. www. laco­or­niche- py­la. com

8. Do­mai­ne de mur­to­li Kor­si­ka, Frank­ri­ke

Dju­pa­re sko­gar än i Värm­land, hög­re berg än i Jämt­land, läng­re sand­strand än he­la Öland ... Do­mai­ne de Mur­to­lis väl­di­ga are­a­ler på söd­ra Kor­si­ka ga­ran­te­rar en unik na­turupp­le­vel­se och en ru­stik lyx i egen sten­vil­la med pool. Re­stau­rang med room­ser­vice samt golf­ba­na finns ” på om­rå­det”. www. mur­to­li. com

11. ai­gua bla­va Be­gur, Spa­ni­en

Den be­då­ran­de och dra­ma­tis­ka kust­sträc­kan Cos­ta Bra­va mel­lan Bar­ce­lo­na och den frans­ka grän­sen har fär­re in­tres­san­ta ho­tell än man skul­le kun­na fö­re­stäl­la sig. Ai­gua Bla­va är en fa­vo­rit. Dess klus­ter av bygg­na­der ut­gör näs­tan en egen by vid ha­vet ne­dan­fär char­mi­ga sta­den Be­gur. Ru­ti­ne­rad per­so­nal och myc­ket bra klas­siskt ka­ta­lanskt kök. In­ne i Be­gur är pris­vär­da och myc­ket char­mi­ga Ai­gu­acla­ra, med sto­ra vack­ra gam­la rum, ett ut­märkt al­ter­na­tiv. www. ho­te­lai­gu­ab­la­va. com

9. inis meáin re­stau­rant & su­i­tes Inis Meáin, Ir­land

Inis Meáin är den minst ut­veck­la­de av de tre Ar­ranö­ar­na. Ön be­står av sten, som även den har tuk­tats av omil­da At­lan­ten. På den­na skön­het, med grova drag ut­an and­ra fa­ci­li­te­ter än en pub, finns nu den när­mast sen­sa­tio­nel­la Inis Meáin Re­stau­rant & Su­i­tes, som är vad den ut­ger sig för att va­ra - en yp­per­lig re­stau­rang med mat på lo­ka­la rå­va­ror och någ­ra enk­la men snyg­ga rum. Bygg­na­den är ri­tad av en top­par­ki­tekt ur­sprung­li­gen från trak­ten och byggd med öns skif­fer åt en åter­vän­dan­de kock och hans fa­milj. www. inis­me­ain. com

10. les roches rou­ges Saint- Rap­haël, Frank­ri­ke

Säg su­per­här­ligt som­mar­ho­tell och Pro­vence le­ve­re­rar drös­vis. Les Roches Rou­ges ( t. v. och ne­dan) mel­lan Saint- Rap­haël och Agay bott­nar i fem­ti­o­talsmo­der­nism och bju­der på två poo­ler ( en med salt­vat­ten), tre ba­rer, två re­stau­rang­er och en klock­ren bar­fo­ta-med- upp­kav­la­de-chi­nos- käns­la. www.ho­tel­les­roches­rou­ges.com

12. tre­san­ton St Mawes, Eng­land

Un­der Ol­ga Po­liz­zis re­gim rå­der klan­der­fritt sträck­ta la­kan. Det se­nio­ra su­per­proff­set har ben­koll på varen­da detalj som ut­gör ett lyc­kat ho­tell. Hen­nes Tre­san­ton drog i gång en ny våg av re­stau­rang­er och ho­tell som lyf­te Cor­n­wall för ett par de­cen­ni­er se­dan. Det är fort­fa­ran­de den själv­kla­ra re­fe­rens­punk­ten för det ul­ti­ma­ta mo­der­na brit­tis­ka kust­ho­tel­let med tid­lö­sa kva­li­te­ter. www. tre­san­ton. com

13. capri su­i­te Ana­capri, Ita­li­en

Här finns två vet­tigt ( för att va­ra Capri) pris­sat­ta de­signs­vi­ter med en­kel som­mar­käns­la och egen in­ner­gård i ett gam­malt klos­ter högt ovan­för det mesta tu­rist­stö­ket på le­gen­da­riskt ut­svä­van­de ö. Bam! Svå­ra­re be­hö­ver det in­te va­ra. www. ca­pri­su­i­te. it

14. colom­be d ´ or Saint-Paul de Vence, ­Frank­ri­ke

Al­la ho­tell som par­ke­rar en Alex­an­der Cal­der- mo­bil li­te ran­dom vid poo­len är na­tur­ligt­vis vär­da den störs­ta re­spekt. Den gyl­le­ne du­van är sann­dröm­men om det mur­grö­ne­kläd­da in­timt ro­fyll­da frans­ka lant­ho­tel­let. I fle­ra ge­ne­ra­tio­ner har det även va­rit konst­närs­gi­gan­ter­nas fa­mil­jä­ra re­trätt­post. De konst­verk som läm­nats kvar – som be­tal­ning el­ler tec­ken på upp­skatt­ning ge­nom åren – är vär­da en för­mö­gen­het, men det gör man ing­en stor sak av. Är­lig­he­ten som rå­der här är omöj­lig att kon­cep­tu­a­li­se­ra. www. la-colom­be- dor. com

15. Brat­se­ra Hyd­ra, Gre­kland

Den gam­la tvätt­svamps­fa­bri­ken, vid ham­nen, med öns en­da pool, är det själv­kla­ra bo­en­de­va­let nu när den gam­la hip­pi­efa­vo­ri­ten Hyd­ra bli­vit hipp igen. www. brat­se­ra­ho­tel. com

La Co( o) rniche har ett svårsla­get bar­fo­talä­ge.

Sol­ned­gång över Sor­ren­to.

Gio­van­ni Ele­fan­te, stil­sä­ker ser­vi­tör.

Klas­si­cis­tiskt pool­hus, La Pos­ta Vec­chia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.