Skär­går­dens nya re­si­dens

Plaza Deco - - Med­ar­be­ta­re -

G ert Win­gårdh fö­reslog en kon­fe­rens­an­lägg­ning, Tho­mas San­dell ett mer ut­spritt som­mar­bo­en­de. Den som lyc­ka­des få bygg­lov för ti­der­nas mest spek­ta­ku­lä­ra hus­byg­ge i den svens­ka skär­går­den. blev emel­ler­tid Pon­tus Lo­mar. Plat­sen är myc­ket spe­ci­ell – den pri­va­ta hu­vud­ön Hökö med ett hund­ra­tal eg­na kob­bar och skär i Tro­sa skär­gård. Bon­ni­er­fa­mil­jen för­vär­va­de jord­bruks­fas­tig­he­ten på 1950- ta­let, bå­de fa­mil­jens och kon­cer­nens ( jour­na­lis­ter på Da­gens Ny­he­ter och Ex­pres­sen till ex­em­pel) med­lem­mar har an­vänt de rö­da bygg­na­der­na med vi­ta knu­tar till re­kre­a­tion och kon­fe­ren­ser.

I som­mar er­bjuds allt till för­sälj­ning in­ter­na­tio­nellt av Niklas Bern­t­zon på ESNY. I kö­pet in­går bygg­lo­vet för ett bo­en­de om 2 000 kvadrat­me­ter, ri­tat av Lo­mar Ar­ki­tek­ter. Det är en trä­be­byg­gel­se för­de­lad på fy­ra flyg­lar med oli­ka pri­va­ta och so­ci­a­la de­lar. Hu­sen har en soc­kelvå­ning av sam­ma sorts gra­nit som finns på ön och där­till yt­ter­li­ga­re två vå­ning­ar som mest. Bland an­nat pool, spa och bio in­går. Bygg­na­der­na är pla­ce­ra­de på öns högs­ta punkt in­till de be­fint­li­ga 1800- tals­hu­sen, som fram­står som en smu­la frig­ge­bo­d­ak­ti­ga i jäm­fö­rel­se.

– Det känns som en oer­hörd för­mån att få äg­na sig åt ett så här unikt pro­jekt, sä­ger Pon­tus Lo­mar. Det ska bli väl­digt kul att se vem som kö­per det, för man kö­per mer än en lyx­vil­la, det är na­tur­vär­den, vilt­vård, vat­ten­rät­ter – ett ma­giskt land­skap som är en li­ten del av Sve­ri­ge. Man mås­te kun­na upp­skat­ta det.

I lin­je med den sor­tens tän­kan­de har Lo­mar Ar­ki­tek­ter sat­sat på berg­vär­me och sol­pa­ne­ler och be­hål­lit båt­hus, bryg­gor och 1800- tals­be­byg­gel­sen i sin plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.